Neplatí od 26. 8. 2016.

Příkaz děkana č. 2/2012

Kontrola požární ochrany a bezpečnosti práce na MFF

V souladu se zákonem o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., a podle pokynu kvestora UK v Praze se ukládá v roce 2012 provedení kontroly požární prevence a bezpečnosti práce.

K tomuto účelu ustanovuji komisi ve složení:

předseda
prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
členové
Ivo Linx, odborně způsobilá osoba v požární ochraně
Leoš Hájek, referent BOZP a PO
Pavel Thér, energetik
Ing. Bohumil Kurka.
Kontroly se zúčastní požární preventisté
Ivan Trnka (katedrový objekt a posluchárny)
Eduard Vaněček (býv. vývojové dílny – VD)
Jiří Šlechta (tzv. těžké laboratoře – TL)
Ing. Bohumil Kurka (Ke Karlovu 3)
Ing. Jaromír Buriánek (Ke Karlovu 5)
Lubomír Křáp (Sokolovská 83)
Pavel Adam (Malostranské nám. 25).

Kontrola bude provedena v následujících termínech:
19. dubna 2012 od 9.00 hod. – Ke Karlovu 3
20. dubna 2012 od 9.00 hod. – Ke Karlovu 5
26. dubna 2012 od 9.00 hod. – objekt poslucháren, katedrový objekt a objekt skladů v areálu Troja
27. dubna 2012 od 9.00 hod. – objekty VD, TL, Kryogenní pavilon v areálu Troja
11. října 2012 od 9.00 hod. – Sokolovská 83
12. října 2012 od 9.00 hod. – Malostranské nám. 25.

Pro provedení kontroly vedoucí pracovišť a správa budov:

  • zajistí přístup do všech prostor pracovišť a budov,
  • soustředí u sekretářek tyto materiály:
    • záznamy o školení zaměstnanců z požární ochrany,
    • záznamový list BOZP pro opakovanou i nástupní instruktáž pracovníků,
    • záznamy o provedených zkouškách na RA pracovištích,
    • záznamy o provedené kontrole elektrických spotřebičů podle podle pokynu tajemníka č. 2/2011.

Nájemci umožní komisi vstup do pronajatých prostor pro provedení požární kontroly.

Tento příkaz nabývá platnosti dnem vydání a pozbývá jí dnem splnění účelu, ke kterému byl vydán, nejpozději pak dnem 31. 12. 2012.

Navrhovatel: Leoš Hájek, referent PO a BOZP
Příkaz byl schválen a vydán dne 30. 3. 2012.

Schválil:

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan fakulty