Neplatí od 22. 7. 2011.

Příkaz děkana č. 4/1999

Zabezpečení pracovněprávní a mzdové agendy MFF v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. a s vnitřními předpisy UK a MFF

 

V Praze dne 15. dubna 1999

 

Čj. 49/TP/MFF

v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. a s vnitřními předpisy UK a MFF

Dnem 1. ledna 1999 se v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. všichni zaměstnanci MFF stali zaměstnanci Univerzity Karlovy. Současně se změnila definice vysokoškolského učitele se všemi pracovně-právními důsledky, včetně nároku na dovolenou. Dnem 1. dubna 1999 nabyl účinnosti Vnitřní mzdový předpis Univerzity Karlovy (dále Předpis). Pro zabezpečení souladu personální a pracovně-právní agendy MFF s výše uvedenými normami přijímám následující opatření.

 1. V pracovně-právní a personální oblasti
  1. Dnem 1. dubna 1999 nabývá účinnosti nová Interní směrnice, kterou se vydávají závazné pokyny pro uzavírání pracovního poměru na MFF (dále Směrnice).
  2. Přílohou č. 1 Směrnice je vzor popisu práce, který nadále bude nedílnou součástí každé pracovní smlouvy. Popis práce musí být zpracován pro všechny pracovníky fakulty a je podmínkou pro obnovení pracovní smlouvy i pro stanovení nového platového zařazení a pro vydání platového výměru. Termín vypracování popisů práce stanovím do 30. dubna 1999.
  3. Přílohami č. 2 a 3 Směrnice jsou katalogy prací pro jednotlivé kategorie pracovníků MFF. Tyto katalogy jsou jednak výpisem z katalogu obsaženého v Předpisu, jednak výpisem z celostátního katalogu prací. Charakteristika obecných povinností v připravovaných popisech práce musí být vhodnou kombinací ustanovení těchto katalogů. V případě nejasností mají vedoucí pracovišť možnost konzultovat osobní oddělení, tajemníka fakulty případně proděkana sekce.

 2. Ve mzdové oblasti
  1. Počínaje dnem 1. dubna 1999 mají pracovníci fakulty právo na vyplácení mezd podle nového Předpisu. Mzda za měsíc duben (splatná k 12. květnu 1999) bude vyplacena ve dvou splátkách. Ke dni 12. května 1999 bude vyplacena částka ve výši dosavadního platu, druhá splátka bude vyplacena ve výplatním termínu za měsíc květen, tzn. ke dni 12. června 1999.
  2. Pro rok 1999 stanovím, v souladu s Čl. 17 Předpisu, další mzdu, splatnou ke dni 12. června 1999, ve výši 100 % částky specifikované v Čl. 17, odst. 5, Předpisu.
  3. Ve výplatním termínu ke dni 12. prosince 1999 bude vyplacen další plat ve výši 50 % částky specifikované v Čl. 17, odst. 5., Předpisu.
  4. Zařazení všech pracovníků MFF do nových platových tříd, stanovení tarifních platů a dalších složek mzdy v souladu s Předpisem musí být realizováno do 15. května 1999. Uvedené zařazení má charakter prvního zařazení ve smyslu Čl. 5, odst. 3., Předpisu.
  5. Vedoucí pracovišť a proděkani sekcí jsou povinni vytvářet mzdovou politiku svých útvarů v souladu s přidělenými mzdovými prostředky svých útvarů. Připomínám, že akademický senát MFF dne 24. března 1999 schválil nárůst maximální výše mzdových prostředků fakulty ve výši 15 % ve srovnání s konečnou výší mzdového limitu roku 1998; doporučené průměrné zvýšení tarifních mezd činí 10 % ve srovnání s rokem 1998.
 prof. RNDr. B. Sedlák, DrSc.
děkan MFF