Neplatí od 8. 11. 2006.

Příkaz děkana č. 6/1995

Výsledky prohlídky BOZP a PO

V Praze dne 21. 4. 1995

Vedoucím všech pracovišť
Závěry prohlídky zaměřené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární prevenci

Při prohlídce jednotlivých objektů MFF UK byly komisí zjištěny závady, jejichž soupis je obsažen v příloze.

U k l á d á m

vedoucím pracovišť MFF UK, jichž se zjištěné závady týkají, aby zajistili odstanění v uvedených termínech a podali o tom neprodleně písemnou zprávu technikovi BOZP a PO.

prof. RNDr. B. Sedlák, DrSc.
děkan MFF UK

Soupis závad nalezených při prohlídce objektů je k nahlédnutí v sekretariátu děkana a byl již na příslušná pracoviště zaslán.