Neplatí od 1. 7. 2016, viz Směrnice děkana č. 8/2016.

Příkaz děkana č. 6/2000

Zákaz kouření ve veřejných prostorách fakulty

V Praze dne 28. dubna 2000

S účinností od 1. května 2000 platí zákaz kouření ve všech veřejných prostorách všech budov Matematicko-fyzikální fakulty.

Změny a doplnění tohoto vnitřního předpisu provádí jeho navrhovatel, který je též zodpovědný za jeho aktualizaci z hlediska souladu s platnými právními předpisy a kontrolu. Kontrolu tohoto předpisu provádí také interní auditor, který je též oprávněn podávat návrhy na jeho aktualizaci, zrušení a na vydání nového vnitřního předpisu na základě své funkce.

 prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK

Navrhovatel: Tajemník MFF

Toto rozhodnutí vedení fakulty je výsledkem dlouhodobých diskusí na nejrůznějších fakultních fórech. Odráží opakované požadavky ze strany studentské reprezentace a reaguje na sílící stížnosti ve studentské anketě i individuální stížnosti studentů. Přijaté opatření také reflektuje zvýšené nároky na požární bezpečnost v budovách fakulty. Věříme, že studenti i zaměstnanci přijmou toto opatření s pochopením a svou autoritou přispějí k dodržování zákazu.