Neplatí od 26. 8. 2016.

Příkaz děkana č. 2/2014

Kontrola požární ochrany a bezpečnosti práce na MFF

Příkaz děkana č. 2/2014

V souladu se zákonem o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., se ukládá v roce 2014 provedení kontroly požární prevence a bezpečnosti práce.

K tomuto účelu ustavuji komisi ve složení:

předseda:
prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., děkan

členové:
Ing. Oldřich Zoubek, odborně způsobilá osoba v požární ochraně a BOZP
Pavel Thér, energetik
Ing. Bohumil Kurka.

Kontroly se zúčastní požární preventisté:
Ivan Trnka (katedrový objekt a posluchárny)
Eduard Vaněček (býv. vývojové dílny – VD)
Jiří Šlechta (tzv. těžké laboratoře – TL)
Ing. Bohumil Kurka (Ke Karlovu 3)
Ing. Jaromír Buriánek (Ke Karlovu 5)
Martin Unterműller (Sokolovská 83)
Pavel Adam (Malostranské nám. 25).

Kontrola bude provedena v následujících termínech:
16. 4. 2014 od 9.00 hod.: Ke Karlovu 3
17. 4. 2014 od 9.00 hod.: Ke Karlovu 5
23. 4. 2014 od 9.00 hod.: objekt poslucháren, katedrový objekt a objekt skladů v areálu Troja
25. 4.2014 od 9.00 hod.: objekty VD, TL, Kryogenní pavilon v areálu Troja
9. 10. 2014 od 9.00 hod.: Sokolovská 83
10. 10. 2014 od 9.00 hod.: Malostranské nám. 25.

Pro provedení kontroly vedoucí pracovišť a správa budov:

 • zajistí přístup do všech prostor pracovišť a budov,
 • soustředí u sekretářek tyto materiály:
  • záznamy o školení zaměstnanců z požární ochrany,
  • záznamový list BOZP pro opakovanou i nástupní instruktáž pracovníků,
  • záznamy o provedených zkouškách na RA pracovištích,
  • záznamy o provedené kontrole elektrických spotřebičů podle pokynu tajemníka 2/2011,
  • záznamy o provedené kontrole skladových regálů a žebříků podle pokynu tajemníka 1/2010.

Nájemci umožní komisi vstup do pronajatých prostor pro provedení požární kontroly.


Navrhovatel: Ing. Oldřich Zoubek (referát požárního a bezpečnostního technika)
Příkaz byl schválen dne 27. 3. 2014,
vydán dne 27. 3. 2014.


Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK