Neplatí od 15. 8. 2011.

Příkaz děkana č. 5/2010

Rozhodnutí o přebytečnosti movitého majetku a jeho prodeji

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Toto rozhodnutí se týká movitého majetku Univerzity Karlovy v Praze, Matematicko-fyzikální fakulty, umístěného v objektu na adrese V Holešovičkách 2, Praha 8. Rozhodnutí je vydáno v souladu s čl. 49 písm. c) Statutu Univerzity Karlovy v Praze a čl. 6 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze.

Čl. 2

Rozsah a hodnota majetku

Předmětem tohoto rozhodnutí je urychlovač Van de Graaff, inv. číslo 01 – 0005727/00, pořízený v roce 1982 a v současné době již účetně odepsaný (dále jen „zařízení“).

Čl. 3

Rozhodnutí o přebytečnosti

Provoz zařízení je vzhledem k jeho fyzickému i morálnímu stáří velmi náročný, zařízení bylo v posledních několika letech málo využíváno a je neperspektivní pro současný i budoucí vědecký program Ústavu částicové a jaderné fyziky (dále ÚČJF) Matematicko-fyzikální fakulty.

Zařízení není možné nabídnout k využití jiné fakultě nebo další součásti univerzity, protože žádná další fakulta ani součást není odborně způsobilá se zařízením pracovat a dodržet příslušné provozní a bezpečnostní předpisy. Jedná se tedy o majetek, který univerzita nepotřebuje k plnění úkolů uvedených v čl. 2 odst. 1 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze.

Proto rozhoduji, že toto zařízení je přebytečným majetkem.

Čl. 4

Rozhodnutí o prodeji

S ohledem na specifickou povahu zařízení bude tento majetek prodán jedinému zájemci, který má předpoklady k jeho využívání a je způsobilý dodržet všechny bezpečnostní a provozní předpisy. Zařízení bude prodáno za kupní cenu ve výši 1,– Kč (slovy: jednukorunučeskou) kupujícímu uvedenému v čl. 5 tohoto rozhodnutí.

Čl. 5

Kupující

Kupujícím je České vysoké učení technické v Praze, Ústav technické a experimentální fyziky, Horská 3a/22, Praha 2, PSČ 128 00.

Čl. 6

Organizační zajištění prodeje

  1. Příprava smluvní dokumentace: Ing. Antonín Líska, tajemník MFF
  2. Zajištění kontaktu s kupujícím až do podepsání kupní smlouvy: doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Ph.D., ÚČJF.
  3. Předání zařízení kupující straně: doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Ph.D., ÚČJF.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 31. 5. 2010.

Navrhovatel: Ing. Antonín Líska, tajemník fakulty

Schválil dne 28. 5. 2010:

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan