Neplatí od 8. 11. 2006.

Příkaz děkana č. 5/1995

Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrola požární ochrany

V Praze dne 3. 4. 1995

Ve dnech 10. 4. 1995 až 14. 4. 1995 bude na MFF provedena kontrola PO a BOZP.
K tomuto účelu ustnovuji komisi ve složení:

 • Prof. RNDr. B. Sedlák, DrSc. - předseda
 • Ing. J. Babor - zástupce
 • J. Janský - člen komise
 • L. Hájek - člen komise

Kontroly se zúčastní požární preventisté objektu a zástupce správy budov. V jednotlivých budovách bude provedena kontrola v následujících dnech:

 • 10. 4. od 8.00 hod. - Malostranské nám. 25 a Švédská 8
 • 11. 4. od 8.00 hod. - objekty VD, TL, SHK v areálu Troja
 • 12. 4. od 8.00 hod. - objekt poslucháren a KO v areálu Troja
 • 13. 4. od 8.00 hod. - Ke Karlovu 3 a 5
 • 14. 5. od 8.00 hod. - Sokolovská 83
Pro provedení kontroly zajistí vedoucí pracovišť a správa budov:
 1. přístup do všech prostor pracovišť a budov

 2. soustředí u sekretářek:

  • deníky dvoustupňových kontrol
  • záznamové listy BOZP o poučení a přezkoušení pracovníků
  • záznamy o provádění revizí přenosných el. spotřebičů a nářadí
  • záznamy o provedených zkouškách na RA pracovištích
  • záznamy o školení PO
  • záznamy o preventivních lékařských prohlídkách na rizikových pracovištích

 3. do konce září 1995 provedou dva členové komise kontrolu rekreačního objektu Mariánská u Jáchymova

Nájemci umožní vstup komisi do pronajatých prostor pro provedení požární kontroly.

prof. RNDr. B. Sedlák, DrSc.
děkan MFF UK