Neplatí od 28. 11. 2018, viz Směrnice děkana č. 20/2018.

Příkaz děkana č. 5/2016

K transformaci fakultního webu a zavádění CMS

V souladu s dlouhodobým záměrem fakulty pro léta 2016 – 20201 a s ohledem na dosavadní závěry činnosti fakultní Pracovní skupiny pro web2 jsou přijata následující přechodná opatření.

Čl. 1 Vymezení základních pojmů

 1. Stávajícím webem rozumíme doposud vzniklou funkční a datovou strukturu na adrese www.mff.cuni.cz, veškeré na stejném místě doposud realizované služby pro studenty a zaměstnance, veškerý veřejně publikovaný i neveřejný (přímo neodkazovaný) obsah, včetně propojení s informačními systémy (SIS, Amoeba atd.).
 2. Rozsah stávajícího webu není časově omezen, jeho součástí se stávají i průběžně doplňované funkcionality a obsahy.
 3. Existence stávajícího webu a s ním souvisejících procesů bude ukončena samostatným opatřením po skončení realizace projektu transformace fakultního webu.
 4. Novým webem rozumíme přípravu zcela nové funkční a datové struktury v souladu se závěry Pracovní skupiny pro web, nezávisle na stávajícím webu.
 5. CMS rozumíme systém pro přípravu a efektivní správu obsahu a funkcionalit nového webu.

Čl. 2 Stávající web

 1. S okamžitou účinností zrušuji platnost Směrnice děkana č. 1/1998, Informační služby MFF poskytované prostřednictvím WWW.
 2. Technickou správu stávajícího webu zajišťuje v dosavadním rozsahu oddělení Správa počítačové sítě Karlov a centrálního informačního uzlu (dále PSíK), včetně zpracovávání požadavků na nové funkcionality, odstraňování chyb, průběžné zlepšování a zálohování obsahu.
 3. Obsahovou správu stávajícího webu zajišťuje v dosavadním rozsahu oddělení mediální komunikace (dále OMK) a další pracoviště fakulty, na která byly již dříve delegovány pravomoci spravovat konkrétní stránky stávajícího webu, včetně obsahových aktualizací.

Čl. 3 Nový web a CMS

 1. Realizace projektu nového webu a implementace CMS jsou předmětem zadávací dokumentace, která je zpracována v souladu s parametry stanovenými vedením fakulty na základě doporučení Pracovní skupiny pro web.
 2. Vývojové práce na novém webu zajišťuje vybraná externí společnost podle stanoveného harmonogramu a podmínek spolupráce vymezených smlouvou.
 3. Nový web se připravuje nezávisle na stávajícím webu s podmínkou zachování všech funkcionalit a obsahové kompatibility se stávajícím webem.

Čl. 4 Technické a administrativní zajištění

 1. Vznik nového webu a implementaci CMS včetně souvisejících zadávacích řízení řídí pověřený proděkan, kterému je udělena mimořádná pravomoc rozhodovat ve sporných případech a přímo jednat s vedoucími zainteresovaných pracovišť a oddělení. Koncepční otázky projednává vedení fakulty.
 2. Nutnou podmínkou realizace projektu nového webu je vznik pracovního místa fakultního webmastera (zároveň IT administrátora projektu). Pracovník je podřízen vedoucímu OMK.
 3. Oddělení PSíK je povinno poskytnout fakultnímu webmasterovi všechny potřebné informace, nutná přístupová práva a adekvátní prostor na fakultních serverech (v podobě virtuálních strojů a potřebné části sdílených hardwarových a síťových prostředků nutných k jejich provozu), včetně souvisejícího servisu a potřebné přiměřené součinnosti při vývoji, testování a nasazení nového webu.
 4. Oddělení PSíK zpřístupní stávající web takovým způsobem, aby jeho obsah a potřebná data mohly být bezproblémově přeneseny ze stávajícího webu na nový web. Přenos zajistí pracovníci zodpovědní za nový web. Pracovníci zodpovědní za stávající web a nový web zajistí ve vzájemné spolupráci bezproblémové zapojení informačních systémů (SIS, Amoeba atd.) do nového webu.
 5. Technickou koordinací vývoje a zaváděním nového webu a CMS je pověřen fakultní webmaster, který je v této věci zodpovědný přímo pověřenému proděkanovi.

Čl. 5 Bod přechodu

 1. Bodem přechodu rozumíme ukončení zkušebního provozu nového webu.
 2. Bod přechodu stanoví na návrh pověřeného proděkana samostatný příkaz děkana, kterým se nový web převede na webovou adresu www.mff.cuni.cz včetně nutných přesměrování a stávající web bude archivován.
 3. Technickou správu nového webu, jeho údržbu a rozvoj zajišťuje po bodu přechodu fakultní webmaster. Péče o informační systémy (Amoeba atd.), jejich rozhraní (SIS atd.) a fyzickou hardwarovou a síťovou infrastrukturu (fyzické servery a jejich připojení k Internetu) zůstává oddělení PSíK.
 4. Za obsahovou stránku webu po bodu přechodu odpovídá OMK, za správnost prezentovaných agend (formulářů, vyhlášek atd.) pak příslušná oddělení děkanátu.
 5. Používání CMS se po bodu přechodu evolučně rozšiřuje na zainteresovaná děkanátní a další fakultní pracoviště.

Čl. 6 Závěrečná ustanovení

Tento příkaz nabývá účinnosti dnem vydání a předchází směrnici o fakultních webech, která bude vydána po ukončení realizace projektu.

 

1 Viz: http://www.mff.cuni.cz/…r2016-20.pdf, s. 7, část 6 – Vnější vztahy a propagace. Cit.: Reformovat www stránky fakulty v české i anglické jazykové mutaci, vytvořit redakční systém nejen pro potřeby vnější prezentace, ale i pro potřeby fakultních odborných a administrativních pracovišť.
2 http://www.mff.cuni.cz/vnitro/ps-web/

 

Navrhovatel: RNDr. Martin Vlach, Ph.D., proděkan pro PRopagaci.
Příkaz byl schválen dne 21. června 2016,
vydán dne 1. července 2016.

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK