Neplatí od 26. 8. 2016.

Příkaz děkana č. 6/2014

Plán inventarizací

V souladu s Opatřením rektora č. 23/2004, o Provádění inventarizací majetku a závazků, vydávám k provedení a zpracování inventarizace na Matematicko-fyzikální fakultě pro rok 2014 tento plán inventarizací:

Inventarizace dlouhodobého majetku a drobného dlouhodobého majetku

Fyzické inventuře k 31. 10. 2014 je bezpodmínečně nutné věnovat maximální pozornost vzhledem k tomu, že v objektech MFF došlo k dalším stavebním úpravám a stěhování pracovišť. K zajištění úkolů spojených s inventarizací jsem jmenoval ústřední inventarizační komisi (ÚIK) a dílčí inventarizační komise (DIK). Jmenný seznam komisí je uveden v příloze tohoto příkazu.

Inventurní soupisy jsou zpracovány v programu iFIS. Jako podklad pro provádění fyzických inventur budou sloužit DIK sestavy osobních listů dle druhu majetku (sestava iFIS 5317/05801) a položkový seznam dlouhodobého majetku (sestava iFIS 5029/05801). DIK porovná a odsouhlasí fyzicky nalezené předměty s inventárními čísly, která jsou uvedena v sestavě.

Zjištěné inventarizační rozdíly (manka a přebytky) oproti inventurním sestavám sepíše DIK spolu se zdůvodněním do tiskopisu PROTOKOL (prohlášení). Tento protokol bude přílohou inventurního zápisu DIK o provedení fyzické inventury.

DIK zahájí činnost ihned po obdržení sestav z úseku správy majetku.

Odsouhlasené sestavy osobních listů dle druhu majetku (5317/05801), podepsané odpovědným pracovníkem (podpis odpovědného pracovníka bude v místě „potvrzuji, že fyzická inventura proběhla za mé přítomnosti a že jsem žádný majetek nezatajil“) a dílčí inventarizační komisí, odevzdají DIK úseku majetku samostatně za dlouhodobý majetek a samostatně za drobný dlouhodobý majetek v jednom vyhotovení nejpozději do 9. ledna 2015.

Datum pro předání výsledku inventarizace musí všechna pracoviště dodržet, protože výsledky za jednotlivá pracoviště musí být zpracovány do závěrečného protokolu o inventarizaci a výsledky vyhodnoceny ÚIK.

Zároveň se sestavami iFIS 5317/05801 odevzdá DIK i vyplněný a podepsaný Zápis o výsledku inventarizace, a to opět samostatně za dlouhodobý majetek a samostatně za drobný dlouhodobý majetek. Sestavy iFIS 5029/05801 – položkový seznam dlouhodobého majetku si pracoviště ponechají.


Vydavatelství Matfyzpress – k 31. 12. 2014

S ohledem na termín účetního vypořádání prodeje musí být inventura zásob knižních publikací včetně vyúčtování tržeb z prodeje provedena do 7. ledna 2015 (vč. vyhotovení Zápisu o výsledku inventarizace a předání správě majetku).


Dokladová inventura účtů k 31. 12. 2014

Dokladová inventura stavu účtů k 31. 12. 2014 (závazků a pohledávek) bude provedena do 18. ledna 2015. Na závěr inventury provede DIK zápis o provedení dokladové inventury. Zápis, schválený vedoucí hospodářského oddělení (HOSP), předá DIK v jednom vyhotovení správě majetku. V případě nesrovnalostí na účtech navrhne vedoucí HOSP opatření, které projedná s tajemníkem fakulty. Tato opatření budou nedílnou součástí zápisu.


Inventarizace pokladní hotovosti a stravenek (provádí se čtvrtletně) k 31. 12. 2014

Při inventuře pokladní hotovosti se zjišťuje skutečný stav přepočítáním peněz a odsouhlasením celkové částky se zápisem v pokladním deníku s účtem 211 podle jednotlivých měn se zaúčtováním kurzových rozdílů.

U stravenek se porovná skutečný stav s operativní evidencí stravenek a účtem 213. DIK předá Zápis o výsledku inventarizace v jednom vyhotovení správě majetku.


Evidence lihu na MFF UK k 31. 12. 2014

Evidence nákupu a výdeje lihu za rok 2014 bude zpracována ve výkazu o spotřebě lihu podle jednotlivých pracovišť, účelu a návazně bude vyhotoven záznam pro účely zvláštního povolení k osvobození od spotřební daně.


Ústřední inventarizační komise (ÚIK) zpracuje závěrečný protokol o výsledku inventarizace, který bude obsahovat termíny provedení, vyhodnocení výsledků, nápravná opatření, návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů. Vedoucí HOSP odpovídá za účetní vypořádání inventarizačních rozdílů do účetní závěrky za měsíc prosinec 2014.

Kontrolou plnění tohoto příkazu pověřuji Ing. Danu Lankovou, vedoucí HOSP.

Navrhovatel: Ing. D. Lanková, vedoucí HOSP.
Příkaz byl schválen dne 31. 10. 2014,
nabývá účinnosti dne 1. 11. 2014.
Platnosti příkaz pozbývá dnem splnění povinností, ke kterým byl vydán.


Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK

Příloha k Příkazu děkana č. 6/2014

ÚIK a DIK pro inventarizaci k 31. 10. 2014 na pracovištích MFF jmenuji takto:

Ústřední inventarizační komise

předseda: Miroslav Doležal
tajemník: Pavel Michálek
členové: RNDr. Petr Zinburg, RNDr. Oldřich Ulrych, Ing. František Šebek


Dílčí inventarizační komise

101 – Astronomický ústav UK
předseda DIK: RNDr. Jaroslav Haas, Ph.D.
člen: Hana Mifková

102 – Fyzikální ústav UK
předseda DIK: Hana Kučerová
člen: doc. RNDr. Petr Heřman, CSc.

103 – Kabinet výuky obecné fyziky
předseda DIK: Ing. Miroslav Jan Oharek
člen: RNDr. Petr Zinburg

104 – Katedra didaktiky fyziky
předseda DIK: Ing. Ludvík Němec
člen: Helena Šulcová

105 – Katedra fyziky povrchů a plazmatu
předseda DIK: Jitka Sedláčková
člen: Ing. Petra Jindrová

106 – Katedra fyziky materiálů
předseda DIK: Ing. Jaromír Buriánek
člen: Pavel Beran

107 – Katedra fyziky nízkých teplot
předseda DIK: Jarmila Mautsková
člen: RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D.

109 – Katedra fyziky kondenzovaných látek
předseda DIK: doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc.
členové: Bc. Štěpán Sechovský, DiS., Jan Matlák st.

110 – Katedra makromolekulární fyziky
předseda DIK: Vratislava Dvořáková
člen: Anna Aulická

111 – Katedra geofyziky
předseda DIK: RNDr. Ladislav Hanyk, Ph.D.
člen: RNDr. Vladimír Plicka, Ph.D.

113 – Katedra chemické fyziky a optiky
předseda DIK: RNDr. Petr Kovář, Ph.D.
člen: Mgr. Olga Pospíšilová

114 – Ústav částicové a jaderné fyziky
předseda DIK: Marie Navrátilová
člen: Jana Čeřovská

115 – Katedra meteorologie a ochrany prostředí
předseda DIK: doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.
členové: Mg. Michal Belda, Ph.D., Mgr. Peter Huszár, Ph.D.

116 – Ústav teoretické fyziky
předseda DIK: RNDr. Martin Žofka, Ph.D.
člen: Eva Kotalíková

201 – Kabinet software a výuky informatiky
předseda DIK: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc.
člen: Blanka Herrmann

202 – Katedra aplikované matematiky
předseda DIK: Nana Giorgadze
člen: Mgr. Milan Hladík, Ph.D.

203 – Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů
předseda DIK: doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D.
člen: RNDr. Martin Děcký

204 – Katedra softwarového inženýrství
předseda DIK: RNDr. David Bednárek, Ph.D.
člen: Eva Mládková

205 – Katedra teoretické informatiky a matematické logiky
předseda DIK: Mgr. Vladan Majerech, Dr.
člen: RNDr. Petr Kučera, Ph.D.

206 – Středisko informatické sítě a laboratoří
předseda DIK: Ing. František Šebek
člen: RNDr. Ondřej Matouš

207 – Ústav formální a aplikované lingvistiky
předseda DIK: Mgr. Milan Fučík
člen: Libuše Brdičková

208 – Informatický ústav Univerzity Karlovy
předseda DIK: Petra Milštainová
člen: RNDr. Vít Jelínek, Ph.D.

