Neplatí od 8. 11. 2006.

Příkaz děkana č. 3/2003

Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrola požární ochrany

V Praze dne 13. května 2003

Čj. 72/TP/MFF

V souladu se zákonem o požární ochraně č. 67/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 19202/98, se ukládá v roce 2003 provést kontrolu požární prevence a kontrolu bezpečnosti práce na MFF.

K tomuto účelu ustanovuji komisi ve složení:

předseda:Prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
členové: Ivo Linx, odborně způsobilá osoba v požární ochraně.
  Leoš Hájek
  Jiří Kouřimský
  Ing. Bohumil Kurka.

Kontroly se zúčastní požární preventisté:

 • Jana Hodinová (katedrový objekt a posluchárny)
 • Oldřich Hejhal (vývojové dílny)
 • Jiří Šlechta (těžké laboratoře)
 • Ing. Bohumil Kurka (Ke Karlovu 3)
 • Stanislav Čech (Ke Karlovu 5).

Kontrola bude provedena v následujících termínech:

21. 5. od 9.00 hod.objekt poslucháren, katedrový objekt a objekt skladů v areálu Trója
22. 5. od 9.00 hod.objekty býv. VD, TL v areálu Trója
4. 6. od 9.00 hod. Ke Karlovu 3
5. 6. od 9.00 hod. Ke Karlovu 5
29. 9. od 9.00 hod.Sokolovská 83
13. 10. od 9.00 hod.Malostranské nám. 25

Pro provedení kontroly vedoucí pracovišť a správa budov:

 • zajistí přístup do všech prostor pracovišť a budov,
 • soustředí u sekretářek tyto materiály:
  • záznamy o školení zaměstnanců z požární ochrany,
  • záznamové listy BOZP o poučení a přezkoušení pracovníků,
  • záznamy o provedených zkouškách na RA pracovištích,
  • záznamy o preventivních lékařských prohlídkách na rizikových pracovištích,
  • záznamy o provedené revizi ručního elektrického nářadí, spotřebičů přenosných, spotřebičů nepřenosných a připevněných podle ČSN 33 1500.

Nájemci umožní komisi vstup do pronajatých prostor pro provedení požární kontroly.

 prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK