Neplatí od 1. 1. 2018

Příkaz děkana č. 6/2017

O vystavení dodatků k pracovním smlouvám

Obsah:
I. Předmět úpravy
II. Povinnosti zaměstnaneckého oddělení a vedoucích pracovníků fakulty
III. Kontrola
IV. Závěrečná ustanoveníI. Předmět úpravy

Z důvodů snahy učinit nespornou skutečnost, která vyplývá z reality pracovněprávních vztahů na fakultě, a která rovněž vyplývá i z vnitřních předpisů fakulty a ze Zákoníku práce, a sice že popis práce zaměstnance fakulty je nedílnou součástí jeho pracovní smlouvy, je vydán tento příkaz řešící administrativní zajištění uvedené skutečnosti.II. Povinnosti zaměstnaneckého oddělení a vedoucích pracovníků fakulty

V termínu do 31. 10. 2017 vypracuje zaměstnanecké oddělení příslušné dodatky explicitně řešící popisy práce ke všem stávajícím pracovním smlouvám pro všechny zaměstnance fakulty a odešle je na pracoviště k zajištění podpisů zaměstnanců (ve třech stejnopisech).

 

V termínu do 31. 12. 2017 vypracují všichni vedoucí pracovníci aktuální verzi popisu práce (ve třech stejnopisech) pro všechny zaměstnance s označením, že se jedná o nedílnou součást pracovní smlouvy ze dne ……... . U členů řešitelských týmů projektů bude uvedeno celé číslo projektu a podíl úvazku.

První popis práce jako nedílná součást pracovní smlouvy je uveden v příloze č. 1 s nadpisem:

„Aktuální znění popisu práce zaměstnance ke dni …………“

Druhý a další popis práce zaměstnance je uveden v příloze č. 2 s nadpisem:

„Aktuální znění popisu práce zaměstnance po změně č. ………“

Popisy práce opatřené podpisy zaměstnanců a vedoucích pracovníků odešlou sekretariátu děkana příp. tajemníka k podpisu.

 

Vedoucí pracovišť jsou povinni při jakékoli změně vypracovat nový popis práce. Formuláře popisu práce naleznete na: mff.cuni.cz/vnitro/formulareIII. Kontrola

Provedením a kontrolou dodržování tohoto příkazu pověřuji interní auditorku.IV. Závěrečná ustanovení

Příkaz nabývá účinnosti dnem vydání a pozbyde platnosti splněním příkazu. Po vydání tohoto příkazu bude ujednání o popisu práce uvedeno ve všech pracovních smlouvách, popis práce bude přiložen k pracovní smlouvě a následně bude průběžně aktualizován při každé změně.

Přílohy: č. 1 [ PDF | RTF | DOC ] a č. 2 [ PDF | RTF | DOC ] – popisy práce zaměstnanceNavrhovatel: Mgr. Jančák dle doporučení právníka MFF
příkaz schválen dne 4. 10. 2017, vydán dne 9. 10. 2017.Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK