Neplatí od 4. 5. 2017.

Příkaz děkana č. 8/2016

Rozpočtové provizorium

Obsah:

 1. Rozsah platnosti
 2. Omezení čerpání prostředků
 3. Účinnost a kontrola

I. Rozsah platnosti

V souladu s článkem 48 Statutu UK vyhlašuji toto rozpočtové provizorium, které je závazné pro všechny příkazce operací (pracovníky pověřené správou dílčích rozpočtů hlavní činnosti MFF a dále pro pracovníky, zodpovědné za doplňkovou činnost).
Omezení se nevztahuje na čerpání účelových prostředků, které je samostatně smluvně upraveno s poskytovatelem.


II. Omezení čerpání prostředků

 1. Standardně budou čerpány mzdové prostředky sjednané existujícími pracovními smlouvami.
  Výjimky nezbytné pro zajištění pedagogické a vědecké činnosti fakulty povoluje na základě individuálního projednání děkan fakulty.
 2. Měsíční čerpání mzdových prostředků nesmí přesáhnout jednu dvanáctinu rozpočtu mzdových prostředků pracoviště v roce 2016 (u doplňkové činnosti jedné dvanáctiny vynaložených mzdových nákladů v roce 2016). O výjimkách rozhoduje děkan fakulty.
 3. Budou vyplácena přiznaná stipendia doktorandů a studentů.
 4. Rozsah vyplácených účelových stipendií stanoví proděkan pro studijní záležitosti.
 5. Měsíční limit čerpání provozních prostředků stanovuji na jednu patnáctinu hodnoty rozpočtu provozních prostředků pracoviště v roce 2016 (u doplňkové činnosti jedné dvanáctiny vynaložených provozních prostředků v roce 2016).
 6. Kapitálové (investiční) výdaje nebudou po dobu provizoria realizovány.
 7. Opodstatněné výjimky pro čerpání provozních a kapitálových prostředků povoluje na základě individuálního projednání tajemník fakulty.
 8. Veškeré náklady zaúčtované v průběhu tohoto provizoria budou zúčtovány na vrub příslušných zdrojů po schválení Akademickým senátem MFF UK.

III. Účinnost a kontrola

Příkaz nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2017 a pozbude platnosti dnem schválení řádného rozpočtu MFF UK pro rok 2017 Akademickým senátem MFF UK.
Za kontrolu dodržování tohoto příkazu odpovídá interní auditor.


Navrhovatel: Ing. Dana Lanková, vedoucí hospodářského oddělení

Příkaz byl schválen dne 14. 12. 2016,
vydán dne 19. 12. 2016.


Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK