Příkaz děkana č. 3/1995

Změna názvu katedry

Na základě doporučení kolegia sekce fyziky měním dosavadní název katedry chemické fyziky na název

katedra chemické fyziky a optiky
prof. RNDr. B. Sedlák, DrSc.
děkan MFF UK