Neplatí od 25. 8. 2018.

Příkaz děkana č. 3/2018

Organizačně administrativní opatření pro nahlížení do spisu uchazečů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019

 

Čl. 1
Předmět úpravy

Na základě § 50 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění a Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy čl. 11 odst. 4 má uchazeč právo nahlížet do spisu až po oznámení rozhodnutí.

 

Čl. 2
Práva uchazeče k nahlížení

V části, ve které neupravuje nahlížení do spisu zákon o vysokých školách, upravuje obecně práva uchazečů při nahlížení do spisu zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Fakulta tímto oznamuje, že oprávněným zájemcům o nahlížení do spisu (tj. příslušným uchazečům o studium či jimi písemně zmocněným zástupcům v souladu se správním řádem) bude umožněno činit si výpisy ze svého spisu i si na vlastní náklady pořídit fotografickou kopii příslušných listin vztahujících se k jejich osobě, a to bez jakékoliv poplatkové povinnosti jen s povinností oznámit, z jakých částí příslušného spisu si udělali fotografické kopie.

 

Čl. 3
Možnost nahlížení do materiálů

1. Uchazeči o studium, kteří si podali přihlášku ke studiu pro akademický rok 2018/2019 na Matematicko-fyzikální fakultu a zúčastnili se přijímacích zkoušek, budou moci nahlížet vždy jen do svého spisu v době od 10. 7. 2018 a to v následujících úředních hodinách:

úterý 9.00 – 10.30 13.00 – 14.00
čtvrtek 9.00 – 10.30 13.00 – 14.00

2. Nahlížení do materiálů bude zajištěno pro oprávněné zájemce na studijním oddělení Matematicko-fyzikální fakulty, Ke Karlovu 3, Praha 2, pracovnicemi studijního oddělení.

3. Oprávnění zájemci se pro nahlížení do spisu prokáží příslušným rozhodnutím děkana o přijetí, nebo nepřijetí ke studiu a dokladem totožnosti, jinak jim nebude moci být nahlížení do spisu umožněno.

 

Čl. 4
Závěrečná ustanovení

Tento příkaz nabývá účinnosti dnem vydání a pozbývá platnosti dnem splnění účelu, ke kterému byl vydán, tj. dnem 24. 8. 2018.

 

Navrhovatel: doc. RNDr. František Chmelík, CSc., proděkan pro studijní záležitosti.
Příkaz byl schválen vedením fakulty dne 25. 4. 2018,
vydán dne 27. 4. 2018.

 

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK