Neplatí od 15. 8. 2011.

Příkaz děkana č. 7/1997

Dočasné pozastavení výplat odměn z rozpočtových zdrojů

V Praze dne 8. 9. 1997

S ohledem na úsporná opatření vlády ČR, kterými se redukují finanční prostředky rozpočtových a příspěvkových organizací, pozastavuji dočasně výplatu odměn z rozpočtových zdrojů.

Současně připomínám, že podle Zásad hospodaření s rozpočtovými prostředky ze dne 12. 3. 1997, schválených akademickým senátem fakulty, i podle směrnice o hospodářské agendě MFF UK (Pokyn tajemnice č. 1/1997 ze dne 21. 4. 1997) jsou vedoucí pracovišť odpovědni za hospodaření se všemi přidělenými (rozpočtovými i grantovými) prostředky. Pracoviště mohou do 30. 9. požádat o úpravu celkových mzdových limitů (při zachování objemu neinvestičních prostředků), které pro pracoviště budou již závazné. Po vyhodnocení žádostí bude akademickému senátu předložen ke schválení návrh změn rozpočtu fakulty, na jejichž základě bude korigován rozpis rozpočtů jednotlivých pracovišť.

          prof. RNDr. B. Sedlák, DrSc.
          děkan MFF UK