Neplatí od 16. 4. 2015.

Příkaz děkana č. 8/2014

Rozpočtové provizorium

Obsah:

  1. Rozsah platnosti
  2. Omezení čerpání prostředků
  3. Účinnost a kontrola

I. Rozsah platnosti

V souladu s Pravidly hospodaření Univerzity Karlovy (příloha č. 8 Statutu UK) vyhlašuji toto rozpočtové provizorium, které je závazné pro všechny příkazce operací (pracovníky pověřené správou dílčích rozpočtů hlavní činnosti MFF a dále pro pracovníky, zodpovědné za doplňkovou činnost).

Omezení se nevztahuje na čerpání účelových prostředků, které je samostatně smluvně upraveno s poskytovatelem.


II. Omezení čerpání prostředků

  1. Standardně budou čerpány mzdové prostředky sjednané existujícími pracovními smlouvami. Výjimky nezbytné pro zajištění pedagogické a vědecké činnosti fakulty povoluje na základě individuálního projednání děkan fakulty.
  2. Měsíční čerpání mzdových prostředků nesmí přesáhnout jednu dvanáctinu rozpočtu mzdových prostředků pracoviště v roce 2014 (u doplňkové činnosti jedné dvanáctiny vynaložených mzdových nákladů v roce 2014). O výjimkách rozhoduje děkan fakulty.
  3. Budou vyplácena přiznaná stipendia doktorandů a studentů.
  4. Rozsah vyplácených účelových stipendií stanoví proděkan pro studijní záležitosti.
  5. Měsíční limit čerpání provozních prostředků stanovuji na jednu patnáctinu hodnoty rozpočtu provozních prostředků pracoviště v roce 2014 (u doplňkové činnosti jedné dvanáctiny vynaložených provozních prostředků v roce 2014).
  6. Kapitálové (investiční) výdaje nebudou po dobu provizoria realizovány.
  7. Opodstatněné výjimky pro čerpání provozních a kapitálových prostředků povoluje na základě individuálního projednání tajemník fakulty.

III. Účinnost a kontrola

Příkaz nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015 a pozbude platnosti dnem schválení řádného rozpočtu pro rok 2015 Akademickým senátem MFF UK.

Za kontrolu dodržování tohoto příkazu odpovídá tajemník fakulty.


Navrhovatel: Ing. Dana Lanková, vedoucí HOSP
Příkaz byl schválen dne: 17. 12. 2014,
vydán dne: 17. 12. 2014.

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK