Neplatí od 1. 2. 2018.

Příkaz děkana č. 8/2017

K provedení a zpracování inventarizace na Matematicko-fyzikální fakultě pro rok 2017

 

V souladu s Opatřením rektora č. 39/2015, o Provádění inventarizací majetku a závazků na Univerzitě Karlově, vydávám k provedení a zpracování inventarizace na Matematicko-fyzikální fakultě pro rok 2017 tento plán inventarizací:

 

Inventarizace dlouhodobého majetku a drobného dlouhodobého majetku
Fyzické inventuře k 31. 10. 2017 je bezpodmínečně nutné věnovat maximální pozornost vzhledem k tomu, že v objektech MFF došlo k dalším stavebním úpravám a stěhování pracovišť. K zajištění úkolů spojených s inventarizací jsem jmenoval ústřední inventarizační komisi (ÚIK) a dílčí inventarizační komise (DIK). Jmenný seznam komisí je uveden v příloze tohoto příkazu.

Inventurní soupisy jsou zpracovány v programu iFIS. Jako podklad pro provádění fyzických inventur budou sloužit DIK sestavy osobních listů dle druhu majetku (sestava iFIS 5317/05801) a položkový seznam dlouhodobého majetku (sestava iFIS 5029/05801). DIK porovná a odsouhlasí fyzicky nalezené předměty s inventárními čísly, která jsou uvedena v sestavě.
Zjištěné inventarizační rozdíly (manka a přebytky) oproti inventurním sestavám sepíše DIK spolu se zdůvodněním do tiskopisu PROTOKOL (prohlášení). Tento protokol bude přílohou inventurního zápisu DIK o provedení fyzické inventury.

DIK zahájí činnost ihned po obdržení sestav z úseku správy majetku.

Odsouhlasené sestavy osobních listů dle druhu majetku (5317/05801), podepsané odpovědným pracovníkem (podpis odpovědného pracovníka bude v místě „potvrzuji, že fyzická inventura proběhla za mé přítomnosti a že jsem žádný majetek nezatajil“) a dílčí inventarizační komisí, odevzdají DIK úseku majetku samostatně za dlouhodobý majetek a samostatně za drobný dlouhodobý majetek v jednom vyhotovení nejpozději do 5. ledna 2018.

Datum pro předání výsledku inventarizace musí všechna pracoviště dodržet, protože výsledky za jednotlivá pracoviště musí být zpracovány do závěrečného protokolu o inventarizaci a výsledky vyhodnoceny ÚIK.

Zároveň se sestavami iFIS 5317/05801 odevzdá DIK i vyplněný a podepsaný Zápis o výsledku inventarizace, a to opět samostatně za dlouhodobý majetek a samostatně za drobný dlouhodobý majetek. Sestavy iFIS 5029/05801 – položkový seznam dlouhodobého majetku si pracoviště ponechají.

Vydavatelství Matfyzpress – k 31. 12. 2017
S ohledem na termín účetního vypořádání prodeje musí být inventura zásob knižních publikací včetně vyúčtování tržeb z prodeje provedena do 5. ledna 2018 (vč. vyhotovení Zápisu o výsledku inventarizace a předání správě majetku).

Dokladová inventura účtů k 31. 12. 2017
Dokladová inventura stavu majetkových účtů k 31. 12. 2017 (závazků a pohledávek) bude provedena do 18. ledna 2018. Na závěr inventury provede DIK zápis o provedení dokladové inventury. Zápis, schválený vedoucí hospodářského oddělení (HOSP), předá DIK v jednom vyhotovení správě majetku. V případě nesrovnalostí na účtech navrhne vedoucí HOSP opatření, které projedná s tajemníkem fakulty. Tato opatření budou nedílnou součástí zápisu.

Inventarizace pokladní hotovosti a stravenek (provádí se čtvrtletně) k 31. 12. 2017
Při inventuře pokladní hotovosti se zjišťuje skutečný stav přepočítáním peněz a odsouhlasením celkové částky se zápisem v pokladním deníku s účtem 211 podle jednotlivých měn se zaúčtováním kurzových rozdílů.
U stravenek se porovná skutečný stav s operativní evidencí stravenek a účtem 213. DIK předá Zápis o výsledku inventarizace v jednom vyhotovení správě majetku.

Evidence lihu na MFF k 31. 12. 2017
Evidence nákupu a výdeje lihu za rok 2017 bude zpracována ve výkazu o spotřebě lihu podle jednotlivých pracovišť, účelu a návazně bude vyhotoven záznam pro účely zvláštního povolení k osvobození od spotřební daně.

 

Ústřední inventarizační komise (ÚIK) zpracuje závěrečný protokol o výsledku inventarizace, který bude obsahovat termíny provedení, vyhodnocení výsledků, nápravná opatření, návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů. Vedoucí HOSP odpovídá za účetní vypořádání inventarizačních rozdílů do účetní závěrky za měsíc prosinec 2017. Kontrolou plnění tohoto příkazu pověřuji Ing. Danu Lankovou, vedoucí HOSP.

 

Navrhovatel: Ing. D. Lanková, vedoucí HOSP.
Příkaz byl schválen dne 1. listopadu 2017,
nabývá účinnosti dne 1. listopadu 2017.
Platnosti příkaz pozbývá dnem splnění povinností, ke kterým byl vydán.

 

Příloha: Jmenný seznam komisíSchválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK