Neplatí od 15. 8. 2011.

Příkaz děkana č. 3/1996

Pravidla pro odvody z finančních zdrojů získaných mimo státní příspěvek

V Praze dne 22. ledna 1996

Na základě dosavadních zkušeností s granty nejrůznějšího charakteru a s přihlédnutím ke zvyklostem domácích I zahraničních vysokoškolských a vědecko-výzkumných institucí se stanovují tato pravidla pro odvody z finančních zdrojů získaných mimo státní příspěvek.

 1. Granty: (zde se rozumí projekty formulované ze strany pracovníků fakulty)

  1. Odvody se týkají všech grantů s výjimkou grantů financovaných z rozpočtové kapitoly MŠMT a s výjimkou grantů , u nichž odvody pravidla grantové soutěže výslovně nepřipouštějí

  2. Odvod z grantu je stanoven ve výši 10 % z neinvestičních prostředků přidělených řešiteli (spoluřešiteli) grantu pro řešení úkolu na MFF. Částka na odvod se plánuje ve věcných nákladech v položce "režijní náklady".

  3. Polovina finančních prostředků získaných z odvodu se převádí do rozpočtu sekce (podle příslušnosti řešitele, resp. spoluřešitele, případ, kdy se grant týká pracovníků více sekcí, se řeší dohodou oborových proděkanů). O dalším využití takto získaných prostředků rozhoduje oborový proděkan. Polovina finančních prostředků získaných z odvodu se převádí do rezervního fondu děkana. (Tyto prostředky slouží jako příspěvek ke krytí zvýšených nároků na administrativu, na provozní náklady - energie atp., na knihovnu apod.).

 2. Hospodářská činnost: odvody se řídí Příkazem děkana č. 2/1994 a Příkazem děkana č. 2/1996

 3. Další zdroje finančních prostředků, zejména prostředky získané na řešení úkolů formulovaných zadavatelem, při nichž se využívá fakultní infrastruktura. V těchto případech je výše odvodu individuálně stanovena proděkanem pro vědeckou činnost po projednání ve vedení fakulty ve výši 10 % - 25 %.

 4. Tento příkaz děkana se nevztahuje na granty oficiálně podané před datem vydání tohoto příkazu.

 5. Ruší se platnost Příkazu děkana č. 2/1993.

     prof. RNDr. B. Sedlák, DrSc.
     děkan MFF UK