Neplatí od 8. 11. 2006.

Příkaz děkana č. 3/1998

Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrola požární ochrany

V Praze dne 16. března 1998

V souladu se zákonem o požární ochraně č. 91/95 Sb. a ve znění příkazu ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 14/1991 se ukládá v roce 1998 provést kontrolu bezpečnosti práce a kontrolu požární prevence na MFF UK.

K tomuto účelu ustanovuji komisi ve složení:

předseda: Prof. RNDr. Bedřich Sedlák, DrSc.
místopředseda: Ing. Bohumil Kurka
členové: Jiří Kouřimský
Leoš Hájek .

Kontroly se zúčastní požární preventisté objektu a zástupce správy budov.

V jednotlivých objektech bude provedena kontrola v následujících dnech:

6. 4. od 8.00 hod. - objekty VD, TL, SHK v areálu Trója
7. 4. od 8.00 hod. - objekt poslucháren a KO v areálu Trója
8. 4. od 8.00 hod. - Sokolovská 83
9. 4. od 8.00 hod. - Ke Karlovu 3 a 5
10. 4. od 8.00 hod.- Malostranské nám. 25.

Pro provedení kontroly vedoucí pracovišť a správa budov:

 • zajistí přístup do všech prostor pracovišť a budov,
 • soustředí u sekretářek tyto materiály:
  • záznamové listy BOZP o poučení a přezkoušení pracovníků,
  • záznamy o provádění revizí přenosných el. spotřebičů a nářadí,
  • záznamy o provedených zkouškách na RA pracovištích,
  • záznamy o školení PO,
  • záznamy o preventivních lékařských prohlídkách na rizikových pracovištích.

Do konce září 1998 provedou dva členové komise kontrolu rekreačního objektu Mariánská u Jáchymova.

Nájemci umožní komisi vstup do pronajatých prostor pro provedení požární kontroly.