Neplatí od 27. 7. 2014.

Příkaz děkana č. 4/2012

Inventarizace dlouhodobého majetku a drobného dlouhodobého majetku

V souladu s Opatřením rektora č. 23/2004, o Provádění inventarizací majetku a závazků, vydávám k provedení a zpracování inventarizace na Matematicko-fyzikální fakultě pro rok 2012 tento plán inventarizací:

Inventarizace dlouhodobého majetku a drobného dlouhodobého majetku

Fyzické inventuře k 31. 10. 2012 je bezpodmínečně nutné věnovat maximální pozornost vzhledem k tomu, že v objektech MFF došlo k dalším stavebním úpravám a stěhování pracovišť. K zajištění úkolů spojených s inventarizací jsem jmenoval ústřední inventarizační komisi (ÚIK) a dílčí inventarizační komise (DIK). Jmenný seznam komisí je uveden v příloze tohoto příkazu.

Inventurní soupisy jsou zpracovány v programu iFIS. Podkladem pro provádění fyzických inventur budou sloužit DIK sestavy osobních listů dle druhu majetku (sestava iFIS 5317/05801) a položkový seznam dlouhodobého majetku (sestava iFIS 5029/05801). DIK porovná a odsouhlasí fyzicky nalezené předměty s inventárními čísly, která jsou uvedena v sestavě. Zjištěné inventarizační rozdíly (manka a přebytky) oproti inventárním sestavám sepíše DIK spolu se zdůvodněním do tiskopisu PROTOKOL (prohlášení). Tento protokol bude přílohou inventárního zápisu DIK o provedení fyzické inventury.

DIK zahájí činnost ihned po obdržení sestav z úseku správy majetku.

Odsouhlasené sestavy osobních listů dle druhu majetku (5317/05801), podepsané odpovědným pracovníkem (podpis odpovědného pracovníka bude v místě „potvrzuji, že fyzická inventura proběhla za mé přítomnosti a že jsem žádný majetek nezatajil“) a dílčí inventarizační komisí, odevzdají DIK úseku majetku samostatně za dlouhodobý majetek a samostatně za drobný dlouhodobý majetek v jednom vyhotovení nejpozději do 11. ledna 2013.

Datum pro předání výsledku inventarizace musí všechna pracoviště dodržet, protože výsledky za jednotlivá pracoviště musí být zpracovány do závěrečného protokolu o inventarizaci a výsledky vyhodnoceny ÚIK.

Zároveň se sestavami iFIS 5317/05801 odevzdá DIK i vyplněný a podepsaný Zápis o výsledku inventarizace, a to opět samostatně za dlouhodobý majetek a samostatně za drobný dlouhodobý majetek. Sestavy iFIS 5029/05801 – položkový seznam dlouhodobého majetku si pracoviště ponechají.

Vydavatelství Matfyzpress – k 31. 12. 2012

S ohledem na termín účetního vypořádání prodeje musí být inventura zásob knižních publikací včetně vyúčtování tržeb z prodeje provedena do 7. ledna 2013 (vč. vyhotovení Zápisu o výsledku inventarizace a předání správě majetku). Součástí inventarizace musí být i odsouhlasený stav publikací předaných do jednotlivých smluvních prodejen mimo MFF.

Dokladová inventura účtů k 31. 12. 2012

Dokladová inventura stavu účtů k 31. 12. 2012 (závazků a pohledávek) bude provedena do 18. ledna 2013. Na závěr inventury provede DIK zápis o provedení dokladové inventury. Zápis, schválený vedoucí hospodářského oddělení (HOSP), předá DIK v jednom vyhotovení správě majetku. V případě nesrovnalostí na účtech navrhne vedoucí HOSP opatření, které projedná s tajemníkem fakulty. Tato opatření budou nedílnou součástí zápisu.

Inventarizace pokladní hotovosti a stravenek (provádí se čtvrtletně) k 31. 12. 2012

Při inventuře pokladní hotovosti se zjišťuje skutečný stav přepočítáním peněz a odsouhlasením celkové částky se zápisem v pokladním deníku s účtem 211 podle jednotlivých měn se zaúčtováním kurzových rozdílů. U stravenek se porovná skutečný stav s operativní evidencí stravenek a účtem 213. DIK předá Zápis o výsledku inventarizace v jednom vyhotovení správě majetku.

Evidence lihu na MFF k 31. 12. 2012

Evidence nákupu a výdeje lihu za rok 2012 bude zpracována ve výkazu o spotřebě lihu podle jednotlivých pracovišť, účelu a návazně bude vyhotoven záznam pro účely zvláštního povolení k osvobození od spotřební daně.

Ústřední inventarizační komise (ÚIK) zpracuje závěrečný protokol o výsledku inventarizace, který bude obsahovat termíny provedení, vyhodnocení výsledků, nápravná opatření, návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů. Vedoucí HOSP odpovídá za účetní vypořádání inventarizačních rozdílů do účetní závěrky za měsíc prosinec 2012. Kontrolou plnění tohoto příkazu pověřuji Ing. Danu Lankovou, vedoucí HOSP.

Navrhovatel: Ing. D. Lanková, vedoucí HOSP.
Příkaz byl schválen dne 31. 10. 2012,
nabývá účinnosti dne 1. listopadu 2012.
Platnosti příkaz pozbývá dnem splnění povinností, ke kterým byl vydán.

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan fakulty

Příloha k Příkazu děkana č. 4/2012

ÚIK a DIK pro inventarizaci k 31. 10. 2012 na pracovištích MFF jmenuji takto :

Ústřední inventarizační komise

 • předseda: Miroslav Doležal
 • tajemník: Pavel Michálek
 • členové: RNDr. Petr Zinburg, RNDr. Oldřich Ulrych, Ing. František Šebek

Dílčí inventarizační komise

101 – Astronomický ústav UK

 • předseda DIK: doc.RNDr. Attila Mészáros, DrSc.
 • člen: Hana Mifková

102 – Fyzikální ústav UK

 • předseda DIK: Hana Kučerová
 • člen: Ivana Kubínová

103 – Kabinet výuky obecné fyziky

 • předseda DIK: Ing. Bohumil Kurka
 • člen: RNDr. Petr Zinburg

104 – Katedra didaktiky fyziky

 • předseda DIK: Ing. Ludvík Němec
 • člen: Ludmila Malečková

105 – Katedra fyziky povrchů a plazmatu

 • předseda DIK: Jitka Sedláčková
 • člen: Marcela Chvalkovská

106 – Katedra fyziky materiálů

 • předseda DIK: Ing. Jaromír Buriánek
 • člen: Pavel Beran

107 – Katedra fyziky nízkých teplot

 • předseda DIK: Jarmila Mautsková
 • člen: Mgr. Vojtěch Chlan, Ph.D.

109 – Katedra fyziky kondenzovaných látek

 • předseda DIK: doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc.
 • členové: Bc. Štěpán Sechovský, DiS., Jan Matlák

110 – Katedra makromolekulární fyziky

 • předseda DIK: Marcela Búryová
 • člen: Anna Aulická

111 – Katedra geofyziky

 • předseda DIK: RNDr. Vladimír Plicka, Ph.D.
 • člen: RNDr. Ladislav Hanyk, Ph.D.

113 – Katedra chemické fyziky a optiky

 • předseda DIK: RNDr. Petr Kovář, Ph.D.
 • člen: Olga Seberová, DiS.

114 – Ústav částicové a jaderné fyziky

 • předseda DIK: Marie Navrátilová
 • člen: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D.

115 – Katedra meteorologie a ochrany prostředí

 • předseda DIK: doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc.
 • členové: Mgr. Peter Huszár, Ph.D., Jana Karnoltová

116 – Ústav teoretické fyziky

 • předseda DIK: RNDr. Martin Žofka, Ph.D.
 • člen: Eva Kotalíková

201 – Kabinet software a výuky informatiky

 • předseda DIK: RNDr. Tomáš Dvořák, CSc.
 • člen: Blanka Herrmann

202 – Katedra aplikované matematiky

 • předseda DIK: Nana Giorgadze
 • člen: Mgr. Milan Hladík, Ph.D.

203 – Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů

 • předseda DIK: RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D.
 • člen: RNDr. Martin Děcký

204 – Katedra softwarového inženýrství

 • předseda DIK: RNDr. David Bednárek, Ph.D.
 • člen: Eva Mládková

205 – Katedra teoretické informatiky a matematické logiky

 • předseda DIK: Mgr. Vladan Majerech, Dr.
 • člen: RNDr. Petr Kučera, Ph.D.

206 – Středisko informatické sítě a laboratoří

 • předseda DIK: Ing. František Šebek
 • člen: RNDr. Ondřej Matouš

207 – Ústav formální a aplikované lingvistiky

 • předseda DIK: doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D.
 • členové: Mgr. Milan Fučík, Květoslava Králíková, prom.fil.

208 -– Informatický ústav Univerzity Karlovy

 • předseda DIK: Nana Giorgadze
 • člen: Petra Milštainová

301 – Katedra algebry

 • předseda DIK: doc. Mgr. Štěpán Holub, Ph.D.
 • člen: Mgr. Jan Žemlička, Ph.D.

302 – Katedra didaktiky matematiky

 • předseda DIK: RNDr. Jarmila Robová, CSc.
 • člen: Mgr. Alena Blažková

303 – Katedra matematické analýzy

 • předseda DIK: doc. RNDr. Pavel Pyrih, CSc.
 • členové: doc. RNDr. Miloš Zahradník, CSc., Helena Pištěková

304 – Katedra numerické matematiky

 • předseda DIK: doc. Mgr. Petr Knobloch, Dr.
 • člen: Ing. Jana Pešková

305 – Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky

 • předseda DIK: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
 • členové: Hana Jandová, RNDr. Michaela Prokešová, Ph.D.

3052 – Euromise

 • předseda DIK: prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc.
 • členové: Lenka Semeráková, Anna Andrlová

306 – Matematický ústav Univerzity Karlovy

 • předseda DIK: Jana Šťastná
 • členové: RNDr. Petr Somberg, Ph.D., RNDr. Oldřich Ulrych

511 – Knihovna fakulty

 • předseda DIK: Renata Surynková
 • členové: Mgr. Jiří Kuča, Radana Cibulková, PhDr. Petra Hoffmannová, Marcela Kahounová

512 – Kabinet jazykové přípravy

 • předseda DIK: PhDr. Alexandra Křepinská, CSc.
 • člen: Jitka Hankeová

513 – Katedra tělesné výchovy

 • předseda DIK: Mgr. Martin Kozák
 • člen: Mgr. Petra Kolkusová

612 – Reprografické středisko fakulty

 • předseda DIK: Helena Kutková
 • člen: Filip Kreuziger

613 – Profesní dům

 • předseda DIK: Andrea Kršková
 • člen: Leoš Hájek

721 – Sekretariát, 723 – OVZS, 725 – Propagace, 726 – Personální oddělení, 727 – Mzdová účtárna

 • předseda DIK: Jana Ježilová
 • člen: Marie Kurelová

722 – Hospodářské oddělení

 • předseda DIK: Dagmar Žerdíková
 • člen: Ivana Dítětová

724 – Studijní oddělení

 • předseda DIK: JUDr. Dana Macharová
 • členové: Daniela Pysková, Lucie Šimůnková

728 – Správa počítačové sítě Karlov a centrálního informačního uzlu

 • předseda DIK: Mgr. Petr Vlášek
 • člen: Ing. Václav Mrázek

7311 – Správa budov Karlov

 • předseda DIK: Pavel Michálek
 • člen: Radka Vrbová

7312 – Správa budov Karlín

 • předseda DIK: Marta Olšinová
 • člen: Martin Untermüller

7313 – Správa budov Malá Strana

 • předseda DIK: Marie Zimová
 • člen: Milan Hojer

7314 – Správa budov Troja

 • předseda DIK: Ludmila Bedrníková
 • člen: Hana Mošnová

902 – Mössbauerova laboratoř

 • předseda DIK: Jarmila Mautsková
 • člen: Mgr. Vojtěch Chlan

0011 – SKAS

 • předseda DIK: Mgr. Tereza Bártlová
 • člen: Mgr. Kristýna Kuncová

Ostatní dílčí inventarizační komise

Pokladní hotovost a stravenky – čtvrtletně

 • předseda DIK: bude jmenován ad hoc zvláštním dekretem
 • členové: budou jmenováni ad hoc zvláštním dekretem
 • odpovědní pracovníci: Lenka Fabiánová, Ludmila Bedrníková

Repro vydavatelství Matfyzpress – k 31. 12. 2012

 • předseda DIK: Helena Kutková
 • člen: Filip Kreuziger
 • odpovědný pracovník: Lucie Šimůnková

Dokladová inventura účtů – k 31. 12. 2012

 • předseda DIK: Zlata Kašparová
 • členové: Ivana Dítětová, Martina Mocová
 • odpovědný pracovník: Ing. Dana Lanková

Evidence lihu na MFF – k 31. 12. 2012

 • předseda DIK: Hana Mošnová
 • člen: Ludmila Bedrníková