Neplatí od 27. 4. 2018.

Příkaz děkana č. 2/2017

Kontrola požární ochrany a bezpečnosti práce na MFF


V souladu se zákonem o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. § 108, odst. 5., se ukládá v roce 2017 provedení kontroly požární prevence a bezpečnosti práce.

K tomuto účelu ustanovuji komisi ve složení:

předseda:

 • prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., děkan

členové:

 • Ing. Oldřich Zoubek, referát požárního a bezpečnostního technika
 • Marcel Průša, referát energetika.

Kontroly se zúčastní požární preventisté:

 • Ivan Trnka (katedrový objekt A a posluchárny T)
 • Eduard Vaněček (Vývojové dílny Troja V)
 • Miroslav Siva (Těžké laboratoře Troja L)
 • Radka Vrbová (Ke Karlovu 3 a 5)
 • Martin Unterműller (Sokolovská 83)
 • Martin Ečer (Malostranské nám. 25).

Kontrola bude provedena v následujících termínech:
6. 6. 2017 od 9:30 hod. – Ke Karlovu 3, Ke Karlovu 5,
7. 6. 2017 od 10:00 hod. – katedrový objekt A, posluchárny T a objekt skladů v areálu Troja,
7. 6. 2017 od 13:00 hod. – objekty V, L, Kryogenní pavilon v areálu Troja,
8. 6. 2017 od 12:30 hod. – Malostranské nám. 25
9. 6. 2017 od 9:00 hod. – Sokolovská 83.

Pro provedení kontroly vedoucí pracovišť a správci jednotlivých budov zajistí přístup do všech prostor pracovišť a budov.

Vedoucí pracovišť soustředí u sekretářek tyto materiály:

 • záznamy o školení požární ochrany,
 • záznamy o školení BOZP,
 • záznamy o provedených zkouškách na RA pracovištích,
 • záznamy o provedené revizi elektrických spotřebičů podle Pokynu tajemníka č. 3/2014,
 • záznamy o provedené kontrole skladových regálů a žebříků podle Pokynu tajemníka č. 1/2010,

Správci jednotlivých budov předloží doklady o všech prováděných revizích, kontrolách a školeních.

Nájemci umožní komisi vstup do pronajatých prostor pro provedení požární kontroly. Navrhovatel zpracuje protokol o provedené kontrole a předá jej všem členům komise.Navrhovatel: Ing. Oldřich Zoubek, referát požárního a bezpečnostního technika.
Příkaz byl schválen dne 31. 5. 2017, účinnosti nabývá dnem vydání, tj. 1. 6. 2017.Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK