Neplatí od 29. 11. 2012.

Příkaz děkana č. 3/2012

K organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří MFF UK 2012

I. Termín a místo konání, organizační štáb, výuka

Ve čtvrtek 29. listopadu 2012 se koná Den otevřených dveří (DOD) MFF s dopoledním programem v Majakovského a Raisově sále Národního domu na Vinohradech, nám. Míru 9, Praha 2, a s odpoledním programem v budovách na Malostranském náměstí 25 (Praha 1) a areálu Troja, V Holešovičkách 2 (Praha 8).

Pro koordinaci programu, příprav a průběhu DOD jmenuji organizační štáb ve složení:

předseda:

 • PhDr. Alena Havlíčková (OVVP)

místopředseda:

 • RNDr.Martin Vlach, Ph.D. (KVOF)

členové:

 • Mgr. Tereza Bártlová (SKAS);
 • RNDr. Vojtěch Hanzal (KVOF);
 • doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc. (KFM) – koordinátor dopoledního programu v Raisově sále Národního domu na Vinohradech a odpoledního programu oboru Fyzika v Troji;
 • doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (KFNT) – koordinátor odpoledního programu oboru Fyzika v Troji;
 • Mgr. Vladan Majerech, Dr. (KTIML) – koordinátor odpoledního programu oboru Informatika na Malostranském náměstí;
 • Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (KSI) – koordinátor doprovodného programu oboru Informatika a workshopů, odpoledního programu oboru Informatika na Malostranském náměstí;
 • doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc. (KNM) – koordinátor odpoledního programu oboru Matematika na Malostranském náměstí;
 • JUDr. Dana Macharová (studijní oddělení);
 • Jana Ježilová (sekretariát);
 • Mgr. Pavol Habuda (OVVP).

Ve čtvrtek 29. listopadu 2012 ruším výuku v posluchárnách:

 • T1 od 12:20 do 16:30 hod.
 • T2 od 12:20 do 16:30 hod.
 • S3 od 12:20 do 17:00 hod.
 • S4 od 12:20 do 17:00 hod.
 • SW2 od 10:40 do 17:10 hod.

II. Dopolední program v Národním domě

V Raisově sále Národního domu na Vinohradech (ND) bude od 8:00 do 12:00 hod. zřízeno informační centrum. Vedoucí pracovišť jednotlivých sekcí a vedoucí studijního oddělení jsou odpovědni za to, aby se jimi pověřený pracovník (případně pracovníci) zúčastnil práce informačního centra, které bude zájemcům poskytovat konkrétní informace o studiu a odpovídat na jejich individuální dotazy.

Jednotlivá pracoviště nahlásí své požadavky na technické vybavení pro své zástupce v informačním centru v Raisově sále ND (stoly, židle, elektrické přípojky) a požadavky na zajištění centrální dopravy pí Janě Ježilové, sekretariát tajemníka (linka 1291) nejpozději do 7. 11. 2012, dále nahlásí vedoucí pracovišť jméno kontaktní osoby pro dopolední program v Raisově sále, upřesní spojení na ni (telefon, e-mailová adresa) a uvede, zda se jedná o zaměstnance, studenta nebo doktoranda.

V Majakovského sále ND zahájí program v 9:00 hod. děkan fakulty prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.

Od 9:20 hod. vystoupí s přednáškou Realistické zobrazování v architektuře, filmech a počítačových hrách informatik Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D.

Od 10:35 hod. budou proděkan pro koncepci studia doc. Mgr. Petr Kolman, Ph.D. a garanti studijních programů spolu se zástupci SKAS a KaM (Koleje a menzy) informovat o přijímacím řízení, přijímacích zkouškách a o studiu na MFF, dále budou odpovídat na konkrétní dotazy návštěvníků, týkající se studijní problematiky fakulty.

Moderováním programu v Majakovského sále pověřuji prof. RNDr. Luboše Picka, CSc., DSc.

Stánek OVVP a Propagační komise v předsálí informačního centra (Raisův sál ND) budou řídit organizátoři korespondenčních seminářů pod dohledem Mgr. Pavla Habudy.

Prodej vybraných titulů z produkce Matfyzpress v předsálí Majakovského sálu ND zajistí pí Helena Kutková.

Technickým dozorem, spoluprací s programovým a provozním úsekem ND, koordinací programu a organizací výzdoby v ND pověřuji RNDr. Martina Vlacha, Ph.D., PhDr. Alenu Havlíčkovou a pí Janu Ježilovou.

Centrální doprava materiálů do ND bude zabezpečena 28. 11. 2012 odpoledne mezi 14:00 až 16:00 hod. Odvoz materiálů podle požadavků, soustředěných u pí Jany Ježilové, bude zajištěn externí dopravní firmou v uvedených hodinách z vrátnic na jednotlivých budovách. Za koordinaci zodpovídá Jana Ježilová (veškerý materiál musí být v Raisově sále ND dne 29. 11. 2012 do 7:00 hod.). Centrální doprava materiálů z ND po skončení programu bude zabezpečena dne 29. 11. 2012 od 12:10 hod. Zodpovídá pí Jana Ježilová.

Zabezpečení nakládky a vykládky materiálu v budovách MFF i před ND zajistí Mgr. Pavol Habuda ve spolupráci s řidičem externí dopravy a Janou Ježilovou.

III. Odpolední program

Vedoucí pracovišť jednotlivých sekcí zajistí a nahlásí nabídky svého pracoviště do odpoledního programu DOD (přednášky, exkurze, workshopy na příslušných budovách) do 22. 10. 2012, a to koordinátorům programů sekcí a budov. Zájemci o studium na MFF by měli získat ucelenou a názornou informaci o studiu všech oborů (studijních směrů, specializací, aprobací) na MFF.

Koordinací příprav, zahájení a průběhu odpoledního programu i organizací výzdoby v jednotlivých budovách prověřuji:

 • zástupce KDF, pro program učitelství,
 • doc. RNDr. Miroslava Cieslara, CSc., RNDr. Vojtěcha. Hanzala a doc. RNDr. Miloše Rottera, CSc. pro program Fyzika, který v tomto roce proběhne v areálu Troja,
 • Mgr. Vladana Majerecha, Dr. a Mgr. Cyrila Broma, Ph.D. pro doprovodný program Informatika v posluchárně S3 v budově na Malostranském náměstí 25,
 • doc. RNDr. Jiřího Felcmana, CSc. pro program Matematika v posluchárně S4 v budově Malostranské náměstí 25.

Informace o studiu bude také poskytovat ve svých úředních hodinách studijní oddělení MFF v budově Ke Karlovu 3. Zodpovídá JUDr. Dana Macharová.

Informační servis zajistí v odpoledním programu studentští informátoři ve vstupních prostorách fakultních budov v areálu Troja a na Malostranském náměstí 25.

Za celkovou koordinaci příprav a průběhu DOD 2012 i za jeho vyhodnocení zodpovídají PhDr. Alena Havlíčková, RNDr. Martin Vlach, Ph.D. a Mgr. Pavol Habuda.

Za propagaci DOD na středních školách, za přípravu centrálních informačních a propagačních materiálů a jejich včasnou distribuci (do 3. 11. 2012) zodpovídá za OVVP Mgr. Pavol Habuda. Koordinátoři sestaví program v budovách, který jim nahlásí vedoucí pracovišť do 22. 10. 2012, a odevzdají ho na OVVP Mgr. P. Habudovi do 24. 10. 2012 do 15:00 hod. Konečná korektura programu bude provedena nejpozději do 27. 10. 2012, poté bude program předán do tisku a rozeslán na střední školy.

Za úklid poslucháren a hlavních prostor fakulty (vestibuly, chodby, apod.) zodpovídá správa budov.

Za výrobu tiskovin a výrobu ostatních informačních a propagačních materiálů zodpovídá Mgr. P. Habuda ve spolupráci s RNDr. Vojtěchem Hanzalem.


Příkaz nabývá účinnosti dne 10. 10. 2012 a jeho platnost končí dnem konání akce.
Navrhovatel: PhDr. Alena Havlíčková
Příkaz byl schválen dne 3. 10. 2012,
vydán dne 10. 10. 2012.

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan fakulty