Neplatí od 8. 11. 2006.

Příkaz děkana č. 3/2000

Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrola požární ochrany

V Praze dne 17. března 2000

V souladu se zákonem o požární ochraně č. 91/1995 Sb. a ve znění příkazu ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 14/1991 ukládám provést kontrolu bezpečnosti práce a kontrolu požární prevence na MFF. K tomuto účelu ustanovuji komisi ve složení:

 předseda:prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
 místopředseda:Ing. Bohumil Kurka
 členové:Jiří Kouřimský
  Leoš Hájek
  Pavel Thér

Kontroly se zúčastní požární preventisté objektu a zástupce správy budov.

V jednotlivých objektech bude provedena kontrola v následujících dnech:

  13.4.2000 od 8.00 hod. - objekt poslucháren a KO, SHK v areálu Troja
14.4.2000 od 8.00 hod. - objekty VD, TL, v areálu Troja
17.4.2000 od 8.00 hod. - Sokolovská 83
18.4.2000 od 8.00 hod. - Ke Karlovu 3 a 5
19.4.2000 od 8.00 hod. - Malostranské nám. 25.

Do konce září 2000 provedou dva členové komise kontrolu rekreačního objektu Mariánská u Jáchymova.

Pro provedení kontroly vedoucí pracovišť a správa budov:

 • zajistí přístup do všech prostor pracovišť a budov,
 • soustředí u sekretářek tyto materiály:
  • záznamové listy BOZP o poučení a přezkoušení pracovníků,
  • záznamy o provedených zkouškách na RA pracovištích,
  • záznamy o školení zaměstnanců z požární ochrany,
  • záznamy o preventivních lékařských prohlídkách na rizikových pracovištích,
  • záznamy o provedené kontrole ručního elektrického nářadí.

Nájemci umožní komisi vstup do pronajatých prostor pro provedení požární kontroly.

Vyřizuje: Leoš Hájek (tel.: 22191-4201)

 prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK