Neplatí od 8. 11. 2006.

Příkaz děkana č. 4/2001

Závěry z prohlídky zaměřené na požární prevenci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci

V Praze dne 15. května 2001

Při prohlídce jednotlivých objektů fakulty byly komisí zjištěny závady, jejichž soupis je přílohou k tomuto příkazu.

Ukládám vedoucím pracovišť MFF, aby v rozsahu své působnosti zajistili odstranění zjištěných závad v daných termínech a o výsledku mi podali písemnou zprávu prostřednictvím referenta požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pana Leoše Hájka.

 prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK

Za správnost:
Leoš Hájek
(tel.: 22191-4201, e-mail: hajekl@barbora.ms.mff.cuni.cz)

Příloha k příkazu děkana č.4/2001 - Zápis z jednání komise požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

I. VŠEOBECNÉ POKYNY

 • Vedoucí zaměstnanci jsou odpovědni za požární ochranu a bezpečnost práce na svých pracovištích.
 • Je zakázáno používat různé přinesené elektrické přímotopné spotřebiče a ponorné vařiče.
 • Je zakázáno pracovat na odkrytých elektrických zařízeních pod napětím.
 • Povolení pro používání elektrických spotřebičů vydaná před rokem 2000 jsou neplatná.
 • Všechny používané elektrické vařiče a přímotopné spotřebiče, musejí být schváleny a povoleny energetikem Pavlem Thérem.
  Ke schválení el. spotřebiče vedoucí pracoviště předloží:
  • zdůvodnění používání el. spotřebiče,
  • záznam o revizi elektrického spotřebiče dle ČSN 33 16 10,
  • evidenční číslo spotřebiče,
  • jméno zaměstnance odpovědného za provoz el. spotřebiče,
  • číslo místnosti, kde bude el. spotřebič používán.
  Tomuto opatření nepodléhají: Elektrické varné konvice do příkonu 2000 W, kávovary a mikrovlnné trouby. Jejich provoz je umožněn bez povolení.
 • Únikové cesty musejí být volné. Není přípustné na chodbách ukládat nábytek, krabice a jiný materiál.
 • Manipulační prostory před uzávěry vody, plynu a rozvaděči el. proudu musejí být trvale přístupné (nesmějí být zastavovány nábytkem a pod.).
 • Rozvody energií a jiných médií musí být označeny podle příslušné ČSN.
 • Pracovny, provozní místnosti musí být označeny jmenovkou a názvem útvaru.

Zaměstnanci fakulty odstraní ze svých pracoven několik let nepoužívané staré věci jako např. krabice od počítačů, papíry, rozbité židle atd. Je rovněž nepřípustné odkládat tyto věci na chodbách a v areálu Trója do vestavěných skříní. Je tím porušován zákon o požární ochraně a příkaz děkana MFF UK č. 3/1997 a navíc je nepříznivě ovlivňováno životní prostředí.

Pro odvezení většího množství nepotřebných věcí zajistí správa budov přistavení kontejneru (na základě požadavku pracoviště).

Při likvidaci nebezpečného odpadu je nutné kontaktovat "Středisko chemické bezpečnosti, a.s.", Koněvova 1107/54, Praha 3, PSČ 130 00 (tel./ Fax 61216122).

II. ZÁVADY V JEDNOTLIVÝCH BUDOVÁCH

Areál Trója
 • ÚTF:
  • provést kontrolu elektrického ručního nářadí a elektrických spotřebičů podle ČSN 33 1610; T: do 30. 06. 2001
 • KMF:
  • provést kontrolu elektrického ručního nářadí a elektrických spotřebičů podle ČSN 33 1610; T: do 30. 06. 2001
  • odstranit z chodby nábytek a elektrická zařízení; T: do 31. 05. 2001
 • KEVF:
  • podat žádost o povolení k používání elektrického vařiče v m. č. KO 418; T: ihned
  • zrušit odsávání ve skříni na chodbě pro zařízení v m. č. KO 420; T: do 30. 06. 2001
  • dokončit kontroly elektrických spotřebičů ; T: do 30. 06. 2001
 • KFNT:
  • zrušit nepoužívaný vařič v m. č. TL 219; T: do 31. 05. 2001
  • odstranit nevyhovující el. trafo z parapetu v m. č. TL 221; T: ihned
 • SB:
  • doplnit lékárničku první pomoci v kompresorovně; T: ihned
  • opravit osvětlení v m. č. 1004 a 1012; T: ihned
  • doplnit lékárničku první pomoci v plynové kotelně; T: ihned
Sokolovská 83
 • REPRO:
  • podat žádost o povolení k používání elektrického vařiče; T: ihned
 • MÚ UK:
  • provést školení zaměstnanců z BOZP; T: do 30. 06. 2001
 • KDM:
  • podat žádost o povolení k používání elektrického vařiče v m. č. 514, (kuchyňka); T: ihned
 • KA:
  • provést školení zaměstnanců z BOZP; T: do 30. 06. 2001
  • podat žádost o povolení k používání elektrického vařiče; T: ihned
 • KMA:
  • podat žádost o povolení k používání elektrického vařiče v m. č. 217, 219; T: ihned
 • SB:
  • označit výstražnou žlutou barvou první schod schodiště; T: do 31. 08. 2001
  • upozornit písemně firmu PENTA na úklid dvora; T: ihned
  • uklidit nepořádek před výstupem vzduchotechniky z plynové kotelny na dvůr; T: ihned
  • vyklidit chodbu v rámci rekonstrukce před dílnou v 1PP; T: do 20. 12. 2001
  • opravit podhled v průjezdu na dvůr; T: do 20. 12. 2001
Ke Karlovu 3
 • KG:
  • podat žádost o povolení k používání elektrického přímotopu v seismické stanici; T: ihned
 • KVOF:
  • podat žádost o povolení k používání elektrického vařiče v mechanické dílně; T: ihned
  • podat žádost o povolení k používání elektrického vařiče v přípravně F1, (Ke Karlovu 5); T: ihned
 • KDF:
  • doplnit lékárničku první pomoci v praktiku školních pokusů v m. č. 31a; T: ihned
 • KFK:
  • odstranit elektrický vařič z m. č. 107, (prof. dr. J. Haslinger, DrSc.); T: ihned
 • Děkanát:
  • zajistit kontrolu elektrických spotřebičů podle ČSN 33 1610; T: do 30. 08. 2001
  • podat žádost o povolení k používání elektrického přímotopu v m. č. 106, (doktorské studium); T: ihned
  • zrušit vařič v zasedací místnosti č. 105; T: ihned
 • SB:
  • provést výměnu krytů zářivek na zadním schodišti; T: do 30. 08. 2001
  • uklidit prostor před vstupem do skladu hořlavých kapalin; T: ihned
  • označit výstražnou tabulkou "Plynová kotelna" dveře od vchodu ze dvora; T: ihned
Ke Karlovu 5
 • FÚUK:
  • podat žádost o povolení k používání elektrického vařiče v mechanické dílně; T: ihned
  • podat žádost o povolení k používání elektrického vařiče v chemické laboratoři č.1045; T: ihned
  • doplnit výstražnou tabulku "Dusík" na dveře u m. č. 2003, (dr. D. Gášková, CSc.) T: ihned
 • SB:
  • provést kontrolu využívání motorů od vzduchotechniky na půdě. Nepotřebné neb staré odstranit; T: do 30. 08. 2001
  • zakrýt kabelový kanál v el. rozvodně č. m. 2011; T: do 30. 08. 2001
  • opravit poklop na chodbě před el. rozvodnou č. m. 2011; T: ihned
  • uklidit sklep pod trafostanicí; T: do 30. 08. 2001
Malostranské nám. 25
 • SB:
  • opravit u vchodu do KSI podlahu z PVC; T: do 30. 06. 2001
  • zajistit opravu uvolněného těsnění na střeše Rotundy; T: do 30. 05. 2001
  • zajistit sanaci stěn v místnostech, ve kterých se vyskytuje hmyz; T: do 30. 08. 2001
  • provést elektrickou revizi blokovacího požárního zařízení na únikových cestách; T: do 30. 08. 2001
  • opravit uvolněné dlaždice na chodbě ve 3 NP u místnosti CKL č. II/3; T: do 30. 08. 2001
  • opatřit nový el. vařič pro kotelnu a dílnu údržby; T: do 30. 05. 2001
  • zajistit odbornou prohlídku kotlů parního vytápění; T: do 30. 08. 2001
  • zrušit nevyhovující el. kotoučovou brusku; T: do 30. 05. 2001
  • doplnit lékárničku první pomoci ve vrátnici; T: ihned
  • doplnit lékárničku první pomoci v dílně údržby; T: ihned.

Zápis byl proveden na základě prohlídky objektů ve dnech 20. 4. až 27. 4. 2001 komisí jmenovanou děkanem MFF ve složení : Ing. Bohumil Kurka, Jiří Kouřimský, Pavel Thér a Leoš Hájek.

V Praze dne 10. května 2001

 prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK