Neplatí od 8. 11. 2006.

Příkaz děkana č. 5/96

Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrola požární ochrany

V Praze dne: 4. 3.1996

V souladu se zákonem o požární ochraně č. 203/94 sb a ve znění příkazu ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 14/1991 se ukládá v roce 1996 provést kontrolu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a kontrolu požární prevence na MFF-UK.

K tomuto účelu ustanovuji komisi ve složení:

 • Prof. RNDr. B. Sedlák, DrSc. - předseda
 • Ing. J. Babor - zástupce předsedy
 • Ing. B. Kůrka - člen komise
 • L. Hájek - člen komise
Kontroly se zúčastní požární preventisté objektu a zástupce správy budov.

V jednotlivých budovách bude provedena kontrola v následujících dnech:

20.3. od 8.00 hod. - objekty VD, TL, SHK areálu Troja
21.3. od 8.00 hod. - objekt poslucháren a KO v areálu Troja
27.3. od 8.00 hod. - Ke Karlovu 3 a 5
28.3. od 8.00 hod. - Sokolovská 83
3.4. od 8.00 hod. - Malostranské nám. 25 a  Švédská 8

Pro provedení kontroly zajistí vedoucí pracovišť a správa budov:

 1. přístup do všech prostor pracovišť a budov

 2. soustředí u sekretářek:

  • deníky dvoustupňových kontrol

  • záznamové listy BOZP o poučení a přezkoušení pracovníků

  • záznamy o provádění revizí přenosných el. spotřebičů a nářadí

  • záznamy o provedených zkouškách na RA pracovištích

  • záznamy o školení PO

  • záznamy o preventivních lékařských prohlídkách na rizikových pracovištích

 3. do konce září 1996 provedou dva členové komise kontrolu rekreačního objektu Mariánská u Jáchymova.

Nájemci umožní vstup komisi do pronajatých prostor pro provedení požární kontroly.

     prof. RNDr. B. Sedlák, DrSc.
     děkan MFF UK

Vyřizuje: L. Hájek