Neplatí od 29. 5. 2018.

Příkaz děkana č. 6/1996

Organizační opatření

V Praze dne 11. března 1996

 1. V návaznosti na změnu struktury domén počítačové sítě MFF UK ve smyslu Příkazu děkana č. 4/1996 ze dne 28. 2. t.r. a  po dohodě se zainteresovanými pracovišti vyjímám s okamžitou platností počítačovou učebnu v budově menzy Troja z péče Kabinetu výuky obecné fyziky a  převádím ji do péče Střediska informatické sítě a  laboratoří. Rozpočtové zabezpečení této změny bude realizováno v rámci přípravy rozpočtu fakulty pro rok 1996.

 2. Na návrh kolegia sekce fyziky ruším s účinností od 1. dubna 1996 servisní elektronickou dílnu při katedře elektroniky a  vakuové fyziky. Tímto opatřením se ruší centrální péče o servisní činnosti ve smyslu Příkazu děkana č. 1/1994 s výjimkou garance živnostenské činnosti MFF UK v oboru elektrické stroje a přístroje, která bude zabezpečena zvláštním opatřením.

 3. Výše uvedenými opatřeními není dotčena činnost mechanické příruční dílny při katedře elektroniky a vakuové fyziky.

 4. Počítačové učebny v budovách fakulty v Troji a správa počítačové sítě domény Troja zůstávají nadále v péči Kabinetu výuky obecné fyziky.

 5. Ruší se příkazy děkana č. 1/1994 a č. 14/1994.

     prof. RNDr. B. Sedlák, DrSc.
     děkan MFF UK