Neplatí od 9. 6. 2006.

Příkaz děkana č. 5/2003

k organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří MFF UK

V Praze dne 26. listopadu 2003

I. Termín a místo konání, organizační štáb, výuka

1. V úterý 2. prosince 2003 se koná Den otevřených dveří (DOD) MFF s dopoledním programem v Majakovského a Raisově sále Národního domu na Vinohradech (nám. Míru. 9) a s odpoledním programem v budovách MFF Ke Karlovu 3 a Ke Karlovu 5, Malostranské náměstí 25 a trojském areálu V Holešovičkách 2.

2. Pro koordinaci programu, příprav a průběhu DOD jmenuji organizační štáb ve složení:

předseda - PhDr. A. Havlíčková (odd. pro vnější vztahy a propagaci)
místopředseda - RNDr. S. Zelenda (KDF)
členové - Stanislava Kucková (SKAS)
  RNDr. J. Pešička, CSc. (KFK)
  RNDr. V. Hanzal (KVOF) RNDr.M. Cieslar, CSc. (KFK)
  JUDr. D. Macharová (studijní odd.)
  Mgr. V. Majerech, Dr. (KTI)
  RNDr. P. Lachout,CSc. (KPMS)
  Jana Ježilová (sekretariát děkana)

3. V úterý 2. prosince 2003 ruším výuku v posluchárnách:

  • M2 od 12.20 do 16.00
  • F1 a F2 od 12.20 do 16.30
  • T2 od 12.20 do 16.00
  • S3 a S4 od 12.20 do 16.30

II. Dopolední program v Národním domě

1. V Raisově sále Národního domu (ND) v na Vinohradech bude od 8.00 do 12.00 hodin zřízeno informační centrum. Vedoucí pracovišť jednotlivých sekcí a vedoucí studijního oddělení děkanátu jsou odpovědni za to, aby se jimi pověřený pracovník (případně pracovníci) zúčastnil práce informačního centra, které bude zájemcům poskytovat konkrétní informace o studiu a odpovídat na jejich individuální dotazy.

Jednotlivá pracoviště nahlásí své požadavky na technické vybavení pro své zástupce v informačním centru v ND (stoly, židle, elektrické přípojky) a požadavky na zajištění centrální dopravy dispečinku fakultní dopravy paní Janě Ježilové (linka 1291) nejpozději do 26. 11. 2003.

2. V Majakovského sále ND zahájí program v 9.00 hodin prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc., děkan fakulty.

3. Od 9.30 hodin vystoupí s přednáškou „Fyzika nejen s křídou a tabulí” doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.

4. Od 10.45 hodin budou proděkan pro studijní záležitosti - prof. RNDr. Jiří Anděl, DrSc., a garanti studijních programů informovat o přijímacích zkouškách i studiu na MFF a budou odpovídat na dotazy týkající se studijní problematiky fakulty.

5. Moderováním programu v Majakovského sále pověřuji doc. RNDr. Emila Caldu, CSc. (KDM).

6. Stánek informačního centra Propagační komise a OVVP v ND budou řídit organizátoři korespondenčních seminářůzástupci SKAS.

7. Technickým dozorem, spoluprací s programovým úsekem Národního domu, koordinací programu a organizací výzdoby v ND pověřuji RNDr. Stanislava Zelendu (KDF) a PhDr. Alenu Havlíčkovou (OVVP).

8. Centrální doprava materiálů bude zabezpečena ranní trasou podle požadavků soustředěných u paní Jany Ježilové řidičem MFF panem J. Jurečkem. Za její zajištění i koordinaci (do 7.30 hodin musí být veškerý materiál v ND, od 12.10. hodin odvoz materiálu z ND) zodpovídají paní Jana Ježilová a pan Jaromír Jureček (děkanát MFF).

9. Na zabezpečení nakládky a vykládky materiálu v budovách MFF i před Národním domem na Vinohradech a při organizaci odpoledního programu v budovách MFF se budou podílet pracovníci na civilní službě. Nakládku při přepravě a odnos materiálu nebo techniky pracovišť matematické a informatické sekce v budovách na Malé Straně a Karlíně i v ND na Vinohradech zabezpečí Pašek David (dr. Forst), z pracovišť v Troji Ďurech Josef (doc.Harmanec), Kulhavý Petr a Kulhavý Karel (prof. Šafránková, prof. Tichý) a z pracovišť na Karlově Emmer Jan, Grus Jan a Říha Štěpán (dr.Hrušková, Mgr. Jančák). Do 26. 11. 2003 potvrdí vedoucí pracoviště, na kterém je pracovník na civilní službě evidován, paní Ježilové jeho účast a upřesní spojení na něho (telefon, e-mailová adresa). Paní Ježilová dohodne s řidičem a koordinátory programů v budovách stanoviště i konkretizaci povinností jednotlivých pracovníků na civilní službě.

III. Odpolední program

1. Vedoucí pracovišť jednotlivých sekcí zváží rozsah nabídky svého pracoviště (přednášky, exkurze, besedy, fyzikální pokusy) pro návštěvníky Dne otevřených dveří a upřesní jej s koordinátorem odpoledního programu pro příslušný studijní program a budovu do 27. 11. 2003. Zájemci o studium na MFF by měli získat ucelenou a názornou informaci o studiu všech oborů (studijních směrů, specializací, aprobací) MFF UK.

Koordinací příprav a průběhu odpoledního programu i organizací výzdoby v jednotlivých budovách pověřuji:

  • RNDr. Stanislava Zelendu (KDF), pro program učitelství - M2 a praktika KDF v budově Ke Karlovu 3
  • RNDr. Josefa Pešičku, CSc. (KFK) a RNDr. Miroslava Cieslara, CSc. (KFK) pro program Fyzika - F1 a F2 v budově Ke Karlovu 5
  • RNDr. Vojtěcha Hanzala (KVOF) a doc. RNDr. Miloše Rottera, CSc. (KFNT) pro přípravu programu pracovišť fyziky z areálu Trója
  • Mgr. Vladana Majerecha (KTI) pro program Informatika a RNDr. Petra Lachouta, CSc. (KPMS) pro program Matematika v učebnách S3 a S4 v budově Malostranské náměstí 25.

2. Informace o studiu bude poskytovat od 13.30 do 16.00 hodin studijní oddělení. Zodpovídá JUDr. Dana Macharová. Prodej Karolinek a Sbírek řešených úloh zajistí za Matfyzpress paní Helena Petránková.

3. Informační centrum nahradí v odpoledním programu studentští informátoři u vstupu do budov MFF na Karlově a v Troji.

IV. Propagace, ostatní

1. Za celkovou koordinaci příprav a průběhu DOD 2003 a za vyhodnocení Dne otevřených dveří zodpovídají PhDr. Alena Havlíčková a RNDr. Stanislav Zelenda.

2. Za propagaci DOD na středních školách, za přípravu centrálních informačních a propagačních materiálů i jejich včasnou distribuci zodpovídá za OVVP pan Martin Pauer.

3. Za úklid poslucháren a hlavních prostor fakulty (vestibuly, chodby apod.) zodpovídá Ing. Jindřich Porubský (správa budov).

4. Za výrobu tiskovin a výrobu ostatních informačních a propagačních materiálů zodpovídají PhDr. Alena Havlíčková a Martin Pauer.

 prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK