Neplatí od 29. 5. 2018.

Příkaz děkana č. 4/2000

Organizační opatření - sloučení kateder

V Praze dne 31. března 2000

Po schválení akademickým senátem MFF dne 1. března tohoto roku se s účinností od 1. září 2000 slučují katedra matematické logiky a filozofie matematiky s katedrou teoretické informatiky. Nově vzniklé pracoviště bude mít název

katedra teoretické informatiky a matematické logiky (KTIML)

K výše uvedenému datu se pracovníci, přidělení na katedru matematické logiky a filozofie matematiky a na katedru teoretické informatiky převádějí za stávajících podmínek na nově vzniklou katedru teoretické informatiky a matematické logiky.

Od 1. září do 31. prosince 2000 bude katedra teoretické informatiky a matematické logiky hospodařit s prostředky přidělenými pro tento rok katedře matematické logiky a filozofie matematiky a katedře teoretické informatiky, s formálně oddělenými účetními středisky 203 a 205. Počínaje 1. 1. 2001 se pro katedru teoretické informatiky a matematické logiky zřizuje v číselníku středisek nové nákladové středisko 205 - KTIML.

 prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK