Neplatí od 9. 6. 2006.

Příkaz děkana č. 7/2002

k organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří MFF UK

V Praze dne 18. listopadu 2002

I. Termín a místo konání, organizační štáb, výuka

1. Ve středu 4. prosince 2002 pořádá Matematicko-fyzikální fakulta Den otevřených dveří (DOD) s dopoledním programem v Majakovského a Raisově sále Národního domu na Vinohradech (nám. Míru. 9) a s odpoledním programem v budovách MFF Ke Karlovu 3 a Ke Karlovu 5.

2. Pro koordinaci programu, příprav a průběhu DOD jmenuji organizační štáb ve složení:

předseda: PhDr. A. Havlíčková (odd. vnějších vztahů a propagace)
místopředseda: RNDr. S. Zelenda (KDF)
místopředseda: RNDr. H. Valentová, Ph.D. (KVOF)
členové: zástupce SKAS
  RNDr. J. Pešička, CSc. (KFK)
  RNDr. V. Hanzal (KVOF)
  RNDr. M. Cieslar,CSc. (KFK)
  JUDr. D. Macharová (studijní oddělení)
  Mgr. V. Majerech, Dr. (KTI)
  RNDr. P. Lachout,CSc. (KPMS)
  Jana Ježilová (sekretariát)

3. Ve středu 4. prosince 2002 ruším výuku v posluchárnách:

  • M1, M2, M3 od 12.20 do 16.30 hodin
  • F1, F2 od 12.00 do 16.30 hodin.

II. Dopolední program v Národním domě

1. V Raisově sále Národního domu (ND) na Vinohradech bude od 8.00 do 12.00 hodin zřízeno informační centrum. Vedoucí pracovišť jednotlivých sekcí a vedoucí studijního oddělení děkanátu jsou odpovědni za to, aby se jimi pověřený pracovník zúčastnil na práci informačního centra, které bude zájemcům poskytovat konkrétní informace o studiu a odpovídat na jejich individuální dotazy.

Jednotlivá pracoviště nahlásí své požadavky na technické vybavení v ND (stoly, židle, elektrické přípojky) a zajištění centrální dopravy pro své zástupce v informačním centru dispečinku fakultní dopravy paní Janě Ježilové (linka 1291) a příslušnému koordinátorovi programů v jednotlivých budovách, a to nejpozději do 27. 11. 2002.

2. V Majakovského sále ND zahájí program v 9.00 hodin prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc., děkan fakulty.

3. Od 9.30 hodin vystoupí s přednáškou "Náhodnost, pravděpodobnost a algoritmy" prof. RNDr. Jiří Matoušek, DrSc.

4. Od 10.45 hodin bude proděkan pro studijní záležitosti, prof. RNDr. Jiří Anděl, DrSc. a garanti studijních plánů informovat o přijímacích zkouškách i studiu na MFF a budou odpovídat na dotazy týkající se studijní problematiky fakulty.

5. Moderováním programu v Majakovského sále pověřuji doc. RNDr. Emila Caldu, CSc. (KDM).

6. Stánek informačního centra Propagační komise a OVVP v ND bude řídit RNDr. Jiří Matas, CSc. (KVOF) se zástupci SKAS a korespondenčních seminářů MFF.

7. Technickým dozorem, spoluprací s programovým úsekem Národního domu, koordinací programu a organizací výzdoby v ND pověřuji RNDr. Stanislava Zelendu (KDF) a PhDr. Alenu Havlíčkovou (OVVP).

8. Centrální doprava materiálů bude zabezpečena ranní trasou podle požadavků soustředěných u pí Jany Ježilové a podle dohody s řidičem MFF p. J. Jurečkem. Trasa povede z Troje přes Karlín na Karlov (pokud nebude vzhledem k přepravním možnostem realizována ve dvou dnech) a od budovy Ke Karlovu 3 k ND na Vinohradech. V poledne bude doprava zabezpečena stejnou trasou zpět. Za její zajištění i koordinaci (do 7.30 hodin musí být veškerý materiál v ND, od 12.10. hodin odvoz materiálu z ND) zodpovídá pan Jaromír Jureček (děkanát MFF).