301 – Katedra algebry
předseda DIK: doc. Mgr. Štěpán Holub, Ph.D.et Ph.D.
člen: Mgr. Et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D.

302 – Katedra didaktiky matematiky
předseda DIK: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
členové: Mgr. Alena Blažková, RNDr. Martina Štěpánová, Ph.D.

303 – Katedra matematické analýzy
předseda DIK: doc. RNDr. Pavel Pyrih, CSc.
členové: doc. RNDr. Miloš Zahradník, CSc., Helena Pištěková

304 – Katedra numerické matematiky
předseda DIK: doc. Mgr. Petr Knobloch, Dr.
člen: Hana Orosová

305 – Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
předseda DIK: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
členové: Hana Jandová, Ing. Lucie Naxerová

3052 – Euromise
předseda DIK: prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc.
členové: Lenka Semeráková, Anna Andrlová

306 – Matematický ústav Univerzity Karlovy
předseda DIK: Bc. Martina Kratochvílová
členové: doc. RNDr. Petr Somberg, Ph.D., RNDr. Oldřich Ulrych

511 – Knihovna fakulty
předseda DIK: Renata Surynková
členové: Mgr. Jiří Kuča, Radana Cibulková, PhDr. Petra Hoffmannová, Květoslava Dobiášová

512 – Kabinet jazykové přípravy
předseda DIK: PhDr. Alexandra Křepinská, CSc.
člen: Jitka Hankeová

513 – Katedra tělesné výchovy
předseda DIK: PhDr. Marek Paulík
člen: Mgr. Jiří Teplý

612 – Reprografické středisko fakulty
předseda DIK: Ing. Svatopluk Stojan
člen: Filip Kreuziger

613 – Profesní dům
předseda DIK: Andrea Kršková
člen: Marie Zimová

721 – Sekretariát, 723 – OVZS, 726 – Zaměstnanecké oddělení
předseda DIK: Jana Ježilová
člen: Marie Kurelová

722 – Hospodářské oddělení
předseda DIK: Ing. Marcela Ryzcová
člen: Dagmar Žerdíková

724 – Studijní oddělení
předseda DIK: JUDr. Dana Macharová
členové: Daniela Pysková, Monika Opicová

725 – Oddělení pro vnější vztahy a propagaci
předseda DIK: Ing. Martina Dobroňová
člen: RNDr. Karolína Houžvičková Šolcová

728 – Správa počítačové sítě Karlov a centrálního informačního uzlu
předseda DIK: Mgr. Petr Vlášek
člen: Ing. Václav Mrázek

729 – Oddělení mediální komunikace
předseda DIK: Mgr. Luboš Veverka
člen: Anna Kotěšovcová

7311 – Správa budov Karlov
předseda DIK: Pavel Michálek
člen: Radka Vrbová

7312 – Správa budov Karlín
předseda DIK: Marta Olšinová
člen: Martin Untermüller

7313 – Správa budov Malá Strana
předseda DIK: Marie Zimová
člen: Milan Hojer

7314 – Správa budov Troja
předseda DIK: Ludmila Bedrníková
člen: Hana Mošnová

902 – Mössbauerova laboratoř
předseda DIK: Jarmila Mautsková
člen: RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D.

0011 – SKAS
předseda DIK: Mgr. Tomáš Masařík
člen: Bc. Zuzana Vytisková, DiS.

Ostatní dílčí inventarizační komise

Pokladní hotovost a stravenky – čtvrtletně
předseda DIK: bude jmenován ad hoc zvláštním dekretem
členové: budou jmenováni ad hoc zvláštním dekretem
odpovědní pracovníci: Lenka Fabiánová, Ludmila Bedrníková

Repro – vydavatelství Matfyzpress – k 31. 12. 2014
předseda DIK: Ing. Svatopluk Stojan
člen: Filip Kreuziger
odpovědný pracovník: Lucie Šimůnková

Dokladová inventura účtů – k 31. 12. 2014
předseda DIK: Zlata Kašparová
členové: Ivana Dítětová, Ing. Marcela Ryzcová
odpovědný pracovník: Ing. Dana Lanková

Evidence lihu na MFF – k 31. 12. 2014
předseda DIK: Hana Mošnová
člen: Ludmila Bedrníková