Neplatí od 28. 2. 1996, viz Příkaz děkana č. 4/1996.

Příkaz děkana č. 4/1995

Zásady pro provozování výpočetní techniky zapojené do sítě MFF UK

V Praze dne 1. 3. 1995

 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

  1. Síť Matematico-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (dále jen MFF UK) je soubor technických prostředků (tj. kabeláž, síťové prvky a centrální servery), umožňujících zaměstnancům a studentům MFF UK přístup do sítě Internet. Tyto zásady vymezují základní práva a povinnosti provozovatelů prostředků výpočetní techniky zapojených do sítě MFF UK a správců této sítě.

  2. Správou sítí v jednotlivých lokalitách (tj. Karlov, Karlín, Malá Strana a Troja) jsou pověřeni pracovníci resp. pracoviště na základě rozhodnutí děkana MFF UK (dále: správa domény).

  3. Pro každé zařízení připojené do sítě MFF UK určuje jeho provozovatel (zpravidla pracoviště) osobu zodpovědnou za provoz tohoto zařízení - správce.

 2. SPRÁVA DOMÉNY

  1. Správce domény zajišťuje provoz základní infrastruktury sítě MFF UK v dané lokalitě (tj. propojení jednotlivých stanic, nikoliv funkčnost stanic jako takových) a její připojení do Pražské akademické sítě.

   Správce domény schvaluje připojení každého nového zařízení do sítě MFF UK, přiděluje mu IP adresu a doménové jméno. Rovněž schvaluje síťové konfigurace strojů do sítě připojených (přesun stroje, připojení do jiné sítě přes modem apod.)

  2. V závažných případech má správce domény právo odpojit segment nebo koncové zařízení, které způsobuje problémy (bez ohledu na to, čí vinou se tak stalo), na nezbytně nutnou dobu tak, aby byla zachována funkčnost sítě. O příčinách a postupu při řešení závad správa sítě informuje příslušný okruh uživatelů.

  3. Každé pracoviště MFF UK má právo požádat o vyčlenění části sítě z působnosti správce domény. V takovém případě správce domény musí schválit způsob, jakým bude tato část sítě připojena, a jeho práva I zodpovědnost končí v bodě připojení. I v těchto případech ovšem platí odstavec 2.b).

  4. Žádný uživatel sítě MFF UK nemá právo manipulovat s technickými prostředky (kabely, síťové prvky) v okruhu působnosti správce domény resp. na nich provádět jakékoli zásahy pomocí softwaru.

  5. Správa domény zodpovídá za instalaci kabeláže v okruhu své působnosti, ale nezodpovídá za stavební úpravy nutné k její instalaci (kladení lišt, průrazy apod.).

  6. Kontaktní adresa správy domény (žádosti o připojení koncového zařízení, hlášení závad, připomínky apod.) je:
   netadm@domena.mff.cuni.cz
   V každé doméně existuje hromadná značka (alias nebo diskusní list)
   netadm-1@domena.mff.cuni.cz
   pro správce koncových zařízení, jejímž prostřednictvím správa domény distribuuje své požadavky, doporučení, výluky sítě apod.

  7. Správce domény může stanovit harmonogram pravidelných výluk sítě. S tímto harmonogramem je povinen seznámit uživatele v dané lokalitě.

 3. SPRÁVA KONCOVÉHO ZAŘÍZENÍ

  1. Správce koncového zařízení zodpovídá za dodržování Pravidel pro uživatele sítě MFF UK (příkaz děkana č. 5/1994; dále jen Pravidla) a má právo k nim vydávat doplňky.

  2. Správce zodpovídá za jakékoliv narušení provozu či bezpečnosti sítě z jím spravovaného zařízení.

  3. Správce zařízení v okruhu působnosti správce domény má právo v případě výpadku síťových služeb kontaktovat správce domény, který závadu neprodleně odstraní. V případě, že k výpadku došlo chybnou konfigurací koncového zařízení, odstraní závadu správce.

  4. Ostatní činnosti na koncovém zařízení spadají plně do kompetence jeho správce (včetně konfigurace, zákládání účtu apod.).

 4. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

   Nedodržení uvedených pravidel bude postihováno v souladu s obecně platnými předpisy.


Pověření správců počítačových sítí MFF UK

Správou počítačových sítí v jednotlivých lokalitách MFF UK pověřuji tato pracoviště:

 • lokalita Karlín: Matematický ústav Univerzity Karlovy
 • lokalita Malá Strana: Středisko informatické sítě a laboratoří
 • lokalita Karlov: Kabinet výuky obecné fyziky
 • lokalita Troja: Kabinet výuky obecné fyziky

Práva a povinnosti pracovišť pověřených správou jednotlivých domén počítačových sítí stanoví příkaz děkana č. 4/1995.

Tímto příkazem jsou rovněž dána práva a povinnosti správců jednotlivých domén. Do funkce správců jednotlivých domén jmenuji tyto pracovníky:

 • RNDr. Oldřicha Ulrycha, CSc. pro doménu Karlín
 • RNDr. Libora Forsta pro doménu Malá Strana
 • Mgr. Petra Vláška pro doménu Karlov
 • ing. Jiřího Vondráška, CSc. pro doménu Troja

prof. RNDr. B. Sedlák, DrSc.
děkan MFF UK