Neplatí od 15. 8. 2011.

Příkaz děkana č. 7/2001

Rozpočtové provizorium

V Praze dne 28. prosince 2001

Do doby schválení rozpočtu Akademickým senátem MFF vyhlašuji pro počátek roku 2002, tj. s platností od 1. ledna 2002, rozpočtové provizorium spočívající v těchto zásadách:

  1. Standardně budou čerpány jen mzdové prostředky kryté existujícími pracovními smlouvami a budou vyplácena přiznaná stipendia doktorandů a studentů. Výjimky nezbytné pro zajištění pedagogické a vědecké činnosti fakulty povoluje na základě individuálního projednání děkan.
  2. Rozsah vyplácených účelových stipendií stanoví proděkan pro studijní záležitosti.
  3. Měsíční limit čerpání provozních prostředků je stanoven na jednu patnáctinu rozpočtu provozních prostředků roku 2001. Nezbytné výjimky povoluje na základě individuálního projednání tajemník fakulty.
 prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK