Neplatí od 15. 8. 2011.

Příkaz děkana č. 2/2003

Opatření k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou SÚJB

V Praze dne 18. dubna 2003

Čj. 62/TP/MFF

Opatření k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou SÚJB na pracovištích Katedry fyziky nízkých teplot a Ústavu částicové a jaderné fyziky dne 27. 3. 2003

Dne 27. 3. 2003 proběhla na pracovištích Katedry fyziky nízkých teplot a Ústavu částicové a jaderné fyziky - praktiku v areálu MFF V Holešovičkách 2, Praha 8, kontrola Státního ústavu pro jadernou bezpečnost. V reakci na zjištěné nedostatky ukládám vedoucímu KFNT a řediteli ÚČJF do 12. května 2003 zabezpečit nápravu těchto zjištěných nedostatků:

  1. Matematicko-fyzikální fakulta nemá povolení k nakládání se zdroji záření, a to používání jednoduchého uzavřeného zářiče PuBe - § 9 odst. 1 písm. i) zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 36 odst. 8 vyhlášky č. 307/2002 Sb.
  2. Nejsou prováděny zkoušky provozní stálosti drobných uzavřených zářičů a jednoduchého uzavřeného zářiče (Ústav částicové a jaderné fyziky), zkoušky provozní stálosti a dlouhodobé stability jednoduchých uzavřených zářičů a zkoušky provozní stálosti Mössbauerova spektrometru - § 71, 72 vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb.
  3. Rozsah hodnocení vlastností zdrojů není stanoven v Programu zabezpečování jakosti - § 69 odst. 2 vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb.
  4. Na pracovišti nebylo v roce 2002 provedeno proškolování radiačních pracovníků - § 26 odst. 2 vyhlášky SÚJB č. 307/2002 SB. Proškolení studentů, kteří vstupují do kontrolovaného pásma v laboratoři II. kategorie Katedry fyziky nízkých teplot, není prováděno prokazatelně - § 30 odst. 4 vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb.
  5. Není vedena evidence všech osob, kromě radiačních pracovníků kategorie A, vystupujících do kontrolovaného pásma, včetně odhadu efektivní dávky (či době pobytu) - § 84 odst. 3 vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb.
  6. Lékařský dohled pracovníků kategorie A je zajištěn, závěry lékařských prohlídek nejsou v souladu s požadavky vyhlášky SÚJB - § 28 vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb.
  7. Oprávněný lékař nebyl zatím informován o obdržených dávkách pracovníků kategorie A - § 18 odst. 1 písm. j) zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  8. Dohlížející osoba není písemně ustanovena, nejsou písemně dány její povinnosti a práva - § 27 vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb., není její písemný souhlas - § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  9. Není vedena přehledná evidence ra odpadů - § 18 odst. 1 písm. f) zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  10. Přístroj pro monitorování pracoviště není ověřován - § 17 odst. 1 písm. d) zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MPO č. 345/2002 Sb., k zákonu o metrologii č. 550/1990 Sb.

O přijatých opatřeních vypracují vedoucí obou pracovišť společnou zprávu, která bude po projednání v kolegiu děkana odeslána příslušnému inspektorovi radiační ochrany.

 prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK