Neplatí od 8. 11. 2006.

Příkaz děkana č. 4/1997

Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrola požární ochrany

V Praze dne 2. 4. 1997

V souladu se zákonem o požární ochraně č.91/95 Sb a ve znění příkazu ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR č.14/1991 se ukládá v roce 1997, provést kontrolu bezpečnosti práce a kontrolu požární prevence na MFF UK.

K tomuto účelu ustanovuji komisi ve složení:
Prof.RNDr.B.Sedlák,DrSc. - předseda
Ing.J.Babor - místopředseda
Ing.B.Kůrka - člen komise
L.Hájek - člen komise
Kontroly se zúčastní požární preventisté objektu a zástupce správy budov.
V jednotlivých budovách bude provedena kontrola v následujících dnech:
14.4. od 8.00 hod.- objekty VD,TL,SHK areálu Trója
15.4. od 8.00 hod.- objekt poslucháren a KO v arealu Trója
16.4. od 8.00 hod.- Ke Karlovu 3 a 5
17.4. od 8.00 hod.- Sokolovská 83
18.4. od 8.00 hod.- Malostranské nám.25
Švédská 8

Pro provedení kontroly zajistí vedoucí pracovišť a správa budov:

 1. přístup do všech prostor pracovišť a budov
 2. soustředí u sekretářek:
  • záznamové listy BOZP o poučení a přezkoušení pracovníků,
  • záznamy o provádění revizí přenosných el.spotřebičů a nářadí,
  • záznamy o provedených zkouškách na RA pracovištích,
  • záznamy o školení PO,
  • záznamy o preventivních lékařských prohlídkách na rizikových pracovištích.
 3. do konce září 1997 provedou dva členové komise kontrolu rekreačního objektu Mariánská u Jáchymova. Nájemci umožní vstup komisi do pronajatých prostor pro provedení požární kontroly.
      prof. RNDr. B. Sedlák, DrSc.
      děkan MFF UK

  Vyřizuje: L.Hájek