Neplatí od 21. 11. 2015.

Příkaz děkana č. 3/2015

Kontrola požární ochrany a bezpečnosti práce na MFF

V souladu se zákonem o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., se ukládá v roce 2015 provedení kontroly požární prevence a bezpečnosti práce.

K tomuto účelu ustanovuji komisi ve složení:

předseda
prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., děkan,

členové
Ing. Oldřich Zoubek, odborně způsobilá osoba v požární ochraně a BOZP
Pavel Thér, energetik.

Kontroly se zúčastní požární preventisté:
Ivan Trnka (katedrový objekt a posluchárny)
Eduard Vaněček (býv. vývojové dílny – VD)
Jiří Šlechta (tzv. těžké laboratoře – TL)
Radka Vrbová (Ke Karlovu 3 a 5)
Martin Unterműller (Sokolovská 83)
Pavel Adam (Malostranské nám. 25).

Kontrola bude provedena v následujících termínech:
22. 4. od 9.00 hod. – Ke Karlovu 3, Ke Karlovu 5
29. 4. od 9.00 hod. – objekt poslucháren, katedrový objekt a objekt skladů v areálu Troja
29. 4. od 12.30 hod. – objekty VD, TL, Kryogenní pavilon v areálu Troja
15. 10. od 9.00 hod. – Sokolovská 83
21. 10. od 9.00 hod. – Malostranské nám. 25.

Pro provedení kontroly vedoucí pracovišť a správa budov:

  • zajistí přístup do všech prostor pracovišť a budov,
  • soustředí u sekretářek tyto materiály:
    • záznamový list BOZP pro opakovanou i nástupní instruktáž pracovníků,
    • záznamy o provedených zkouškách na RA pracovištích,
    • záznamy o provedené kontrole elektrických spotřebičů podle pokynu tajemníka č. 3/2014,
    • záznamy o provedené kontrole skladových regálů a žebříků podle pokynu tajemníka č. 1/2010.

Nájemci umožní komisi vstup do pronajatých prostor pro provedení požární kontroly.

Navrhovatel: Ing. Oldřich Zoubek, referát požárního a bezpečnostního technika
Příkaz byl schválen dne: 14. dubna 2015,
vydán dne: 15. dubna 2015.

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK