Neplatí od 7. 4. 1998, viz Příkaz děkana č. 4/1998.

Příkaz děkana č. 4/1996

Zásady pro provozování a používání výpočetní techniky zapojené do sítě MFF UK

V Praze dne 28. 2. 1996

Čj. 29/TP/MFF

 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
  1. Síť Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (dále jen MFF UK) je soubor technických prostředků (tj. kabeláž, síťové prvky a centrální servery), umožňujících zaměstnancům a studentům MFF UK přístup do sítě Internet, případně jiných veřejných počítačových sítí. Tyto zásady vymezují základní práva a povinnosti provozovatelů prostředků výpočetní techniky, zapojených do sítě MFF UK, správců sítě a jejich uživatelů.

  2. Uživatelem pro potřeby těchto pravidel je zaměstnanec, student, doktorand MFF UK, případně jiná osoba schválená správou sítě, užívající výpočetní techniku na MFF UK připojenou do libovolné veřejné počítačové sítě (např. Internet).

  3. Správou sítí v  jednotlivých lokalitách, tzv. domén, (tj. Karlov, Karlín, Malá Strana, MFF Troja, Kolej 17. listopadu) jsou pověřeni pracovníci resp. pracoviště na základě rozhodnutí děkana MFF UK. Správa domény může vydávat podle potřeby provozní řád.

  4. Pro každé koncové zařízení připojené do sítě MFF UK určuje jeho provozovatel (zpravidla pracoviště) osobu zodpovědnou za provoz tohoto zařízení - správce koncového zařízení.

 2. SPRÁVA DOMÉNY
  1. Správce domény zajišťuje provoz základní infrastruktury sítě MFF UK v dané lokalitě (tj. propojení jednotlivých stanic, nikoliv funkčnost stanic jako takových) a její připojení do Pražské akademické sítě.

  2. Správce domény schvaluje připojení každého nového zařízení do sítě MFF UK, přiděluje mu IP adresu a doménové jméno. Rovněž schvaluje změnu síťové konfigurace strojů do sítě připojených (přesun stroje, připojení do jiné sítě přes modem apod.).

  3. Správce domény zodpovídá za konfiguraci síťových prvků a provoz centrálních služeb pro danou lokalitu, jako je mail server a DNS, příp. BOOTP server (resp. ekvivalent).

  4. V závažných případech má správce domény právo odpojit segment nebo koncové zařízení, které způsobuje problémy (bez ohledu na to, čí vinou se tak stalo), na nezbytně nutnou dobu tak, aby byla zachována funkčnost sítě. O příčinách a postupu při řešení závad správa sítě informuje příslušný okruh uživatelů.

  5. Každé pracoviště MFF UK má právo požádat o vyčlenění části sítě z působnosti správce domény. V takovém případě správce domény musí schválit způsob, jakým bude tato část sítě připojena, a jeho práva i zodpovědnost končí v bodě připojení. I v těchto případech ovšem platí odstavec 2.b).

  6. Žádný uživatel sítě MFF UK nemá právo manipulovat s technickými prostředky (kabely, síťové prvky) v okruhu působnosti správce domény nebo na nich provádět jakékoliv zásahy pomocí softwaru.

  7. Správa domény zodpovídá za instalaci kabeláže v okruhu své působnosti, ale nezodpovídá za stavební úpravy nutné k její instalaci (kladení lišt, průrazy apod.).

  8. Kontaktní adresa správy domény (žádosti o připojení koncového zařízení, hlášení závad, připomínky apod.) je:

   netadm@domena.mff.cuni.cz

   V každé doméně existuje hromadná značka (alias nebo diskusní list):

   netadm-1@domena.mff.cuni.cz

   pro správce koncových zařízení, jejímž prostřednictvím správa domény distribuuje své požadavky, doporučení, výluky sítě apod.

  9. Správce domény může stanovit harmonogram pravidelných výluk sítě. S tímto harmonogramem je povinen seznámit uživatele v dané lokalitě.

 3. SPRÁVA KONCOVÉHO ZAŘÍZENÍ
  1. Správce koncového zařízení zodpovídá za dodržování Pravidel pro uživatele (viz bod 4. tohoto příkazu). Podle potřeby vydává provozní řád koncového zařízení.

  2. Správce zodpovídá za jakékoliv narušení provozu či bezpečnosti sítě z jím spravovaného zařízení.

  3. Správce zařízení v okruhu působnosti správce domény má právo v případě výpadku síťových služeb kontaktovat správce domény, který závadu neprodleně odstraní. V případě, že k výpadku došlo chybnou konfigurací koncového zařízení, odstraní závadu správce stroje.

  4. Ostatní činnosti na koncovém zařízení spadají plně do kompetence jeho správce (včetně konfigurace, zakládání účtu apod.).

 4. PRAVIDLA PRO UŽIVATELE
  1. Každý uživatel musí být registrován a musí být známa jeho identita (s výjimkou přístupu k veřejným anonymním službám jako je např. ftp). Účet musí být striktně osobní. Uživatel je povinen udržovat v tajnosti své přístupové heslo. Pokud uživatel svou nedbalostí umožní zneužití své identity, je zodpovědný za způsobené škody. Ukončením pracovního poměru či ukončením studia uživatele na MFF UK jeho uživatelská práva zanikají.

  2. Výpočetní technika, která je majetkem fakulty, a síť MFF UK může být používána jen pro aktivity, schválené fakultou. Je zakázáno používat počítačové sítě k šíření politické, náboženské nebo nacionalistické propagandy. Je zakázáno používání vulgarismů.

  3. Na výpočetní technice, která je majetkem fakulty, je zakázáno šíření, instalace nebo používání takového softwaru a dat, k jejichž šíření, instalalci nebo používání nemá uživatel oprávnění. Při práci v síti nesmí uživatel provozovat software, jehož provozování není schváleno správou sítě.

  4. Jsou zakázány pokusy o získání neoprávněného přístupu k programům, informacím, privilegovaným stavům a datům jiných uživatelů a neoprávněné použití periferií. Nastane-li takový přístup nebo stav neúmyslně, je uživatel povinen informovat správce sítě a v případě jeho nedostupnosti tento stav ukončit.

  5. Uživatel nesmí vědomě přetěžovat sítě, měnit konfiguraci zařízení sítě a manipulovat se zařízeními, která nejsou určena k veřejnému používání. Uživatel je povinen dodržovat pravidla zacházení s konkrétním technickým vybavením.

  6. Uživatel je povinen dodržovat i specifická pravidla těch sítí, do kterých vstupuje (a to jak v rámci MFF UK, tak i mimo ni) a zákony (např. autorské a exportní) příslušných zemí.

  7. Provoz sítí je monitorován za účelem optimalizace jejich fungování, zjišťování a předcházení abnormálním stavům a pokusům o neoprávněný přístup. Uživatel souhlasí s tím, že jeho provoz a data mohou být monitorována. Správce sítě ani MFF UK nenesou žádnou právní odpovědnost za případné nedoručení, opoždění či jiné defekty v přenosu informací.

 5. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
  1. Nedodržení uvedených pravidel bude postihováno v souladu s obecně platnými předpisy.

  2. Tento příkaz nabývá platnosti dnem vydání a zároveň se ruší Příkazy děkana č. 5/1994 ze dne 7. února 1994 a Příkaz děkana č. 4/1995 ze dne 1. března 1995. Ruší se rovněž pověření správců počítačových sítí ze dne 1. března 1995.

     prof. RNDr. B. Sedlák, DrSc.
     děkan MFF UK