Neplatí od 29. 5. 2018.

Příkaz děkana č. 5/2014

O zrušení Směrnice č. 7/2010

V souvislosti s nabytím účinnosti Pravidel pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě dne 1. 10. 2014 a Směrnice děkana č. 7/2014, Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech, vydané 2. 10. 2014,

ruším

Směrnici děkana č. 7/2010, Opatření děkana pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze, vydanou 27. 9. 2010.

V Praze dne 20. 10. 2014.


prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK