Neplatí od 30. 4. 2002, viz Příkaz děkana č. 1/2002.

Příkaz děkana č. 3/1997

Provádění, organizace, řízení a kontrola požární ochrany

V Praze dne 20. března 1997


vydávám

PŘÍKAZ

děkana MFF UK č. 3/1997

pro

provádění, organizaci, řízení a kontrolu požární ochrany

Schválil:prof. RNDr. Bedřich Sedlák, DrSc.

Účinnost: 20. března 1997


1. Úvodní ustanovení

1.1. Působnost příkazu

Na základě zákona ČNR č.133/1985 Sb. o požární ochraně a ve znění pozdějších zákonů a  vyhlášky MV č.21/1996 Sb.

vydává

děkan MFF UK tento příkaz pro organizaci, řízení a kontrolu požární ochrany v objektech v majetku MFF UK nebo společností, které tyto objekty užívají ke své činnosti.

1.1.1. Platnost příkazu

Příkaz nabývá platnosti dnem vydání a vztahuje se na všechny zaměstnance a studenty MFF UK.

Rovněž se vztahuje i na osoby, které jsou ve vedlejším pracovním poměru, nebo pracující pro MFF UK na základě jiné dohody. Příkaz se dále vztahuje na nájemce a jejich zaměstnance s podmínkou, že spolupráci s odborně způsobilou osobou si zajistí sami a vzory záznamů školení si opatří hlavičkou své firmy. Tímto nejsou dotčeny další povinnosti nájemců vyplývající z platných předpisů.

Na osoby, které provádějí na pracovištích MFF UK činnosti se zvýšeným nebezpečím požáru nebo s těmito činnostmi přicházejí do styku na základě smlouvy, objednávky ap. se příkaz vztahuje přiměřeně. Tyto osoby musí být přiměřeně proškoleny. Na ostatní osoby se příkaz nevztahuje. Za to, že tyto osoby dodrží obecně platné předpisy pro zabezpečení požární ochrany, odpovídají pracovníci MFF UK. Jedná se zejména o dodržování zákazu vstupu tam, kde je jim to zakázáno, a zákazu kouření.

1.2. Odpovědnost za požární ochranu

Za požární ochranu podle §2/odst.2 zákona č.91/95 Sb. a vyhlášky 21/96 Sb. o požární ochraně odpovídá za MFF UK děkan a na každém pracovišti jeho příslušný vedoucí zaměstnanec.

U nájemců statutární orgán nájemce a příslušní vedoucí zaměstnanci.

2. Ustanovení pracovníků, kteří plní úkoly na úseku požární ochrany

2.1. Úkoly zajišťované osobou odborně způsobilou

 • poradenská a dozorová činnost
 • školení o požární ochraně vedoucích zaměstnanců
 • odborná příprava zaměstnanců zařazených do požárních hlídek
 • posouzení požárního nebezpečí podle § 6 výše jmenovaného zákona o PO
 • schvalování dokumentace, kterou neschvaluje orgán státního požárního dozoru nebo děkan MFF UK, pokud jejím schvalováním není pověřen tajemník MFF UK
 • provádění preventivních prohlídek dokumentace jedenkrát ročně jak vyplynulo ze schváleného opatření požárním radou hl. m. Prahy.
 • odborně způsobilá osoba je zajišťována pro MFF UK smluvním způsobem.

2.2. Zajištění úkolů vlastními zaměstnanci

2.2.1. Požární hlídky

Na základě ustanovení § 13 výše uvedeného zákona, nařizuji vedoucím pracovišť, na kterých se provádějí činnosti uvedené v příloze I. tohoto příkazu a v objektech uvedených v příloze II. tohoto příkazu, navrhnout děkanovi MFF UK zaměstnance ke jmenování do požární hlídky (dále jen PH) pro pracoviště. Nájemce je povinný toto učinit na vyžádání majitele objektu.

Složení PH je určeno schváleným opatřením požárním radou hl. m. Prahy z řad zaměstnanců.

Pokud nemá dané pracoviště dostatečný počet pracovníků, může být ustavena požární hlídka o nižším počtu členů.

V případě požárně nebezpečné práce na pracovišti bude plnit úkoly požární asistenční hlídky (dále jen PAH) zaměstnanec (zaměstnanci), který (kteří) je (jsou) zařazen(i) v PH pracoviště. Rozhodne o tom vedoucí daného pracoviště.

Úkoly PH pracoviště jsou uvedeny v bodech 4.5. a PAH v bodech 4.5.3.

2.2.2. Zřízení ohlašovny požárů

V objektech ve vlastnictví MFF UK je zřízena ohlašovna požárů s ohledem na místní podmínky. Seznam ohlašoven požárů je v příloze III. tohoto příkazu.

Úkoly pracovníků ohlašovny jsou uvedeny v čl. 4.6.

3. Dokumentace požární ochrany

3.1. Základní požadavky

Druhy dokumentace, jejich obsah a způsob umístění řeší vyhláška MV ČR č.21/1996 Sb. Schválené posouzení požárního nebezpečí může určit, která dokumentace se nezpracuje. Zpracování dokumentace provede osoba odborně způsobilá nebo referent požární ochrany. Vedoucí zaměstnanci jsou povinni spolupracovat při vypracování a prověřování účinnosti dokumentace PO.

Vedoucí zaměstnanci jsou povinni dokumentaci pro své pracoviště převzít a umístit ji podle pokynů referenta PO. Zároveň jsou povinni seznámit s jejím obsahem podřízené zaměstnance,v přiměřeném rozsahu studenty a cizí osoby, které se s jejich vědomím zdržují na pracovištích, nebo na jejich pracovištích provádějí činnosti se zvýšeným nebezpečím požáru.

Vedoucí zaměstnanci odpovídají za jim předanou dokumentaci. V případě poškození, ztráty nebo při změnách skutečností, které se týkají obsahu dokumentace jsou vedoucí zaměstnanci povinni to neodkladně sdělit referentovi požární ochrany.

3.2. Druhy dokumentace požární ochrany

3.2.1. Požární kniha

Počet požárních knih je určen přílohou č.IV. V příloze je rovněž určena osoba, která požární knihu vede. Určená osoba musí být prokazatelně seznámena s jejím vedením. Kontrolní zápisy musí být dány k podpisu vedoucím zaměstnancům, jichž se zápis týká. Vyplývá-li ze zjištěných skutečností nutnost seznámit s obsahem zápisu děkana MFF UK, musí mu být zápis dán k podpisu neprodleně.

3.2.2. Posouzení požárního nebezpečí

Posouzení požárního nebezpečí je zpracováno pro objekty nebo činnosti, které jsou uvedeny v příloze I. a II. Ze schváleného posouzení vyplynuly opatření a referent PO zajistí jejich plnění a ostatní zaměstnanci jsou povinni je plnit.

3.2.3. Požární poplachové směrnice

Požární poplachová směrnice vymezuje povinnosti pracovníků v případě vzniku požáru.

Požární poplachové směrnice je povinný zpracovat a vyvěsit referent požár. ochrany. Vyvěšují se tak, aby byly přístupné všem zaměstnancům.

3.2.4. Požární evakuační plán

Požární evakuační plán obsahuje dvě části, textovou a grafickou. Textová část obsahuje seznam osob, které se budou na evakuaci podílet s uvedením jejich povinností. Tato část je uložena u referenta pož.ochrany u pracovníka zajišťujícího evakuaci osob u pracovníka ostrahy, kde bude k dispozici veliteli zásahu.

Grafická část obsahuje znázornění únikových cest a umístí se ke vstupu do každého podlaží (objektu).

Požární evakuační plán vypracuje a uloží v souladu s příslušnou vyhláškou referent požár.ochrany.

3.2.5. Požární řád pracoviště

Požární řád vypracuje vedoucí zaměstnanec odpovědný za požární ochranu na pracovišti.

Požární řád pracoviště upravuje základní zásady zabezpečování požární ochrany na místech, kde se provozují činnosti u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru.

Požární řád pracoviště obsahuje:

 1. stručný popis technologického postupu a charakteristiky požárního nebezpečí pracoviště.
 2. požárně technické charakteristiky zpracovávaných surovin, meziproduktů a jejich nejvyšší množství přípustné na pracovišti.
 3. požadavky na zabezpečení pož.ochrany na pracovišti
 4. uvedení místa s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu a  opatření k zamezení jejich vzniku a šíření
 5. zvláštní úkoly zaměstnanců vyplývající z požárního nebezpečí pracoviště
 6. jméno vedoucího zaměstnance odpovědného za požární ochranu na pracovišti
 7. seznam členů požární hlídky na pracovišti
 8. požární řád pracoviště se umístí na dobře viditelném místě trvale přístupném pro zamměstnance na pracovišti

Přehled pracovišť, u kterých je povinnost vypracovat požární řád pracoviště, je uveden v příloze č. I.

3.2.6. Řád ohlašovny požáru

Řád ohlašovny požáru obsahuje povinnosti zaměstnanců ohlašovny požárů a důležitá čísla tak, aby každý požár byl včas ohlášen a bylo zajištěno přivolání veškeré nutné pomoci.

Řád ohlašovny požáru vypracuje a umístí referent požár.ochrany. S řádem ohlašovny musí být prokazatelně seznámeni zaměstnanci ohlašovny. Školení provádí vedoucí pracoviště při nástupu zaměstnance a při opakovaných pravidelných školeních z požární ochrany.

3.2.7. Dokumentace zdolávání požárů

Tuto dokumentaci zpracovala odborně způsobilá osoba a je uložena u ref. PO, na ohlašovnách požárů a u hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy.

3.2.8. Dokumentace školení zaměstnanců a odborné přípravy požárních hlídek

Vedoucí zaměstnanci jsou povinni vést záznamy o školení svých zaměstnanců viz čl.5 a příloha č.V.

3.2.9. Příkazy, zákazy a pokyny vydané na úseku požární ochrany.

Základním vnitřním předpisem na úseku požární ochrany je tento příkaz děkana MFF UK. Všichni vedoucí zaměstnanci s tímto příkazem seznámí přiměřeně své podřízené zaměstnance a studenty.

3.2.10. Směrnice pro činnost požárních hlídek

Směrnice pro činnost požárních hlídek je součástí tohoto příkazu viz čl. 4.5.

3.2.11. Údaje o požárech, příčinách jejich vzniku, výsledky rozborů a provedená opatření.

Tuto dokumentaci vede referent požární ochrany.

3.2.12. Přehled o požární technice.

Přehled o věcných prostředcích požární ochrany a doklady o jejich kontrolách a revizích vede oddělení Správy budov.

3.2.13. Přehled o umístění hasicích přístrojů a výstražných a bezpečnostních tabulek.

Vedoucí zaměstnanci jsou povinni na žádost vyplnit a odevzdat referentovi PO vyplněný předtištěný formulář o požárně bezpečnostním označení (tabulkách) na svých pracovištích.

3.3. Schvalování dokumentace.

3.3.1. Schvalování orgánem státního požárního dozoru

Schvalování orgánem státního požárního dozoru podléhá posouzení požárního nebezpečí.

3.3.2. Schvalování děkanem MFF UK

Schvalování děkanem MFF UK podléhá:

 • posouzení požárního nebezpečí
 • požární poplachová směrnice
 • požární evakuační plán
 • řád ohlašovny požárů
 • dokumentace zdolávání požárů
 • v případě nutnosti požární kniha
 • příkazy, zákazy a pokyny na úseku PO

3.3.3. Schvalování dokumentace tajemníkem MFF UK

 • tematické plány a rozvrhy školení zaměstnanců
 • tematické plány a rozvrhy odborné přípravy zaměstnanců zařazených do požárních hlídek,

Tematické plány a rozvrhy školení zaměstnanců si nájemci schválí sami.

3.4. Dodatečná ustanovení k dokumentaci

3.4.1. Posouzení požárního nebezpečí

Schválené posouzení požárního nebezpečí může stanovit, která dokumentace se nezpracovává.

3.4.2. Povinnosti vedoucích zaměstnanců

vedoucí zaměstnanci v případě zjištěných závad osobou pověřenou zápisem do požární knihy nebo referentem požární ochrany, jsou povinni zajistit odstranění zjištěné závady a zápis podepsat.

4. Odpovědnost za požární ochranu.

4.1. Povinnosti všech zaměstnanců a studentů

 • dodržovat zákaz kouření ve všech prostorech v nichž není kouření výslovně povoleno tabulkou,
 • počínat si tak, aby nezavdali příčinu ke vzniku požáru, v případě zjištění požáru jej uhasit a není-li to v jejich silách, přivolat pomoc způsobem uvedeným v požárních poplachových směrnicích a ohlásit každý i uhašený požár svému nadřízenému,
 • dodržovat tento příkaz a další dokumenty PO, účastnit se předepsaného školení o PO, podle bodů 5.
 • udržovat na svém pracovišti pořádek, odstraňovat nebo nahlasit zjištěné závady svému nadřízenému,
 • nemanipulovat s hořlavými kapalinami a jinak je používat pokud jejich používání nevyplývá z pracovní náplně a na základě znalostí příslušné normy. Při rozlití hořlavých kapalin provést ihned jejich likvidaci bezpečným způsobem, pozor na samovznícení kapalin,
 • neprovádět bez řádné kvalifikace a určení, práce, které by mohly vést ke vzniku požáru,
 • neprovádět bez řádné kvalifikace, práce s tlakovými láhvemi,
 • poskytnout dle svých možností pomoc při likvidaci požáru či jiných pohrom,
 • udržovat volné únikové cesty a východy,
 • v případě požáru spolupracovat na evakuaci osob

4.2. Povinnosti vedoucích zaměstnanců

Vedoucí zaměstnanci nesou odpovědnost za požární ochranu na svých pracovištích a za plnění úkolů požární ochrany vyplývající z obecně platných předpisů, tohoto příkazu a další dokumentace požární ochrany tak jak je uvedeno v bodech 1.2., 2.2.1., 3.1.,3.2., 3.4., 4., 5., 6. a bodu 7. podle pracovní náplně a níže uvedených bodů:

 • řídí evakuaci a hasební zásah do příjezdu jednotky hasičského záchranného sboru ( dále jen HZS ),
 • kontrolují dodržování zákazu kouření na svých pracovištích svými podřízenými a přiměřeně i ostatními osobami, (rozsah zákazu kouření viz bod 4.1. první odrážka),
 • účastní se školení vedoucích zaměstnanců o PO,
 • změny v umístění, obsahu tlakových láhví ohlásí písemně referentovi PO,
 • odpovídají za plnění úkolů PO svými podřízenými,
 • spolupracují s osobou odborně způsobilou pověřenou děkanem na úseku PO,
 • účastní se požárních prohlídek na svém pracovišti,
 • ohlašují každý vzniklý i uhašený požár na ohlašovnu požárů,
 • odpovídají za to, aby na pracovištích po skončení pracovní doby nehrozilo nebezpečí požáru,
 • jejich podřízení a studenti budou seznámeni s body tohoto příkazu, které se na ně vztahují, přiměřeným způsobem tak učiní i v případech uvedených v úvodním odstavci,
 • zajišťují odstraňování závad v PO na svých pracovištích,
 • dbají ve spolupráci s referentem PO na náležité vybavení pracoviště hasícími přístroji a udržují je přístupné,
 • odpovídají za osoby, které se na jejich pracovištích zdržují s jejich vědomím a přiměřeně i za návštěvy,
 • ustavují pokud je to nutné členy požární asistenční hlídky tak, aby mohli být odborně proškoleni a zajišťují následný 8-hodinový dozor,
 • zajišťují písemné povolení ke sváření je-li to třeba, příloha č.VII.,
 • odpovídají za průchodnost evakuačních cest ze svých pracovišť a v případě požáru přednostně zajistí evakuaci návštěv a podřízených ze svých pracovišť,
 • odpovídají za řádné vyvěšení předepsané dokumentace na svých pracovištích,
 • zajistí označení svých pracovišť bezpečnostními a výstražnými tabulkami,
 • seznámí své podřízené s příslušnými technickými normami,
 • při konání cvičného požárního poplachu spolupracují s osobami, které cvičný požární poplach organizují.

4.3. Povinnosti osoby odborně způsobilé

Povinnosti osoby odborně způsobilé vychází z platného zákona o požární ochraně a jeho prováděcí vyhlášky, tohoto příkazu bodu 2.1. a mohou být upraveny pracovní smlouvou nebo smlouvou podle platného obchodního zákoníku.

4.4. Úkoly osoby pověřené vedením požární knihy

Provádí pravidelné preventivní prohlídky v rozsahu, který je obsažen ve jmenovacím dekretu. Tyto osoby určí děkan MFF UK z řad zaměstnanců

4.5. Směrnice pro činnost požárních hlídek

4.5.1. Úkoly požární hlídky

 • dohlíží na dodržování předpisů o PO na pracovišti,
 • provádí nutná opatření v případě vzniku požáru, zejména evakuaci ohrožených osob, přivolání pomoci a hasební zásah podle pokynů ohlašovny požáru,
 • v případě potřeby vykonává asistenční dozor při pracích se zvýšeným nebezpečím požáru,
 • účastní se 1x ročně odborné přípravy.

4.5.2. Povinnosti velitele hlídky

 • řídí členy požární hlídky a odpovídá za plnění úkolů požární hlídky. Účastní se odborné přípravy.

4.5.3. Úkoly požární asistenční hlídky

Požární asistenční hlídka se ustanovuje vždy jen na předmětnou akci (sváření či podobné práce na pracovištích se zvýšeným nebezpečím požáru), v potřebném počtu.

 • absolvuje odbornou přípravu před zahájením práce, je-li stejný pracovník ustaven do PAH víckrát v jednom roce, není třeba školení provádět před každou akcí, ale jedenkrát ročně,
 • provádí požární dohled při akci,
 • vyžaduje nutná opatření pro zajištění požární bezpečnosti,
 • nepovolí akci bez vystavení písemného povolení a splnění podmínek požární bezpečnosti,
 • provádí nutná opatření v případě požáru k zabezpečení evakuace a hasebního zákroku,
 • spolupracuje s velitelem zásahu,
 • po ukončení akce předá pracoviště následnému dozoru pokud tento dozor nebude vykonávat sama, předání potvrdí na písemné povolení,
 • při plnění těchto povinností se nezabývá jinou činností a  nesmí jí být ani pověřován.

4.6. Úkoly zaměstnanců ohlašovny požáru

 • přijmout hlášení o požáru osobním oznámením nebo signálem EPS (pokud je EPS zřízena),
 • přivolat pomoc,
 • informovat pracovníka odpovědného za evakuaci osob,
 • vyhlásit požární poplach,
 • zajistit úkoly pro evakuaci,
 • organizovat hasební zásah,
 • připravit a předat potřebnou dokumentaci veliteli zásahu,
 • řídit se pokyny velitele zásahu.

5. Školení o požární ochraně zaměstnanců, studentů a odborná příprava požární hlídky pracoviště, popřípadě požární asistenční hlídky

Školení se vztahuje na všechny zaměstnance, kteří jsou v přímém, vedlejším nebo obdobném pracovním poměru k MFF UK a přiměřeně na studenty nebo osoby, které provádějí činnosti se zvýšeným nebezpečím požáru nebo se zdržují na pracovištích uvedených v příloze č. I. nebo č. II. Školení se nevztahuje na návštěvy a obchodní partnery. Školení se provádí zvlášť pro zaměstnance,studenty a pro vedoucí zaměstnance.

Tematické plány, rozvrhy školení a vzory záznamů o školení zaměstnanců a odborné přípravě zaměstnanců zařazených do PH jsou uvedeny v příloze č. V.

O školení a odborné přípravě musí být vyhotoven záznam.

5.1. Školení o požární ochraně

5.1.1. Školení zaměstnanců

Provádí vedoucí zaměstnanec při nástupu zaměstnance do pracovního poměru a při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení, pokud se tím mění obsah skutečností, se kterými má být zaměstnanec seznámen. Záznam o školení je uložen v osobním spisu zaměstnance. Zaměstnanec obdrží tento formulář při nástupu v osobním oddělení.

Opakované školení provede vedoucí jednou za dva roky, podle průvodních pokynů uvedených na záznamu o opakovaném školení zaměstnanců.. O školení vedoucí musí vyhotovit záznam, který je uložen u vedoucího zaměstnance.

5.1.2 Školení vedoucích zaměstnanců

Školení vedoucích zaměstnanců provádí osoba odborně způsobilá do tří měsíců od nastoupení do funkce a dále jedenkrát za tři roky.

Opakované školení bude provedeno hromadně v termínech určených tajemníkem MFF UK.

5.1.3 Školení studentů

První proškolení studentů provede při zápisu referent požární ochrany a o absolvování tohoto školení pořídí záznam, ktreý se uloží na studijním oddělení.

V průběhu studia provede přiměřené školení studentů vedoucí zaměstnanec příslušného pracoviště, na kterém studenti provádějí jim uložené úkoly.

5.2. Odborná příprava zaměstnanců zařazených do PH a PAH

5.2.1. Odborná příprava zaměstnanců zařazených do PH

Odborné přípravy zaměstnanců zařazených do PH se účastní jmenovaní zaměstnanci jedenkrát ročně. Odborná příprava členů PAH se provádí před započetím akce nebo činnosti, popřípadě 1x ročně je-li ustavena trvale.

Odbornou přípravu provede osoba odborně způsobilá hromadně. Vedoucí zaměstnanci jsou povinni zaměstnance zařazené do požárních hlídek uvolnit k účasti. Účast na odborné přípravě je součástí předepsané kvalifikace pro výkon pracovní činnosti a je v zájmu MFF UK.

6. Zajištění požární ochrany v mimopracovní době

6.1.

Zajištění požární ochrany v mimopracovní době je uvedeno v bodě 6.2. Další zajištění požární ochrany po pracovní době může být provedeno i smluvně. V současné době je uzavřena smlouva mezi MFF UK a bepečnostní službou J a K service Praha 4

Ve smlouvě musí být řešeno:

 • zajištění školení, - způsob zajištění PO v mimopracovní době, včetně určení způsobů a rozsahu vstupu do místností,
 • povinnost v případě zjištění jakékoliv závady, která by mohla mít za následek vznik požáru a oznámení této skutečnosti příslušným vedoucím,
 • povinnost provést v případě potřeby nutná opatření.

6.2. Úkoly vedoucích zaměstnanců pro zajištění PO v mimopracovní době

 • zajistí evidenci zaměstnanců v mimopracovní době na ohlašovně požárů (vrátnici),
 • dbají, aby pracoviště bylo zajištěno proti vstupu nepovolaných osob,
 • dbají na vypnutí všech spotřebičů, které se dle návodu neponechávají v provozu,
 • odpojí od elektrické sítě ty spotřebiče, které toto opatření mají v návodu,
 • dbají, aby na pracovištích nezůstaly žádné zjevné příčiny požáru např. lupy, hořlavý materiál blízko tepelných zdrojů a tepelné spotřebiče, které se ponechávají v provozu, neponechat na plný výkon.
 • ohlásí ohlašovně požárů, opuštění pracoviště po skončení pracovní doby.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Počet požárních knih

Počet požárních knih s uvedením, kdo ji vede a na jaké objekty a pracoviště se která vztahuje je uvedeno v příloze č. IV. tohoto příkazu.

7.2.Určení pracovišť, kde se provádějí činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a objektů se zvýšeným požárním nebezpečím

Pracoviště jsou uvedena v příloze č. I. tohoto příkazu.

7.3. Zajištění požární ochrany při činnostech se zvýšeným nebezpečím požáru

Podle vyhlášky MV ČR č. 21/1996 Sb. odpovídá za zajištění požární ochrany při činnostech se zvýšeným nebezpečím požáru ten, kdo práce provádí. Vedoucí zaměstnanec MFF UK je však povinný provést s těmito cizími zaměstnanci přiměřené školení. Záznam o tomto školení uloží na svém pracovišti.

Formulář - Povolení ke svařování viz Příloha č. VII a Směrnice ke sváření

7.4. Postihy

Na pracovníka, který se dopustí porušení povinností v plnění ustanovení této směrnice, se vztahují sankce podle Zákoníku práce.

7.5. Zvláštní ustanovení

Pracovník, který je oprávněn uzavírat smlouvy s bezpečnostními agenturami nebo majitelem objektu, je povinen do smlouvy zahrnout způsob zajištění požární ochrany. Zejména povinnosti uvedené v ustanovení 6.1. V případě nejasností konzultovat s odborně způsobilou osobou nebo referentem PO.

7.6. Nájem a pronájem

V případě,že MFF UK si pronajme prostory u jiné společnosti, jsou zaměstnanci MFF UK povinni respektovat v oprávněném rozsahu požadavky pronajímatele na požární ochranu.

Pracovník, který uzavírá nájemní smlouvy je povinen v každé nájemní smlouvě řešit zajištění a odpovědnost za požární ochranu.

Vzniknou-li v některém z obou případů nejasnosti, je nutné se obrátit na osobu odborně způsobilou.

Vzor dodatku je uveden příloze VI.

7.7. Spalování odpadů

Potřebuje-li MFF UK z vážných důvodů provést spálení hořlavých odpadů na volném prostranství je povinen odpovědný vedoucí zaměstnanec zajistit:

 • s předstihem ohlášení okresnímu (Městskému) operačnímu středisku Hasičského záchranného sboru,
 • zajistit potřebné technické prostředky pro hašení.

Za zajištění požární ochrany odpovídá vedoucí zaměstnanec.

Tímto ustanovením nejsou dotčeny další obecně platné předpisy, zejména o životním prostředí a hygienické předpisy a předpisy pro ochranu vod apod.


Přílohy

 1. Seznam pracovišť, kde se provádí činnosti uvedené v příloze zákona o PO č. 91/1995 Sb. odst. 1 a kde je povinností vedoucích pracovníků vypracovat požární řády pracovišť. (viz 3.2.5.)
 2. Seznam objektů, které naplňují znaky uvedené v příloze zákona o PO č. 91/1995 Sb. odst.2
 3. Přehled ohlašoven požárů
 4. Přehled požárních knih s uvedením pracovníka pověřeného vedením požární knihy
 5. Tematický plány a časové rozvrhy
 6. Dodatek k nájemní smlouvě o zajištění požární ochrany
 7. Svařování