Neplatí od 8. 11. 2006.

Příkaz děkana č. 3/1999

Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrola požární ochrany

V Praze dne 29. března 1999

V souladu se zákonem o požární ochraně č. 91/1995 Sb. a ve znění příkazu ministra školství, mládeže a  tělovýchovy ČR č. 14/1991 se ukládá v roce 1999 provést kontrolu bezpečnosti práce a kontrolu požární prevence na MFF UK.

K tomuto účelu ustavuji komisi ve složení:

předseda:
prof. RNDr. Bedřich Sedlák, DrSc.
místopředseda:
Ing. Bohumil Kurka
členové:
Jiří Kouřimský
Leoš Hájek
Pavel Thér.

Kontroly se zúčastní požární preventisté objektu a zástupce správy budov.

V jednotlivých objektech bude provedena kontrola v následujících dnech:

19. 4. 1999 od 8.00 hod. - objekty VD, TL, v areálu Troja
20. 4. 1999 od 8.00 hod. - objekt poslucháren a katedrový objekt, sklad hořlavých kapalin v areálu Troja
21. 4. 1999 od 8.00 hod. - Sokolovská 83
27. 4. 1999 od 8.00 hod. - Ke Karlovu 3 a 5
28. 4. 1999 od 8.00 hod. - Malostranské náměstí 25.

Pro provedení kontroly vedoucí pracovišť a správa budov:

zajistí přístup do všech prostor pracovišť a budov,
soustředí u sekretářek tyto materiály:
záznamové listy BOZP o poučení a přezkoušení pracovníků,
záznamy o provedených zkouškách na RA pracovištích,
záznamy o školení PO,
záznamy o preventivních lékařských prohlídkách na rizikových pracovištích.

Do konce září 1999 provedou dva členové komise kontrolu rekreačního objektu Mariánská u Jáchymova.

Nájemci umožní komisi vstup do pronajatých prostor pro provedení požární kontroly.

 prof. RNDr. B. Sedlák, DrSc.
děkan MFF

Vyřizuje : Leoš Hájek

ref. PO