Neplatí od 9. 6. 2006.

Příkaz děkana č. 6/2001

Organizační zajištění Dne otevřených dveří MFF UK

V Praze dne 5. listopadu 2001

I. Termín a místo konání, organizační štáb, výuka

 1. Ve čtvrtek 29. listopadu 2001 pořádá vedení fakulty Den otevřených dveří (DOD) MFF s dopoledním programem v Majakovského a Raisově sále Národního domu na Vinohradech (nám. Míru č. 9) a s odpoledním programem v budovách MFF Ke Karlovu 3 a Ke Karlovu 5, Sokolovská 83 a V Holešovičkách 2.
 2. Pro koordinaci programu, příprav a průběhu DOD jmenuji organizační štáb ve složení:
  • místopředseda: RNDr. S. Zelenda (KDF)
  • místopředseda: RNDr. H. Valentová, Ph.D. (KVOF)
  • členové: Petr Chovanec (SKAS)
   RNDr. J. Pešička, CSc. (KFK)
   RNDr. V. Hanzal (KVOF), PaedDr. J. Kuchař (KDF)
   JUDr. D. Macharová (studijní odd. děkanátu)
   Mgr. V. Majerech, Dr. (KTI)
   RNDr. Petr Lachout, CSc. (KPMS)
   Jana Ježilová (sekretariát).
 3. Ve čtvrtek 29. listopadu 2001 ruším výuku v posluchárnách:
  • M1, M2 od 12.20 hodin bez omezení
  • K1, K4 od 11.30 hodin bez omezení
  • F1 od 11.00 hodin bez omezení
  • T2 od 12.20 hodin bez omezení
  • v počítačových laboratořích Ke Karlovu 3 od 12.20 hodin bez omezení.

II. Dopolední program v Národním domě

 1. V Raisově sále Národního domu (ND) na Vinohradech bude od 8.00 do 12.00 hodin zřízeno informační centrum. Vedoucí pracovišť jednotlivých sekcí a vedoucí studijního oddělení děkanátu jsou odpovědni za to, aby se jimi pověřený pracovník zúčastnil na práci informačního centra, které bude zájemcům poskytovat konkrétní informace o studiu a odpovídat na jejich individuální dotazy.
 2. Jednotlivá pracoviště nahlásí své požadavky na technické vybavení v ND (stoly, židle, elektrické přípojky) a zajištění centrální dopravy pro své zástupce v informačním centru dispečinku fakultní dopravy paní Janě Ježilové (linka 1291), nebo příslušnému koordinátorovi programů v jednotlivých budovách, a to nejpozději do 21. 11. 2001.

 3. V Majakovského sále ND zahájí program v 9.00 hodin děkan fakulty.
 4. Od 9.30 hodin vystoupí s přednáškou "Matematika v prostoru" prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc. (KPMS).
 5. Od 10.45 hodin budou proděkan pro studijní záležitosti prof. RNDr. Jiří Anděl, DrSc. a garanti studijních programů, které žádám o účast na dopoledním programu, informovat o přijímacích zkouškách i studiu na MFF a budou odpovídat na dotazy týkající se studijní problematiky fakulty.
 6. Moderováním programu v Majakovského sále pověřuji doc. RNDr. Emila Caldu, CSc. (KDM).
 7. Stánek informačního centra Propagační komise a OVVP v ND bude řídit RNDr. Jiří Matas, CSc. se zástupci SKAS a korespondenčních seminářů.
 8. Technickým dozorem, spoluprací s programovým úsekem Národního domu, koordinací programu a organizací výzdoby v ND pověřuji RNDr. Stanislava Zelendu (KDF) a PhDr. Alenu Havlíčkovou (OVVP).
 9. Centrální doprava materiálů bude zabezpečena ranní trasou z Troje na další pracoviště MFF podle požadavků centralizovaných u Jany Ježilové a podle dohody s řidičem J. Jurečkem. Trasa povede z Troje přes Karlín na Karlov (pokud nebude vzhledem k přepravním možnostem realizována ve dvou dnech) a od budovy Ke Karlovu 3 k ND na Vinohradech. V poledne bude doprava zabezpečena stejnou trasou zpět. Za její zajištění i koordinaci (do 7.30 hodin musí být veškerý materiál v ND, od 12.10 hodin odvoz materiálu z ND) zodpovídá Jaromír Jureček (děkanát).
 10. Na zabezpečení nakládky a vykládky materiálu v budovách MFF i před Národním domem na Vinohradech a při organizaci odpoledního programu v budovách MFF se budou podílet pracovníci v civilní službě. Nakládku při přepravě a odnos materiálu nebo techniky z pracovišť matematické a informatické sekce v budově v Karlíně a v ND na Vinohradech zabezpečí Jan Friedel (SISAL), Michal Votoček (M) a Ondřej Krejčík (M), z pracovišť v Troji Tomáš Hanzlík (ÚK) , Luboš Barták (ÚK) a Jan Werner (SB) a z pracovišť na Karlově Ladislav Mrňák, Tomáš Drbohlav a Marek Pavlík (děkanát). Do 19. 11. potvrdí vedoucí pracovišť, na kterém je pracovník pro civilní službu přidělen, paní Ježilové jejich účast a upřesní spojení na ně (telefon, e-mailové adresy). Paní Ježilová dohodne s řidičem a koordinátory programů v budovách stanoviště i konkretizaci povinností jednotlivých pracovníků civilní služby.

III. Odpolední program

 1. Žádám vedoucí pracovišť jednotlivých sekcí, aby zvážili rozsah nabídky svého pracoviště (přednášky, exkurze, besedy, fyzikální pokusy) pro návštěvníky Dne otevřených dveří. Zájemci by měli získat ucelenou a názornou informaci o studiu všech oborů (studijních směrů, specializací, aprobací) MFF UK. Proto je třeba nabídku zpřesnit s koordinátorem odpoledního programu pro příslušný studijní program a budovu.
 2. Koordinací příprav a průběhu odpoledního programu i organizací výzdoby v jednotlivých budovách pověřuji:

  • PaedDr. Jana Kuchaře (KDF) pro program učitelství v budově Ke Karlovu 3
  • RNDr. Josefa Pešičku CSc. (KFK) a RNDr. Helenu Valentovou, Ph.D. (KVOF) pro program fyziky v budovách Ke Karlovu 3 a Ke Karlovu 5
  • RNDr. Vojtěcha Hanzala (KVOF) a doc. RNDr. Miloše Rottera, CSc. (KFNT) pro program fyziky v areálu Troja
  • Mgr. Vladana Majerecha, Dr. (KTI) pro program informatiky v Karlíně, Sokolovská 83, RNDr. Petra Lachouta, CSc. (KPMS) pro program matematiky v Karlíně, Sokolovská 83.

 3. Informace o studiu bude poskytovat od 13.30 do 16.00 hodin studijní oddělení. Zodpovídá JUDr. Dana Macharová.
 4. Informační centrum nahradí v odpoledním programu studentští informátoři u vstupu do budov MFF na Karlově a v Troji.
 5. Ukázky fyzikálních pokusů v posluchárně F1 (Ke Karlovu 5) pro zájemce o studium fyziky a učitelství připraví doc. RNDr. Ivana Stulíková, CSc., RNDr. Petr Zinburg Ivan Janský (všichni KVOF).

IV. Propagace, ostatní

 1. Za celkovou koordinaci přípravprůběhu DOD 2001 odpovídají PhDr. Alena Havlíčková, RNDr. Helena Valentová, Ph.D.RNDr. Stanislav Zelenda.
 2. Za propagaci DOD na středních školách, za přípravu centrálních informačních a propagačních materiálů i jejich včasnou distribuci a za vyhodnocení Dne otevřených dveří zodpovídají PhDr  Alena Havlíčková a RNDr. Stanislav Zelenda.
 3. Za úklid poslucháren a hlavních prostor fakulty (vestibuly, chodby apod.) zodpovídá vedoucí správy budov Ing. Jindřich Porubskýjím pověření pracovníci.
 4. Za výrobu tiskovin a výrobu ostatních informačních a propagačních materiálů zodpovídá PhDr. Alena Havlíčková.
 5. Pracovníci počítačových sítí zajistí exkurze do počítačových laboratoří MFF.
 prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK

Příloha:

Příloha 1 k Evidenčnímu listu DOD