Neplatí od 29. 5. 2018.

Příkaz děkana č. 6/1998

Změna názvu katedry

V Praze dne 26. května 1998

Čj. 125/TP/MFF

V souladu s doporučením kolegia sekce fyziky měním s účinností od 1. června 1998 dosavadní název katedry fyziky polymerů na název

katedra makromolekulární fyziky

          prof. RNDr. B. Sedlák, DrSc.
          děkan MFF UK