Neplatí od 14. 4. 2016.

Příkaz děkana č. 6/2015

Rozpočtové provizorium

Obsah:

 1. Rozsah platnosti
 2. Omezení čerpání prostředků
 3. Účinnost a kontrola

I. Rozsah platnosti

V souladu s článkem 48 Statutu UK vyhlašuji toto rozpočtové provizorium, které je závazné pro všechny příkazce operací (pracovníky pověřené správou dílčích rozpočtů hlavní činnosti MFF a dále pro pracovníky zodpovědné za doplňkovou činnost).
Omezení se nevztahuje na čerpání účelových prostředků, které je samostatně smluvně upraveno s poskytovatelem.


II. Omezení čerpání prostředků

 1. Standardně budou čerpány mzdové prostředky sjednané existujícími pracovními smlouvami.

  Výjimky nezbytné pro zajištění pedagogické a vědecké činnosti fakulty povoluje na základě individuálního projednání děkan fakulty.

 1. Měsíční čerpání mzdových prostředků nesmí přesáhnout jednu dvanáctinu rozpočtu mzdových prostředků pracoviště v roce 2015 (u doplňkové činnosti jedné dvanáctiny mzdových nákladů vynaložených v roce 2015). O výjimkách rozhoduje děkan fakulty.
 1. Budou vyplácena přiznaná stipendia doktorandů a studentů.
 1. Rozsah vyplácených účelových stipendií stanoví proděkan pro studijní záležitosti.
 1. Měsíční limit čerpání provozních prostředků stanovuji na jednu patnáctinu hodnoty rozpočtu provozních prostředků pracoviště v roce 2015 (u doplňkové činnosti jedné dvanáctiny provozních prostředků vynaložených v roce 2015).
 1. Kapitálové (investiční) výdaje nebudou po dobu provizoria realizovány.
 1. Opodstatněné výjimky pro čerpání provozních a kapitálových prostředků povoluje na základě individuálního projednání tajemník fakulty.

III. Účinnost a kontrola

Příkaz nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016 a pozbude platnosti dnem schválení řádného rozpočtu pro rok 2016 Akademickým senátem MFF UK.
Za kontrolu dodržování tohoto příkazu odpovídá tajemník fakulty.Navrhovatel: Ing. Dana Lanková, vedoucí HOSP
Příkaz byl schválen dne 16. prosince 2015,
vydán dne 29. prosince 2015.Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK