Neplatí od 8. 11. 2006.

Příkaz děkana č. 5/1998

Závěry z prohlídky zaměřené na požární prevenci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci

V Praze dne 27. dubna 1998

Čj. 104/TP/MFF

Při prohlídce jednotlivých objektů MFF UK byly komisí zjištěny závady, jejichž soupis je obsažen v příloze.

Ukládám vedoucím pracovišť MFF UK, aby v rozsahu své působnosti zajistili odstranění zjištěných závad v daných termínech a o výsledku podali písemnou zprávu referentovi PO a BOZP p. L. Hájkovi.

          prof. RNDr. B. Sedlák, DrSc.
          děkan MFF UK

Za správnost:
L. Hájek, l. 1471


Zápis z jednání komise požární ochrany a BOZP

a) Všeobecné pokyny

Vedoucí zaměstnanci jsou odpovědni za požární ochranu a bezpečnost práce na svých pracovištích.

Komise žádá pracovníky fakulty, aby odstranili ze svých pracoven několik let nepoužívané staré věci jako např. krabice od počítačů, koberce, papíry, rozbité židle atd. Je rovněž nepřípustné odkládat tyto věci na chodbách a v areálu Trója do vestavěných skříní. Je tím porušován zákon o požární ochraně a příkaz děkana MFF UK č. 3/1997 a navíc je nepříznivě ovlivňováno životní prostředí.

Pro odvezení většího množství nepotřebných věcí zajistí správa budov přistavení kontejneru (na základě požadavku pracoviště).

Při likvidaci nebezpečného odpadu je nutné kontaktovat „Středisko chemické bezpečnosti, a.s.“, Koněvova 1107/54, Praha 3, PSČ 130 00 (tel./ Fax 61216122).

Je zakázáno používat různé přinesené elektrické přímotopy a ponorné vařiče.

Povolení na používání elektrických přímotopů, vařičů, varných konvic, kávovarů a pod. vystaví energetik fakulty p. Pavel Thér.

b) Závady v jednotlivých budovách

Malostranské nám. 25:

Správa budov
- provést revizi el. okruhu v místnostech ÚFAL - kmitání počítačové sítě - ihned
- doplnit uzávěr vikýře na nové střeše (směr morový sloup) - ihned
- zajistit revizi požárního vodovodu v půdním prostoru a v případě poruchy provést opravu - ihned
- doplnit do kanceláře ERUDIO hasicí přístroj PG 6 - ihned
- únikové schodiště vymalovat (část po požáru) - do 01. 09. 98
- opravit strop ve skladu REPRO - do 30. 06. 98

Posluchárny
- S4, S3 - umýt kryty zářivek - do 01. 09. 98
- S3 - opravit strop (plíseň) - do 01. 09. 98
- S3 - uklidit nepořádek za ostěním - ihned
- S6 - opravit rozbité okno - ihned
- S6 - opravit a odstranit nepotřebné židle
- S6 - odstranit dvojitý žebřík
- S6 - odstranit ze skříní nepoužívané knihy (po dohodě mezi správou budov a vedoucí knihovny) do 01. 09. 98
- zajistit úklid těchto prostor - do 01. 09. 98

ÚFAL
- z chodby odklidit malou, nepoužívanou kartotéku (po dohodě mezi SB a dr. K. Králíkovou)

do 30. 06. 98
- doplnit školení BOZP - do 29. 05. 98

KSVI
- doplnit školení BOZP - do 29. 05. 98
- uklidit počítačovou laboratoř, papíry, krabice, osobní věci - ihned
- místnost č. 49 (RNDr. T. Holan) - odstranit el. vařič - ihned

KSI

- místnost č. 81 - Odstranit a nepoužívat PONORNÝ VAŘIČ - ihned
odpovídá : RNDr. A. Koubková, RNDr. A. Říha, RNDr. Halíř

KMLFM
- doplnit školení BOZP - do 29. 05. 98

ERUDIO
- sklad v přízemí - odstranit krabice - ihned

SISAL
- uklidit velké skladiště nepotřebného materiálu vedle výtahové šachty - 01. 09. 98
za likvidaci odpovídá vedoucí RNDr. L. Forst
- uklidit na vnitřní chodbě - ihned

Ke Karlovu 5:

Správa budov
- místnost č. 19a ( RNDr. Balík) - zakrýt otevřený jistič - ihned !!! Životu nebezpečné!!!
- zajistit uklizení vnitřního dvora a zahrady, kterou používá stavební firma
- dokončit obnovení omítky a to zvláště u vchodu do nových ubytovacích prostorů a u vjezdu do průjezdu
- opravit vstupní bránu do průjezdu
- opravit omítku pod okeními parapety na severním křídle
- vyčistit odpadové jímky u kanalizace v celém areálu Ke Karlovu 3 a 5 - všechny úkoly provést do ukončení stavby
- dohodnout s revizním technikem umístění plynového uzávěru na rozvod plynu do vyšších podlaží do 01. 09. 1998

KFK
- místnost č. 23 - odstranit židle na skříních - ihned
- chodba I. podzemního podlaží - odstranit láhev s neznámou kapalinou a odložený materiál - ihned

KFPo
- obnovit školení z požární ochrany - do 29. 05. 98
- obnovit školení BOZP - do 29. 05. 98

FÚ UK
- uklidit sklepní prostor (p. M. Richter) mechanické dílny - do 30. 06. 98

Ke Karlovu 3

Správa budov
- chodba před SB - odklidit odložený nábytek - do 29. 05. 98
- chodba u kotelny - odstranit starý el.rozvaděč, odklidit nábytek, opravit omítku, vymalovat - 01. 09. 98
- uklidit prostor kolem hlavního uzávěru plynu u kotelny a udržovat zde pořádek - ihned !
- dílna SB uklidit - do 29. 05. 98
- bývalá místnost po LTO - z dveří odstranit nepotřebné výstražné tabulky a umýt dveře - ihned
- odstranit nepořádek vedle skříně č. 53 na chodbě - ihned
- posluchárna KCHF místnost č. 70 - vyměnit el. šňůru za tabulí - ihned
- opravit zeď u stoupačky vedle m. č. 77 - do 01.09. 98
- zazdít otvor vedle rozvaděče na chodbě u praktik III. - ihned
- provést kontrolu oken, zvláště u parapetů je odpadaná z venkovních rohů omítka
provést v nejkratším možném termínu, protože hrozí odpadnutí venkovní omítky
- odklidit nepotřebné sudy z okolí skladu hořlavých kapalin, uklidit tento prostor - do 29. 05. 98
- provést kontrolu hasicích přístrojů ve skladu hořlavých kapalin po dohodě s RNDr. P. Zinburgem
- ihned !
- nechat vymalovat část zničené malby na chodbě před pracovnou ČHMÚ - do 01. 09. 98

KDF
- provést školení z požární ochrany a BOZP - do 29. 05. 98
- provést kontrolu ručního el. nářadí - ihned
- suterén I. - odstranit nábytek na chodbě. Nedostatek trvá i přes výzvu ze dne 25. 02. 1997 (nábytek a obsah skříní měl být odstraněn do 28. 03. 1997)! - do 01.10. 98
- místnost č. 23 B - doplnit klíč k uzávěru plynu na potrubí před vařičem - ihned !
- místnost č. 22 - provést úklid místnosti a odstranit papírové a jiné nepotřebné krabice - do 30. 09. 98
- odstranit šatníky na chodbě u místnosti č. 21 - ihned !
- upozornění pro pracovníky v kancelářích a laboratořích KDF: Komise doporučuje zaměstnancům, aby z důvodů bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí neprodleně uklidili své prostory a odpadový materiál neukládali na chodbách.

KVOF
- obnovit školení BOZP - do 29. 05. 98
- chodba u praktik - odstranit skříň č. 63512 - ihned
- odstranit skříň pod rozvaděčem - ihned
- mechanická dílna - odstranit bednu umístěnou přímo za dveřmi na chodbě - ihned
- odstranit starý koberec na skříni č.50 chodba praktikum III. - ihned

KCHFO
- u místnosti č. 93 odstranit ze skříní skleněné láhve a obaly neznámého obsahu - ihned
- místnost č. 91- podložit el. vařič nehořlavou podložkou - ihned
- odstranit kartony nepotřebného papíru z pracovny a okolí (pracovna RNDr. Kapsy) - do 01. 09. 98

Finanční účtárna
- el. vařič umístit na nehořlavou podložku - ihned (odstranit kobereček pod vařičem)
- odstranit starou tiskárnu vedle skříně před pokladnou - ihned

Sokolovská 83 :

Správa budov
- instalovat požární zvukovou signalizaci - do 01. 09. 1998 (mělo být instalováno již v r. 1997)
- umístit do trafostanice hasicí přístroj PG 6 - ihned
- odstranit veškerý nepořádek na chodbě před dílnou - ihned
- místnost č.4 - sklad uklidit, dále odstranit a zlikvidovat el. spotřebič neznámého původu - ihned
- odstranit z vrátnice el. přímotop, jeho používání je nebezpečné; upravit el. instalaci a osvětlení - ihned
- místnost č. 023, zazdít zárubeň u dveří - 30. 06. 98

Truhlárna:
- odstranit veškerý materiál z chodby k truhlárně - ihned
- dodržovat zákaz kouření
- provádět pravidelný úklid
- očíslovat místnosti pořadovými čísly - ihned
- rekonstrukce zásuvek 16A/380V el. rozvodu v prostoru truhlárny - do. 30. 06. 98, pozor, jde o prašné prostředí a el. instalace je nevyhovující

Půdní prostor
- vyklidit staré prohnilé dříví - ihned
- vyklidit staré trubky z umělé hmoty - ihned

Posluchárna K 3
- opravit kapající vodovod

Dvůr
- uklidit dvůr od nepořádku a odložených věcí - do 30. 06. 98
U tělocvičny na chodbě odstranit el. topení neznámého původu - ihned

KA
- prostory katedry byly v době prohlídky nepřístupné, doc. Jan Trlifaj předloží doklad o školení zaměstnanců z PO a BOZP - do 31. 05. 98

MÚ UK
- odstranit starý koberec z předsíňky (u pracovny Dr. J. Málka) - ihned
- odstranit krabice z chodby kolem místností - ihned

KMA
- odstranit krabice ze skříní - ihned

KPMS
- obnovit školení BOZP - do 29. 05. 98

Areál Trója :

Správa budov

Objekt poslucháren:
- v posluchárnách T1, T2 opravit zničené a chybějící okraje schodů z PVC - do 1.09. 98

Objekt vývojových dílen :
- místnost č. 229 (kuchyňka AÚ) - opravit zavěšení a připojení stropního osvětlení - ihned
- chodba před AÚ - doplnit chybějící stropní podhledy - ihned
- velká garáž - vjezdové dveře do garáže opatřit ve spodní části větracími otvory - do 30. 06. 1998 (po dohodě s pí. Š. Mačkovou).
- Vakuum Praha, a.s. nebude skladovat odpadový materiál od strojů v prostorách MFF UK, ale bude je na své náklady odvážet (dohodnuto s p. Novotným).
- Správa budov zajistí po dohodě s Vakuum Praha a.s. rozebrání a odstranění mříží, které vymezují prostor na odpadový materiál od strojů a jsou nevyhovující - do 30. 06. 98

Likvidační komise MFF UK
- uklidit sklad (tzv. praktikum), neskladovat papírové, polystyrénové a jiné hořlavé obaly, zavést přehledný pořádek ve skladu věcí a neprodleně odvážet vše nepotřebné - vyřešit do 29. 05. 98

ÚSD - ved. Š. Mačková, zajistit úklid ohrazeného prostoru u objektu garáží - do 30. 09. 98

KG - obnovit školení zaměstnanců, sídlících v oddělení katedry Ke Karlovu 3, z PO a BOZP do 29.05.98

KG a KMOP
- vyklidit stále trvající nepořádek v přilehlých prostorách u toalet (místnost č. 1225) - do 29. 05. 98

KFPy
- obnovit školení z požární ochrany - do 29. 05. 98
- vyklidit stále trvající nepořádek v 6. p. (v přilehlých prostorách u toalet) - do 29. 05. 98
- obnovit požární řád skladu hořlavých kapalin - do 29. 05. 98
- obnovit požární řád chemické laboratoře - do 29.05. 98

KFNT
- místnost č. 103 - odstranit tlakovou láhev s heliem od el. rozvaděče a připevnit ji podle platných předpisů ihned

KEVF
- místnost č. 525 přilehlá k toaletám - odstranit ze skříně pod výlevkou žíravé kyseliny a místnost uklidit do 31. 05. 98
- z chodby v tzv. těžkých laboratořích, 3 nadzemní podlaží, odstranit od požárního hydrantu nepotřebný materiál - ihned

Všem vedoucím kateder v areálu Trója se již po několikáté ukládá, aby zajistili vyklizení hořlavého materiálu z vestavěných skříní v přilehlých chodbách k pracovnám.

Dále je třeba vyklidit veškeré věci, které jsou uloženy tam, kudy ve vestavěných skříních procházejí rozvody elektrické energie, požárních hydrantů, vody a plynu. Tyto prostory musejí být udržovány stále prázdné a přístupné pracovníkům správy budov.

Zápis byl proveden na základě prohlídky objektů ve dnech 06. - 10. 04. 1998 komisí jmenovanou děkanem MFF UK ve složení:

V Praze dne 17. dubna 1998

Ing. Bohumil Kurka
Jiří Kouřimský
Leoš Hájek