Neplatí od 31. 12. 2017.

Příkaz děkana č. 3/2017

O organizační změně děkanátních oddělení propagace a přechodném období


Čl. 1
Organizační změna

 1. Od roku 2013 působí na fakultě v rámci děkanátu dvě oddělení propagace: Oddělení pro vnější vztahy a propagaci (OVVP) a Oddělení mediální komunikace (OMK). Činnost obou těchto oddělení (dále také jen „stávající oddělení propagace“) metodicky řídí proděkan pro PRopagaci.
 2. K 1. 1. 2018 dojde k systémové organizační změně, která spočívá ve sloučení stávajících oddělení propagace, tj. Oddělení pro vnější vztahy a propagaci (OVVP) a Oddělení mediální komunikace (OMK), do jediného děkanátního útvaru s názvem Oddělení propagace a mediální komunikace (OPMK), v anglickém jazyce Media Communications and PR Office.
 3. Konkrétní personální složení, nová struktura zodpovědností, dislokační umístění OPMK, vč. rozhodnutí o případné nadbytečnosti některých zaměstnanců, budou součástí samostatného pokynu tajemníka fakulty.
 4. Vlastní organizační změně předchází tzv. přechodné období.

Čl. 2
Přechodné období

 1. Přechodné období začíná 1. 9. 2017 a končí 31. 12. 2017. V jeho rámci dochází k nutným provozním úpravám na stávajících odděleních propagace OVVP a OMK.
 2. Organizací přechodného období je pověřen proděkan pro PRopagaci s cílem zajistit nutné podmínky k plynulému provedení organizační změny dle Čl. 1. b) tohoto příkazu.
 3. V přechodném období je možné mezi odděleními OVVP a OMK přesunovat dílčí kompetence včetně jednotlivých zaměstnanců spolu s jejich pracovními úvazky či s částmi jejich úvazků v limitech daných § 41, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.
 4. V přechodném období může pověřený proděkan určovat zodpovědnosti za řešené úkoly formou přímého zadání.

Čl. 3
Závěrečná ustanovení

 1. Dotčení zaměstnanci budou se změnami navazujícími na organizační změnu včas seznámeni. Přechodné období a organizační změna proběhnou tak, aby byl současně zachován plynulý chod propagačních agend.
 2. Porušení některého z ustanovení tohoto předpisu může být považováno za závažné porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k práci vykonávané zaměstnancem, který tento předpis porušil.
 3. Tento příkaz nabývá účinnosti dnem vydání a pozbývá platnosti uplynutím tzv. přechodného období, tedy dnem 31. 12. 2017.


Navrhovatel: RNDr. Martin Vlach, Ph.D., proděkan pro PRopagaci

Příkaz byl schválen vedením fakulty dne 7. 6. 2017,
vydán dne 9. 6. 2017.Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK