Neplatí od 26. 11. 2014.

Příkaz děkana č. 4/2014

K organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří MFF UK 2014

I. Termín a místo konání, organizační štáb, výuka

Ve středu 26. listopadu 2014 se koná Den otevřených dveří (DOD) MFF UK s dopoledním programem v Majakovského, Raisově a Společenském sále Národního domu na Vinohradech, nám. Míru 9, Praha 2, a s odpoledním programem v budově na Malostranském náměstí 25 (Praha 1) a v areálu Troja, V Holešovičkách 2 (Praha 8).

Pro koordinaci programu, příprav a průběhu DOD jmenuji organizační štáb ve složení:

předseda:

 • PhDr. Alena Havlíčková (OVVP),

místopředseda:

 • doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc. (KFM) – koordinátor dopoledního programu v Raisově, Společenském a Majakovského sále Národního domu na Vinohradech a odpoledního programu oboru Fyzika,

členové:

 • zástupce SKAS (Bc. Tomáš Masařík);
 • Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (KSVI) – koordinátor doprovodného programu a workshopů odpoledního programu oboru Informatika na Malostranském náměstí;
 • Mgr. Luboš Veverka (OMK) – koordinátor propagace DOD a tiskovin;
 • doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc. (KNM) – koordinátor odpoledního programu oboru Matematika na Malostranském náměstí;
 • Mgr. Vladan Majerech, Dr. (KTIML) – koordinátor odpoledního programu oboru Informatika na Malostranském náměstí;
 • doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (KFNT) – koordinátor odpoledního programu oboru Fyzika v Troji;
 • RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.(KDF) – koordinátor pro program učitelství.
 • RNDr. Vojtěch Hanzal (KVOF, SISAL);
 • JUDr. Dana Macharová (studijní oddělení);
 • Bc. Karel Kolář (OVVP);
 • Ing. Martina Dobroňová (OVVP).

Ve středu 26. listopadu 2014 ruším výuku v níže uvedených posluchárnách a rezervuji Refektář (včetně Malé auly):

 • T1 od 12:20 do 16:30 hod.
 • T2 od 12:20 do 16:30 hod.
 • T9 od 12:20 do 16:30 hod.
 • S9 od 12:20 do 17:10 hod.
 • S3 od 12:20 do 17:10 hod.
 • SW2 od 12:20 do 17:10 hod.
 • SW1 od 12:20 do 17:10 hod.
 • S11 od12:20 do 17:10 hod.
 • S10 od 10:40 do 18:50 hod.
 • Refektář od 12:20 do 17:00 hod.
 • Malá aula od 12:20 do 17:00 hod.

II. Dopolední program v Národním domě

V Raisově a Společenském sále Národního domu na Vinohradech (ND) bude od 8:00 do 11:30 hod. zřízeno informační centrum. Vedoucí pracovišť jednotlivých sekcí a vedoucí studijního oddělení jsou odpovědni za to, aby se jimi pověřený pracovník (případně pracovníci) zúčastnil práce informačního centra, které bude zájemcům poskytovat konkrétní informace o studiu a odpovídat na jejich individuální dotazy.

Jednotlivá pracoviště MFF UK nahlásí své požadavky na technické vybavení pro své zástupce v informačním centru v Raisově a Společenském sále ND (stoly, židle, elektrické přípojky) a požadavky na zajištění centrální dopravy Ing. Martině Dobroňové (OVVP, linka 2611) nejpozději do pátku 7. 11. 2014. Dále vedoucí pracovišť nahlásí jméno kontaktní osoby pro dopolední program v Raisově a Společenském sále, upřesní spojení na ni (telefon, e-mailová adresa) a uvede, zda se jedná o zaměstnance, studenta nebo doktoranda.

V Majakovského sále ND zahájí program v 9:00 hod. proděkan fakulty pro fyzikální sekci prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc.

Od 9:10 do 9:50 hod. vystoupí s přednáškou „2014 – Mezinárodní rok krystalografie“ doc. RNDr. Radomír Kužel, CSc.

Od 10:20 do 11:30 hod. budou proděkan pro koncepci studia doc. Mgr. Petr Kolman, Ph.D., proděkan pro studijní záležitosti doc. RNDr. František Chmelík, CSc. a garanti studijních programů spolu se zástupci SKAS a KaM UK (Koleje a menzy UK) informovat o přijímacím řízení, přijímacích zkouškách a o studiu na MFF UK, dále budou odpovídat na konkrétní dotazy návštěvníků, týkající se studijní problematiky fakulty.

Moderováním programu v Majakovského sále pověřuji prof. RNDr. Luboše Picka, CSc., DSc.

Stánek OVVP v informačním centru (Raisův a Společenský sál ND) budou řídit organizátoři korespondenčních seminářů pod dohledem Bc. Karla Koláře.

Prodej vybraných titulů z produkce MatfyzPress v předsálí Majakovského sálu ND zajistí vedoucí vydavatelství Ing. Svatopluk Stojan. Technickým dozorem, spoluprací s programovým a provozním úsekem ND, koordinací programu a organizací výzdoby v ND pověřuji doc. RNDr. Miroslava Cieslara, CSc., PhDr. Alenu Havlíčkovou a Ing. Martinu Dobroňovou.

Centrální doprava materiálů do ND bude zabezpečena v úterý 25. 11. 2014 odpoledne mezi 14:00 až 16:00 hod. Odvoz materiálů podle požadavků, soustředěných u Ing. Martiny Dobroňové, bude zajištěn externí dopravní firmou v uvedených hodinách z vrátnic v jednotlivých budovách. Centrální doprava materiálů z ND po skončení dopoledního programu bude zabezpečena dne 26. 11. 2014 od 12:10 hod, zodpovídá Ing. Martina Dobroňová a Bc. Karel Kolář. Zabezpečení nakládky a vykládky materiálu v budovách MFF UK i před ND zajistí Bc. Karel Kolář ve spolupráci s řidičem externí dopravy a Ing. Martinou Dobroňovou.


III. Odpolední program

Vedoucí pracovišť jednotlivých sekcí zajistí a nahlásí nabídky svého pracoviště do odpoledního programu DOD (přednášky, exkurze, workshopy na příslušných budovách) do úterý 14. 10. 2014, a to koordinátorům programů sekcí a budov. Zájemci o studium na MFF UK by měli získat ucelenou a názornou informaci o studiu všech oborů (studijních směrů, specializací, aprobací) na MFF UK.

Koordinací příprav, zahájení a průběhu odpoledního programu i organizací výzdoby v jednotlivých budovách pověřuji:

 • RNDr. Mgr. Vojtěcha Žáka, Ph.D., pro program učitelství,
 • doc. RNDr. Miroslava Cieslara, CSc., RNDr. Vojtěcha Hanzala a doc. RNDr. Miloše Rottera, CSc., pro program Fyzika, který v tomto roce proběhne v areálu Troja,
 • Mgr. Vladana Majerecha, Dr., pro doprovodný program Informatika v posluchárně S9 (přednášky) a Mgr. Cyrila Broma, Ph.D., pro doprovodný program Informatika v posluchárnách S10, S11, SW1 a SW2 a na chodbách v budově na Malostranském náměstí 25 a v Refektáři i Malé Aule,
 • doc. RNDr. Jiřího Felcmana, CSc., pro program Matematika v posluchárně S3 v budově Malostranské náměstí 25.

Informační servis zajistí v odpoledním programu studentští informátoři ve vstupních prostorách fakultních budov V Holešovičkách 2 a na Malostranském náměstí 25.

Za celkovou koordinaci příprav a průběhu DOD 2014 i za jeho vyhodnocení zodpovídají PhDr. Alena Havlíčková, Mgr. Luboš Veverka a doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc.

Za propagaci DOD a MFF UK na středních školách formou informace v hromadné korespondenci, za přípravu centrálních informačních a propagačních materiálů a jejich včasnou distribuci (do 4. 11. 2014) zodpovídají za OVVP Bc. Karel Kolář (HK) a Mgr. Martin Mareš, Ph.D., (databáze AESOP), za OMK Mgr. Luboš Veverka a BcA. Luboš Svoboda, DiS. (medializace, tiskoviny, webová prezentace a inzerce). Koordinátoři sestaví program v budovách z nabídky, kterou jim nahlásí vedoucí pracovišť do úterý 14. 10. 2014, a odevzdají ho na OVVP Karlu Kolářovi do pátku 17. 10. 2014 do 15:00 hod. Konečná korektura programu bude provedena nejpozději do 24. 10. 2014, poté bude program předán do tisku a rozeslán na střední školy.

Za úklid poslucháren a hlavních prostor fakulty (vestibuly, chodby, apod.) zodpovídá vedoucí správy budov.

Za výrobu tiskovin a výrobu ostatních informačních a propagačních materiálů zodpovídají Mgr. Luboš Veverka a Bc. Karel Kolář ve spolupráci s RNDr. Vojtěchem Hanzalem.

Příkaz nabývá účinnosti dnem vydání a jeho platnost končí dnem konání akce.

Navrhovatel: RNDr. Martin Vlach, Ph.D., proděkan pro PRopagaci

Příkaz byl schválen dne 10. 9. 2014, vydán dne 16. 9. 2014.


Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK