Neplatí od 22. 7. 2011.

Příkaz děkana č. 6/2003

Rozpočtové provizorium

V Praze dne 19. prosince 2003

Čj. 205/TP/MFF

Do doby schválení rozpočtu Akademickým senátem MFF vyhlašuji pro počátek roku 2004, tj. s platností od 1. ledna 2004, rozpočtové provizorium spočívající v těchto zásadách:

  1. Standardně budou čerpány jen mzdové prostředky kryté existujícími pracovními smlouvami a budou vyplácena přiznaná stipendia doktorandů a studentů. Výjimky nezbytné pro zajištění pedagogické a vědecké činnosti fakulty povoluje na základě individuálního projednání děkan.

  2. Rozsah vyplácených účelových stipendií stanoví proděkan pro studijní záležitosti.

  3. Měsíční limit čerpání provozních prostředků je stanoven na jednu patnáctinu rozpočtu provozních prostředků roku 2003. Nezbytné výjimky povoluje na základě individuálního projednání tajemník fakulty.

 prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK