Neplatí od 26. 8. 2016.

Příkaz děkana č. 4/2013

Kontrola požární ochrany a bezpečnosti práce na MFF

V souladu se zákonem o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., se ukládá v roce 2013 provedení kontroly požární prevence a bezpečnosti práce.

K tomuto účelu ustanovuji komisi ve složení:

předseda
prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., děkan
členové
Ivo Linx, odborně způsobilá osoba v požární ochraně a BOZP
Leoš Hájek, referent BOZP a PO
Pavel Thér, energetik
Ing. Bohumil Kurka
Kontroly se zúčastní požární preventisté:
Ivan Trnka (katedrový objekt a posluchárny)
Eduard Vaněček (býv. vývojové dílny – VD)
Jiří Šlechta (tzv. těžké laboratoře – TL)
Ing. Bohumil Kurka (Ke Karlovu 3)
Ing. Jaromír Buriánek (Ke Karlovu 5)
Martin Unterműller (Sokolovská 83)
Pavel Adam (Malostranské nám. 25).

Kontrola bude provedena v následujících termínech:
18. 4. od 9.00 hod. – Ke Karlovu 3
19. 4. od 9.00 hod. – Ke Karlovu 5
25. 4. od 9.00 hod. – objekt poslucháren, katedrový objekt a objekt skladů v areálu Troja
26. 4. od 9.00 hod. – objekty VD, TL, Kryogenní pavilon v areálu Troja
10. 10. od 9.00 hod. – Sokolovská 83
11. 10. od 9.00 hod. – Malostranské nám. 25.

Pro provedení kontroly vedoucí pracovišť a správa budov:

 • zajistí přístup do všech prostor pracovišť a budov,
 • soustředí u sekretářek tyto materiály:
  • záznamy o školení zaměstnanců z požární ochrany,
  • záznamový list BOZP pro opakovanou i nástupní instruktáž pracovníků,
  • záznamy o provedených zkouškách na RA pracovištích,
  • záznamy o provedené kontrole elektrických spotřebičů podle pokynu tajemníka 2/2011,
  • záznamy o provedené kontrole skladových regálů a žebříků podle pokynu tajemníka 1/2010.

Nájemci umožní komisi vstup do pronajatých prostor pro provedení požární kontroly.

Navrhovatel: Leoš Hájek, referent PO a BOZP
Příkaz byl schválen dne: 21. 3. 2013,
vydán dne: 22. 3. 2013.

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK