Neplatí od 27. 7. 2014.

Příkaz děkana č. 5/2012

Rozpočtové provizorium

Obsah:

  • I. Rozsah platnosti
  • II. Omezení čerpání prostředků
  • III. Účinnost a kontrola

I. Rozsah platnosti

V souladu s Pravidly hospodaření Univerzity Karlovy a čl. 48 Stanov UK vyhlašuji toto rozpočtové provizorium, které je závazné pro všechny příkazce operací (pracovníky pověřené správou dílčích rozpočtů hlavní činnosti MFF a dále pro pracovníky, zodpovědné za doplňkovou činnost). Omezení se nevztahuje na čerpání účelových prostředků, které je samostatně smluvně upraveno s poskytovatelem.

II. Omezení čerpání prostředků

  1. Standardně budou čerpány mzdové prostředky sjednané existujícími pracovními smlouvami. Výjimky nezbytné pro zajištění pedagogické a vědecké činnosti fakulty povoluje na základě individuálního projednání děkan fakulty.
  2. Měsíční čerpání mzdových prostředků nesmí přesáhnout jednu dvanáctinu rozpočtu mzdových prostředků pracoviště v roce 2012 (u doplňkové činnosti jedné dvanáctiny vynaložených mzdových nákladů v roce 2012). O výjimkách rozhoduje děkan fakulty.
  3. Budou vyplácena přiznaná stipendia doktorandů a studentů.
  4. Rozsah vyplácených účelových stipendií stanoví proděkan pro studijní záležitosti.
  5. Měsíční limit čerpání provozních prostředků stanovuji na jednu patnáctinu hodnoty rozpočtu provozních prostředků pracoviště v roce 2012 (u doplňkové činnosti jedné patnáctiny vynaložených provozních prostředků v roce 2012).
  6. Kapitálové (investiční) výdaje nebudou po dobu provizoria vynakládány.
  7. Opodstatněné výjimky pro čerpání provozních a kapitálových prostředků povoluje na základě individuálního projednání tajemník fakulty.

III. Účinnost a kontrola

Příkaz nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013 a pozbude platnosti dnem schválení řádného rozpočtu pro rok 2013 akademickým senátem MFF.

Za kontrolu dodržování tohoto příkazu odpovídá tajemník fakulty.

Navrhovatel: Ing. Dana Lanková
Příkaz byl schválen dne 12. 12. 2012,
vydán dne 18. 12. 2012.

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan fakulty