9. Na zabezpečení nakládky a vykládky materiálu v budovách MFF i před Národním domem na Vinohradech a při organizaci odpoledního programu v budovách MFF se budou podílet pracovníci na civilní službě. Nakládku při přepravě a odnos materiálu nebo techniky pracovišť matematické a informatické sekce v budovách na Malé Straně a Karlíně i v ND na Vinohradech zabezpečí tito pracovníci (bez titulů): Ondřej Krejčík (M), Jiří Kárník (CKL), Jan Friedel (SISAL), Jakub Dvořák (KSVI-Carolina), z pracovišť v Troji a z pracovišť na Karlově Tomáš Drbohlav (PSÍK), Marek Pavlík (sekretariát), Radim Haluza (SO) a Štěpán Říha (PO) a Jan Emmer (knihovna). Do 26. 11. 2002 potvrdí vedoucí pracoviště, na kterém je pracovník na civilní službě evidován, Janě Ježilové jeho účast a upřesní spojení na něho (telefon, e-mailová adresa). J. Ježilová dohodne s řidičem a koordinátory programů v budovách stanoviště i konkretizaci povinností jednotlivých pracovníků na civilní službě.

III. Odpolední program

1. Žádám vedoucí pracovišť jednotlivých sekcí, aby zvážili rozsah nabídky svého pracoviště (přednášky, exkurze, besedy, fyzikální pokusy) pro návštěvníky Dne otevřených dveří. Zájemci by měli získat ucelenou a názornou informaci o studiu všech oborů (studijních směrů, specializací, aprobací) MFF UK. Proto je třeba nabídku upřesnit s koordinátorem odpoledního programu pro příslušný studijní program a budovu.

Koordinací příprav a průběhu odpoledního programu i organizací výzdoby v jednotlivých budovách pověřuji:

  • RNDr. Stanislava Zelendu (KDF) pro program učitelství - M3 a praktika KDF v budově Ke Karlovu 3
  • RNDr. Josefa Pešičku, CSc. (KFK) a RNDr. Miroslava Cieslara, CSc. (KFK) pro program fyzika - F1, F2 v budově Ke Karlovu 5
  • RNDr. Vojtěcha Hanzala (KVOF) a doc. RNDr. Miloše Rottera, CSc. (KFNT) pro přípravu programu pracovišť fyziky z areálu Trója
  • Mgr. Vladana Majerecha. Dr. (KTI) pro program informatika a RNDr. Petra Lachouta, CSc. (KPMS) pro program matematika v učebnách M1, M2 a případně M3 v budově Ke Karlovu 3.

2. Informace o studiu bude poskytovat od 13.30 do 16.00 hodin studijní oddělení. Zodpovídá JUDr. Dana Macharová.

3. Informační centrum nahradí v odpoledním programu studentští informátoři u vstupu do budov MFF na Karlově.

4. Ukázky fyzikálních pokusů v posluchárně F1 (Ke Karlovu 5) pro zájemce o studium fyziky a učitelství připraví doc. RNDr. Ivana Stulíková, CSc., RNDr. Petr Zinburg a Ing. Antonín Caletka.

IV. Propagace, ostatní

1. Za celkovou koordinaci příprav a průběhu DOD 2002 a za vyhodnocení Dne otevřených dveří zodpovídá RNDr. Helena Valentová, PhD.

2. Za propagaci DOD na středních školách, za přípravu centrálních informačních a propagačních materiálů i jejich včasnou distribuci zodpovídá PhDr. Alena Havlíčková.

3. Za úklid poslucháren a hlavních prostor fakulty (vestibuly, chodby apod.) zodpovídá Ing. Jindřich Porubský (vedoucí správy budov) a jím pověření pracovníci.

4. Za výrobu tiskovin a výrobu ostatních informačních a propagačních materiálů zodpovídá PhDr. Alena Havlíčková.

 prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK