Neplatí od 21. 5. 2014.

Příkaz děkana č. 3/2002

Dislokační rozhodnutí

V Praze dne 7. června 2002

Čj. 109 /TP/MFF

Budova Ke Karlovu 3, Praha 2

  1. Z užívání Katedry didaktiky fyziky vyjímám místnost č. 31a v 1. suterénu budovy Ke Karlovu 3 (podle výkresu pasportizace místnost č. 01033) a přiděluji ji správě budov pro zřízení seminární posluchárny M4. Tato posluchárna bude rozvrhována podle potřeb fakulty, minimálně do doby ukončení rekonstrukce budovy na Malostranském náměstí.
  2. Z užívání Katedry didaktiky fyziky vyjímám místnost č. 25 v 1. suterénu budovy Ke Karlovu 3 (podle výkresu pasportizace budovy místnost č. 01018, která byla dočasně užívaná Katedrou fyziky kovů) a přiděluji ji k užívání Kabinetu výuky obecné fyziky.
  3. Prostorové potřeby Katedry didaktiky fyziky budou v budoucnosti řešeny dalšími dislokačními opatřeními s ohledem na její potřeby a úkoly, zejména s přihlédnutím k počtu posluchačů učitelského studia fyziky.

 prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK