Neplatí od 8. 11. 2006.

Příkaz děkana č. 4/2002

Závěry z prohlídky zaměřené na požární prevenci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci

V Praze dne 7. srpna 2002

Při prohlídce objektů fakulty v areálu Trója, Ke Karlovu 3 a Ke Karlovu 5 byly komisí zjištěny závady, jejichž soupis je přílohou k tomuto příkazu.

Ukládám vedoucím pracovišť MFF, aby v rozsahu své působnosti zajistili odstranění zjištěných závad v daných termínech a o výsledku mi podali písemnou zprávu prostřednictvím referenta požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pana Leoše Hájka.

 prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK

Za správnost: Leoš Hájek
(tel.: 22191-4201, e-mail: hajek@dekanat.mff.cuni.cz)

Příloha k příkazu děkana č. 4/2002

Zápis z jednání komise požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

I. VŠEOBECNÉ POKYNY

 • Vedoucí zaměstnanci jsou odpovědni za požární ochranu a bezpečnost práce na svých pracovištích.
 • Je zakázáno pokládat na podlahy rohožky nebo jejich jiné náhrady např. koberečky, utěrky a jiné textilní podložky. Umístění odpovídajících rohoží zajistí a provede pouze správa budov.
 • Množství tlakových lahví s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny nesmí převýšit 100 litrů v jednom prostoru nebo požárním úseku.
 • Množství hořlavých kapalin při uložení více jak 250 litrů v jednom prostoru musí být v souladu s ČSN 078304 a ČSN 650201.
 • Je zakázáno používat různé přinesené elektrické přímotopné spotřebiče a ponorné vařiče.
 • Je zakázáno pracovat na odkrytých elektrických zařízeních pod napětím.
 • Povolení pro používání elektrických spotřebičů vydaná před rokem 2000 jsou neplatná.
 • Všechny používané elektrické vařiče a přímotopné spotřebiče musejí být schváleny a povoleny energetikem Pavlem Thérem. Ke schválení el. spotřebiče vedoucí pracoviště předloží:
  • zdůvodnění používání el. spotřebiče,
  • záznam o revizi elektrického spotřebiče dle ČSN 33 16 10,
  • evidenční číslo spotřebiče,
  • jméno vedoucího zaměstnance odpovědného za provoz el. spotřebiče,
  • číslo místnosti, kde bude el. spotřebič používán.
  Tomuto opatření nepodléhají: Elektrické varné konvice do příkonu 2000 W, kávovary a mikrovlnné trouby. Jejich provoz je umožněn bez povolení.
 • Únikové cesty musejí být volné. Není přípustné na chodbách ukládat nábytek, krabice a jiný materiál.
 • Manipulační prostory před uzávěry vody, plynu a rozvaděči el. proudu musejí být trvale přístupné, ( nesmí být zastavovány nábytkem a pod.).
 • Rozvody energií a jiných médií musejí být označeny podle příslušné ČSN.
 • Pracovny, provozní místnosti musejí být označeny jmenovkou a názvem útvaru.

  Zaměstnanci fakulty odstraní ze svých pracoven několik let nepoužívané staré věci jako např. krabice od počítačů, papíry, rozbité židle atd. Je nepřípustné odkládat tyto věci na chodbách a v areálu Trója do vestavěných skříní. Je tím porušován zákon o požární ochraně a příkaz děkana MFF č. 1/2002 a navíc je nepříznivě ovlivňováno životní prostředí.

  Pro odvezení většího množství nepotřebných věcí zajistí správa budov přistavení kontejneru (na základě požadavku pracoviště).

  Při likvidaci nebezpečného odpadu je nutné kontaktovat „Středisko chemické bezpečnosti”, SITA-Bohemia, Koněvova 1107/54, Praha 3, PSČ 130 00 (tel.02/6970629, e-mail: info@sitabohemia.cz, další informace najdete na adrese: www.schb.cz).

  II. ZÁVADY V JEDNOTLIVÝCH BUDOVÁCH


  • Areál Trója
   Správa budov
   • zajistit revizi jistících tlakových prvků u elektrických bojlerů; T: 31. 12. 2002
   Katedrový objekt:
   • vyměnit nebo opravit troje požární dveře v suterénu a zazdít zeď nad dveřmi; T: 22. 7. 2002
   • vyklidit a nahradit nevyhovující nástěnky a stolky na hlavním schodišti; T: 27. 9. 2002
   • vyměnit nebo opravit požární dveře na únikovém schodišti č. 933, 733, 533, 433; T: 27. 9. 2002
   • vyznačit na dveře vedoucí na únikové schodiště možnost otevření; T: 30. 6. 2002
   • prostříhat trávu na chodníku a strom u nástupové plochy; T: 27. 9. 2002
   • zavěsit nebo zajistit proti pádu hasicí přístroje; T: 22. 7. 2002
   Vývojové dílny:
   • zavěsit nebo zajistit proti pádu hasicí přístroje; T: 22. 7. 2002
   • provést revizi dvou hasicích přístrojů (30 litrů) ve vstupní hale; T: 22. 7. 2002
   • vyznačit zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm; T: 30. 6. 2002 Těžké laboratoře:
   • doplnit hasicí přístroj PG 6 do 1. PP; T: 22. 7. 2002
   • opravit požární dveře a doplnit samozavírače; T: 27. 9. 2002
   • opravit dvoje požární dveře - č. 159 a 160; T: 27. 9. 2002
   • umístit hasicí přístroj k neutronovému zdroji č. m. 158; T: 22. 7. 2002
   • zavěsit nebo zajistit proti pádu hasicí přístroje; T: 22. 7. 2002
   Kompresorovna:
   • označit místnost názvem „Kompresorovna” a „Stlačený vzduch”; T: 22. 7. 2002
   Východy:
   • označit východy u nouzových světel dle nařízení vlády č. 11/2002 Sb.; T: 22. 7. 2002
   KFNT
   • označit vstup do m. č. 161 na venkovních dveřích výstražnou tabulkou „Tlakové lahve” s vyznačením druhu plynu a množstvím tlakových lahví; T: 30. 6. 2002
   ÚČJF
   • odstranit staré nepoužívané tlakové lahve s deuteriem v objektu skladů a označit vstupní dveře výstražnou tabulkou s vyznačením druhu plynu a množstvím tlakových lahví; T: 22. 7. 2002
   Knihovna a archiv
   • vypracovat požární řád pro knihovnu a archiv; zajistí L. Hájek a I. Linx; T: 22. 8. 2002.

  • Ke Karlovu 3
   Správa budov
   • zajistit revizi jisticích tlakových prvků u elektrických bojlerů; T: 31. 12. 2002
   • zavěsit nebo zajistit proti pádu hasicí přístroje; T: 31. 8. 2002
   • odstranit nepoužívané držáky na hasicí přístroje; T: 31. 8. 2002
   • doplnit u knihovny na únikové dveře skřínky s klíčem od únikových dveří; T: 31. 8. 2002 označit únikové cesty fotoluminiscenčním značením podle nařízení vlády č. 11/2002 Sb.; T: 31. 12. 2002
   Knihovna
   • vypracovat požární řád pro knihovnu a archiv, zajistí L. Hájek a I. Linx; T: 22. 8. 2002 KDF
   • odstranit na hlavním schodišti nábytek; T: 31. 7. 2002

  • Ke Karlovu 5
   Správa budov
   • zavěsit nebo zajistit proti pádu hasicí přístroje; T: 31. 8. 2002
   • doplnit do posluchárny (ateliér) FÚ UK hasicí přístroj práškový 6 kg; T: 15. 7. 2002
   • opravit nebo vyměnit požární dveře m. č. 02004 (KVOF - I. Janský); T: 27. 9. 2002
   • opravit nebo vyměnit požární dveře m. č. - 2006 (FÚ UK - M. Černý) T: 27. 9. 2002
   • opravit nebo vyměnit požární dveře druhý suterén před el. rozvodnou; T: 27. 9. 2002
   • doplnit na únikové dveře s východem do zahrady skříňku s klíčem od dveří; T: 10. 7. 2002
   • označit únikové cesty fotoluminiscenčním značením podle nařízení vlády č. 11/2002 Sb.; T: 31. 12. 2002
   • zajistit revizi jisticích tlakových prvků u elektrických bojlerů; T: 31. 12. 2002.

  Zápis byl proveden na základě prohlídky objektů Trója, Ke Karlovu 3 a  Ke Karlovu 5 komisí jmenovanou děkanem MFF ve složení : Ivo Linx, Ing. Bohumil Kurka, Jiří Kouřimský a Leoš Hájek.

  V Praze dne 26. července 2002

   prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
  děkan MFF UK

 •