Neplatí od 1. 11. 2017

Příkaz děkana č. 5/2017

K přípravě implementace elektronického systému pořizování objednávek a likvidace faktur (ESOF)

 

I. Předmět úpravy a vysvětlení pojmů

V rámci zajištění finanční kontroly na MFF UK rozhodlo vedení fakulty o pořízení softwaru k elektronickému vyhotovování objednávek a likvidace faktur včetně jejich elektronického schvalování. Tato změna vyvolá řadu přípravných prací, které jsou nutným předpokladem pro implementaci.

Příkazce operace – zaměstnanec pověřený k nakládání s veřejnými prostředky. Posuzuje, zda pořízení služeb nebo zboží, případně jiných plnění neodporuje kritériím stanoveným pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy, či právním předpisům a odpovídá za dodržování rozpočtové kázně. Kontroluje, zda výdaje jsou způsobilé z konkrétního zdroje (zda jsou v souladu se zadávací dokumentací příp. jinými předpisy) a zda jsou doloženy věcně správnými a úplnými podklady. U grantů a projektů kontroluje souvislost operace se schválenými záměry a cíli.

Správce rozpočtu – vedoucí nebo pověřený pracovník, který odpovídá za správu části rozpočtu veřejných financí. Kontroluje, zda připravovaná operace je formálně v pořádku, zda provedení podepsala oprávněná osoba (příkazce operace), zda nehrozí přečerpání zdroje ani rozpočtové riziko a zda je operace v souladu se schválenými veřejnými výdaji, programy, projekty či smlouvami.

 

II. Povinnosti osob pověřených k nakládání s veřejnými prostředky

V připravovaném elektronickém systému nakládání s veřejnými prostředky stanoví osoba pověřená k nakládání s veřejnými prostředky (děkan, tajemník, proděkani, vedoucí kateder, ústavů, oddělení děkanátu, řešitelé grantů, projektů atd.) za svěřený zdroj: příkazce operace a jednoho nebo více zástupců.

Prvním příkazcem operace bude vždy:

 • děkan za rozepsané prostředky střediska 901
 • tajemník za rozepsané prostředky střediska 902
 • proděkan za prostředky sekce nerozepsané na katedry a ústavy
 • vedoucí katedry a ústavu za rozepsané prostředky příslušné katedry a ústavu
 • vedoucí oddělení děkanátu za rozepsané prostředky oddělení
 • řešitel grantu, projektu, případně jiného zdroje (daru, smluvního výzkumu apod.).

Správce rozpočtu a jednoho nebo více zástupců stanoví vedoucí pracoviště za všechny zdroje příslušného pracoviště.

Správcem rozpočtu lze stanovit:

 • proděkana
 • tajemníka fakulty
 • vedoucí hospodářského oddělení
 • tajemníka katedry resp. ústavu, asistentku, sekretářku apod.

Návrh předloží vedoucí pracoviště na vyplněném formuláři do 31. 10. 2017 ke schválení děkanovi (příp. tajemníkovi). Formulář Podpisové vzory osob pověřených k nakládání s veřejnými prostředky je na webu zde.

Příkazce operace a správce rozpočtu nesmí být tatáž osoba.

 

III. Povinnosti oddělení děkanátu

 1. Hospodářské oddělení: do 31. 10. 2017 připraví číselník organizací pro využívání všemi příkazci operací a správci rozpočtů.
 2. Správa počítačové sítě Karlov: zajistí součinnost s dodavatelskou firmou a s hospodářským oddělením v technických záležitostech. Zajistí přípravu licenční a servisní smlouvy (ve spolupráci s tajemníkem, právničkou a hospodářským oddělením)
 3. Zaměstnanecké oddělení: připraví aktualizovaný číselník zaměstnanců doplněný o e-mailové adresy do 31. 10. 2017.
 

IV. Kontrola a účinnost

Kontrolu dodržování tohoto příkazu provádí interní auditor. Příkaz je účinný ode dne vydání, jeho platnost bude ukončena splněním termínů.


Navrhovatel: Ing. D. Lanková, vedoucí hospodářského oddělení; Mgr. P. Vlášek, vedoucí Správy počítačové sítě Karlov.
Příkaz byl schválen dne 20. 9. 2017,
vydán dne 25. 9. 2017.Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK